Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2301. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 6597.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS in 33/11) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 15. 6. 2011 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Sodnega reda
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08 in 22/10) se drugi odstavek 39. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pri okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč delujejo specializirani oddelki sodišč iz 40.a člena Zakona o sodiščih (v nadaljnjem besedilu: specializirani oddelek).«.
2. člen
41.a člen se črta.
3. člen
Šesti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz razlogov povečanja učinkovitosti sodišč ali strnjenega vodenja obravnav, narokov in sej senatov, se lahko v skladu z delovnopravno zakonodajo oziroma s predpisi o delovnem času po Zakonu o javnih uslužbencih obravnave, naroki in seje, vodijo tudi pred ali po izteku poslovnega časa sodišča.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Z ustrezno organizacijo ter razporeditvijo in prerazporeditvijo delovnega časa predsednik sodišča zagotavlja optimalno zasedenost razpravnih dvoran. Predsednik okrožnega sodišča na sedežu višjega sodišča sodnikom specializiranega oddelka zagotavlja prednost pri zasedanju razpravnih dvoran.«.
4. člen
V drugem odstavku 157. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predsednik okrožnega sodišča določi letni razpored sodnikov okrožnega sodišča in okrajnih sodišč, ki so organizacijske enote okrožnega sodišča.«.
5. člen
Za 158. členom se doda nov 158.a člen, ki se glasi:
»158.a člen
Za čas ko je sodnik razporejen ali dodeljen v specializirani oddelek, mu pripada plača, kot jo določa Zakon o sodiščih.«.
6. člen
Naslov 13. podpoglavja pred 170.a členom in 170.a člen se črta.
7. člen
Pred 203. členom se doda nov naslov 1.a podpoglavja, ki se glasi: »1.a Izpit iz poznavanja določil Sodnega reda«
8. člen
203. člen se spremeni tako, da se glasi:
»203. člen
V okviru izobraževalnih programov mora vse sodno osebje, razen tistih, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja pred komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija) opraviti izpit iz poznavanja določil Sodnega reda.«.
9. člen
Za 203. členom se dodajo nov 203.a, 203.b, 203.c, 203.č, 203.d, 203.e, 203.f, 203.g, 203.h in 203.i člen, ki se glasijo:
»203.a člen
Kandidate prijavi k izpitu sodišče.
V odločbi, ki jo izda direktor Centra za izobraževanje v pravosodju, se določi dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje kandidatu najmanj 15 dni pred dnem, določenim za opravljanje izpita.
203.b člen
Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata sodnik kot predsednik komisije in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima opravljen pravniški državni izpit, kot član komisije.
Komisijo za posamezen izpitni rok določi z odločbo direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra, pristojnega za pravosodje. Predlog za imenovanje sodnika kot predsednika izpitne komisije poda predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Predsednik izpitne komisije mora skrbeti za pravilnost poteka izpita.
Predsedniku izpitne komisije pripada nagrada za delo v izpitni komisiji v višini 8,5 eurov neto za posameznega kandidata, članu izpitne komisije pa v višini 6,3 eurov neto za posameznega kandidata. Predsednik in član izpitne komisije sta upravičena tudi do povračila prevoznih stroškov v zvezi z delom v komisiji, pri čemer se stroški kilometrine obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
203.c člen
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o izpitu, imenuje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za pravosodje. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– naziv sodišča, na katerem je kandidat zaposlen,
– naziv delovnega mesta, na katero je kandidat razporejen,
– sestavo izpitne komisije,
– datum opravljanja izpita,
– izpitna vprašanja in
– uspeh kandidata pri izpitu.
Zapisnik podpišejo predsednik in član izpitne komisije ter zapisnikar.
Zapisnikarju pripada nagrada za vodenje zapisnika v višini 6,3 eurov neto za posameznega kandidata in povračilo prevoznih stroškov v zvezi z njegovim delom. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
203.č člen
Izpit se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata največ dvajset minut.
Vprašanja zastavljata kandidatom predsednik in član izpitne komisije.
203.d člen
Izpitna komisija oceni uspeh kandidata z opisno oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
Uspeh kandidata razglasi predsednik izpitne komisije v navzočnosti člana izpitne komisije in kandidata takoj po izpitu.
203.e člen
O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.
Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu Centra za izobraževanje v pravosodju.
203.f člen
Kandidat, ki izpita ni opravil uspešno, ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja izpita.
Za ponovno prijavo sodišče pošlje novo prijavnico.
203.g člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita oziroma o odstopu pisno ne obvesti Centra za izobraževanje v pravosodju najmanj tri dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da ga ni opravil.
Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita, ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati izpit, na njegov pisni predlog z obvestilom določi nov izpitni rok.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom izpita, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
Za opravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta ter neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
203.h člen
Razen v primeru iz naslednjega odstavka stroški izpita bremenijo proračun.
Če se kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne udeleži izpita ali brez opravičenega razloga odstopi med opravljanjem izpita, mora povrniti izpitne stroške na podlagi izdanega računa.
Pri tretjem in vsakem nadaljnjem pristopu k izpitu mora izpitne stroške povrniti kandidat na podlagi izdanega računa.
203.i člen
Center za izobraževanje v pravosodju vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
Potrdilo o opravljenem izpitu obsega najmanj:
– datum in kraj izvedbe izpita,
– osebno ime, datum in kraj rojstva kandidata,
– evidenčno številko potrdila,
– podpis predsednika izpitne komisije in žig Centra za izobraževanje v pravosodju.
Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v upravnih spisih v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.«
10. člen
V drugem odstavku 209. člena se besedi »posameznih področjih« nadomestita z besedilom »posameznih strokovnih področjih in podpodročjih«.
V četrtem odstavku se za besedo »naslov« doda vejica in besedilo »naslov elektronske pošte, podatki o zaposlitvi ali drugem statusu«.
11. člen
Za drugim odstavkom 245. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se obravnava ali narok preloži za nedoločen čas, mora vpisničar o vpisu te odredbe takoj obvestiti predsednika sodišča, ki lahko od sodnika, ki je obravnavo ali narok preložil za nedoločen čas, zahteva pojasnilo za tako preložitev.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
12. člen
V 285. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V vpisnik K se vpisujejo tudi zadeve, dodeljene v reševanje specializiranemu oddelku. V skladu z 264. členom se pred označbo vpisnika za te zadeve uporabi rimska številka, ki jo v informacijskem sistemu za vsa pristojna sodišča enotno določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
13. člen
285.a člen se črta.
14. člen
V 286. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V Kpd vpisnik se vpisujejo tudi zahteve pristojnega državnega tožilca za opravo posameznih preiskovalnih dejanj v zadevah za katere je pristojen specializirani oddelek. V skladu z 264. členom se pred označbo vpisnika za te zadeve uporabi rimska številka, ki jo v informacijskem sistemu za vsa pristojna sodišča enotno določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.«.
15. člen
V 287. členu se za doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V vpisnik Kpr se vpisujejo tudi zahteve državnega tožilca za uvedbo preiskave v zadevah za katere je pristojen specializirani oddelek. V skladu z 264. členom se pred označbo vpisnika za te zadeve uporabi rimska številka, ki jo v informacijskem sistemu za vsa pristojna sodišča enotno določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda odločbo iz drugega odstavka 203.b člena Sodnega reda v dveh mesecih po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
17. člen
Izpit iz poznavanja določil Sodnega reda, ki ga je sodno osebje opravilo do uveljavitve tega predpisa, obdrži veljavnost kot izpit, opravljen po določilih teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
18. člen
Te Spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-2011-0018
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje