Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2294. Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa, stran 6541.

Na podlagi 11., 12., 13., 14. in 17. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa usposabljanja in izpita za izvajalce dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ter programa rednega izpopolnjevanja znanja oseb, ki izvajajo dodatno usposabljanje, postopek izdaje, podaljšanja veljavnosti, zamenjave in obrazec potrdila o opravljenem izpitu za izvajalce dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ter obrazec kartona voznika začetnika.
II. CILJI IN VSEBINA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VOZNIKE ZAČETNIKE
2. člen
(pogoji za vključitev)
V program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike se vključi voznik začetnik iz prvega odstavka 39. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljnjem besedilu zakon).
3. člen
(vsebina programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike)
(1) Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika obsega:
– vadbo varne vožnje in
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: skupinska delavnica).
(2) Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov obsega izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj usposabljanja.
(3) Vsebine, naloge in cilji dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov so določeni v Programu dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(vadba varne vožnje za voznike začetnike)
(1) Vadba varne vožnje za voznike začetnike se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev in je sestavljena iz dveh delov, in sicer obsega:
– teoretični del, ki traja eno pedagoško uro in
– praktični del, ki traja šest pedagoških ur.
(2) Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov začetnikov.
(3) Med izvajanjem praktičnega dela programa vadbe varne vožnje za voznike motornih koles morajo udeleženci usposabljanja imeti:
– zaščitno obleko,
– homologirano zaščitno čelado,
– zaščitne rokavice in
– zaščitno obutev.
5. člen
(skupinska delavnica)
Skupinska delavnica, ki se izvede v obliki razprave z udeleženci, se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev. Skupinska delavnica se izvede isti dan kot vadba varne vožnje, v obsegu treh pedagoških ur.
6. člen
(potrdilo o opravljenih obveznostih)
(1) Za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika se vozniku začetniku ob izdaji vozniškega dovoljenja izda karton voznika začetnika, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Po uspešno končanem posameznem delu programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, izvajalec dodatnega usposabljanja potrdi opravljeno obveznost voznika začetnika v karton voznika začetnika.
(3) Javna agencija oziroma izvajalec dodatnega usposabljanja mora o izvedbi usposabljanja voditi evidenco o udeležencih dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov iz četrtega odstavka 40. člena zakona.
III. CILJI IN VSEBINA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO
7. člen
(pogoji za vključitev)
(1) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba iz prvega in drugega odstavka 44. člena zakona.
(2) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži oseba iz tretjega odstavka 44. člena zakona.
8. člen
(vsebina programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo)
(1) Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični in praktični del, ki obsegata izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj izobraževanja in usposabljanja.
(2) Vsebine, naloge in cilji dodatnega usposabljanja za varno vožnjo so določeni v Programu izobraževanja in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo)
(1) Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev.
(2) Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja v obsegu 12 pedagoških ur, pri čemer se predavanja izvedejo v trajanju največ 4 pedagoških ur na dan.
(3) Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur v enem dnevu, in sicer:
– z vozilom B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C1, C, D1 ali D;
– z motornim kolesom A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A1;
– z motornim kolesom A2 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A2;
– z motornim kolesom A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A.
(4) Imetnikom vozniškega dovoljenja, ki imajo vozniško dovoljenje le za vožnjo motornih vozil kategorije AM, B1, F ali G, praktičnega dela dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ni treba opraviti.
(5) Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov.
10. člen
(pogoji za dokončanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo)
(1) Za dokončanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo mora biti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prisoten pri izvedbi celotnega programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
(2) Po uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo javna agencija oziroma pooblaščena organizacija izda imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja potrdilo o opravljeni obveznosti. Potrdilo obsega navedbo podatkov:
– naziv in naslov javne agencije oziroma pooblaščene organizacije,
– osebno ime udeleženca,
– datum in kraj rojstva udeleženca,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča udeleženca,
– datum začetka in zaključka usposabljanja,
– številka potrdila o opravljenem programu usposabljanja ter
– podpis in žig javne agencije oziroma pooblaščene organizacije.
(3) Javna agencija oziroma pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o izdanih potrdilih iz prejšnjega odstavka.
IV. VSEBINA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA IZVAJALCEV USPOSABLJANJ VOZNIKOV ZAČETNIKOV
11. člen
(vsebina programa usposabljanja)
(1) Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov obsega teoretični in praktični del.
(2) Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega 50 pedagoških ur teoretičnega in 24 pedagoških ur praktičnega usposabljanja. Kot opravljen praktični del usposabljanja se kandidatu prizna tudi najmanj trikrat opravljena vadba varne vožnje, če predloži potrdila o udeležbi in dnevnike o poteku vadbe varne vožnje.
(3) Usposabljanje izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delih vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj usposabljanja. Vsebine, naloge in cilji so določeni v Programu usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(organizator usposabljanja)
Pooblaščena organizacija, ki izvaja program usposabljanja ter rednega izpopolnjevanja znanja ter organiziranje opravljanja izpitov za osebe, ki izvajajo program varne vožnje in skupinskih delavnic (v nadaljnjem besedilu: organizator usposabljanja) mora pripraviti učni načrt z razdelanim časovnim razporedom posameznih vsebin.
V. POTRDILO ZA IZVAJANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VOZNIKA ZAČETNIKA
13. člen
(izdaja potrdil)
(1) Kandidat za izvajalca posameznih delov programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika mora pri organizatorju usposabljanja vložiti prijavnico z dokazili, ki jo organizator usposabljanja pred opravljanjem izpita pošlje javni agenciji. Prijavnica je kot Priloga 5 del tega pravilnika.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka za kandidata, ki bo izvajal program vadbe varne vožnje, so:
– dokazilo o predpisani izobrazbi oziroma delovnih izkušnjah oziroma pridobljeno dovoljenje, vse v skladu z 2. točko prvega odstavka 41. člena zakona,
– izdelana priprava za izvedbo teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje iz prve alineje točke a) prvega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– dokazilo, da je poravnal stroške izpita,
– dokazilo o opravljenem usposabljanju iz 18. člena tega pravilnika,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke prvega odstavka 41. člena zakona in
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 6. točke prvega odstavka 41. člena zakona.
(3) Dokazila iz prvega odstavka tega člena za kandidata, ki bo izvajal program v skupinskih delavnicah, so:
– dokazilo o predpisani izobrazbi,
– izdelana priprava za izvedbo skupinske delavnice po programu usposabljanja za voznike začetnike iz prve alineje drugega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– dokazilo, da je poravnal stroške izpita,
– dokazilo o opravljenem usposabljanju iz 18. člena tega pravilnika in
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke tretjega odstavka 41. člena zakona.
(4) Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in so potrebni za izdajo potrdila iz petega odstavka 42. člena zakona, pridobi pristojni organ po uradni dolžnosti.
(5) Potrdilo za izvajanje programa vadbe varne vožnje oziroma potrdilo za izvajanje programa v skupinskih delavnicah izda javna agencija na obrazcu, ki je kot priloga 6 del tega pravilnika.
14. člen
(zamenjava potrdil)
(1) Namesto pogrešanega, ukradenega, izgubljenega ali uničenega potrdila izda javna agencija na zahtevo izvajalca programa novo potrdilo.
(2) K zahtevi za izdajo novega potrdila namesto pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega mora izvajalec programa javni agenciji podati pisno izjavo o okoliščinah, v katerih je bilo potrdilo pogrešano, izgubljeno ali ukradeno.
(3) V potrdilu, ki je izdano namesto pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, se označi, da je »dvojnik«.
15. člen
(izpit)
(1) Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje opraviti izpit, ki obsega:
a) teoretični del:
– izdelava priprave za izvedbo teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje,
– nastop – kandidat za izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje izvede predstavitev na temo iz teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje in
– ustni zagovor;
b) praktični del:
– prikaz izvedbe praktičnih nalog z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje,
– izvedba praktičnih nalog (v funkciji izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v praktičnem delu vadbe varne vožnje) z voznikom motornega vozila ustrezne kategorije in
– ustni zagovor.
(2) Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinskih delavnic opraviti izpit, ki obsega:
– izdelavo priprave za izvedbo skupinske delavnice po programu usposabljanja za voznike začetnike,
– nastop – kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinske delavnice izvede predavanje na temo soočenja voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami in
– ustni zagovor.
16. člen
(način preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenosti)
(1) Organizator usposabljanja prijavnice in dokazila iz 13. člena tega pravilnika v roku 30 dni po zaključku izvedbe programa usposabljanja pošlje javni agenciji ter opravi vse potrebno, da se organizira opravljanje izpita.
(2) Vsebina izpita temelji na nalogah in ciljih, ki so določeni s Programom usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Pri preverjanju usposobljenosti je treba upoštevati:
– zahtevnost obravnavane problematike,
– pripravo kandidata za izvedbo učne ure,
– izbiro tehnik in metod,
– sposobnost izražanja oziroma komunikativnost,
– uporabo učnih pripomočkov in opreme,
– kakovost izvedbe storitve,
– racionalno izrabo časa in
– upoštevanje pedagoških in didaktičnih načel.
(4) Za izvajanje izpita je pristojna komisija, ki jo imenuje direktor javne agencije. Izpit opravlja kandidat pred ožjo komisijo, sestavljeno izmed imenovanih članov komisije ter opravlja delo v sestavi predsednika ali namestnika predsednika in najmanj dveh članov. Komisija je dolžna izvesti izpite, če se na izpit prijavi najmanj osem kandidatov.
(5) Teoretični in praktični del izpita komisija oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Če kandidat ni bil uspešen na teoretičnem delu izpita, se šteje, da preizkusa usposobljenosti ni opravil.
(6) K praktičnemu delu izpita sme kandidat pristopiti po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita. Kandidat, ki ni bil uspešen na praktičnem delu izpita, lahko ponovno opravlja praktični del izpita. Kandidat, ki tudi drugič ni bil uspešen na tem delu izpita, mora izpit ponovno opravljati v celoti.
(7) Pri svojem delu o ugotovitvah komisija vodi zapisnik.
17. člen
(dokazilo o opravljenem usposabljanju)
(1) Po uspešno opravljenem usposabljanju organizator usposabljanja najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je kandidat uspešno opravil usposabljanje, izda dokazilo o opravljeni obveznosti. Dokazilo obsega navedbo podatkov:
– naziv in naslov organizatorja usposabljanja,
– osebno ime udeleženca usposabljanja,
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,
– datum opravljenega usposabljanja,
– navedba dela programa, za izvajanje katerega je udeleženec usposabljanja opravil usposabljanje,
– številka dokazila o opravljenem usposabljanju ter
– podpis in žig organizatorja izobraževanja.
(2) Organizator usposabljanja mora voditi evidenco o izdanih dokazilih iz prejšnjega odstavka.
V. VSEBINA PROGRAMA REDNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZNANJA ZA IZVAJALCE PROGRAMA VADBE VARNE VOŽNJE IN SKUPINSKE DELAVNICE IN NAČIN OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJA
18. člen
(udeleženci rednega izpopolnjevanja znanja)
Izvajalci programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika se morajo vsake tri leta udeležiti rednega izpopolnjevanja znanja s ciljem rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja na področju vzgoje voznikov začetnikov in stalnega seznanjanja s strokovnimi novostmi in veljavnimi predpisi.
19. člen
(trajanje)
Program rednega izpopolnjevanja znanja traja osem pedagoških ur organiziranega izobraževalnega dela in se izvede strnjeno v enem dnevu.
20. člen
(program rednega izpopolnjevanja znanja)
(1) Program rednega izpopolnjevanja znanja obsega:
– predpise o varnosti cestnega prometa, načela varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi,
– osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu,
– teorija pouka (didaktika),
– poznavanje motornih vozil, novosti v zvezi z varnostnimi sistemi vozil ter okoljevarstvene karakteristike vozil;
– poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih vozil.
(2) Učni načrt programa rednega izpopolnjevanja znanja vsakokrat s sklepom določi direktor javne agencije.
21. člen
(izvedba in preverjanje znanja)
(1) Program rednega izpopolnjevanja znanja glede na vsebino, določeno z učnim načrtom, izvaja organizator usposabljanja iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Med izvedbo programa se sproti preverja znanje iz obravnavanih vsebin. Udeleženec usposabljanja mora biti za dokončanje programa prisoten na vseh urah izvedbe programa izpopolnjevanja znanja.
(3) Kandidatom, ki niso bili prisotni na vseh urah izvedbe programa izpopolnjevanja znanja, se omogoči dokončanje programa izpopolnjevanja znanja tako, da izdelajo seminarsko nalogo na temo, določeno iz vsebine učnega načrta.
(4) Organizator usposabljanja izda udeležencem programa izpopolnjevanja znanja dokazilo o dokončanju usposabljanja po tem programu. Pri izdaji potrdila se smiselno uporablja 18. člen tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI
22. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 69/07).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-116/2011/16-0008497
Ljubljana, dne 6. junija 2011
EVA 2011-2411-0045
Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost