Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2291. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 6512.

Na podlagi šestega odstavka 92. in za izvajanje 96. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
Ta pravilnik v povezavi z izobraževalnimi programi in prilagojenimi izobraževalnimi programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel minister, določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08, 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Slovenščina
Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine ali magistrski študijski program druge stopnje slovenistika.
2. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program italijanščine.
3. Madžarščina
Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program madžarščine.
4. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program angleščine.
5. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program nemščine.
6. Matematika
Učitelj matematike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko, enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), matematika ali matematične znanosti.
Učitelj matematike v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, izpolnjuje pogoje o izobrazbi za strokovnoteoretični predmet oziroma drugo programsko enoto v izobraževalnem programu, v katerem poučuje, ima znanja za učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu izobraževalnega programa, in je imel v študijskem programu najmanj 100 ur matematike.
Učitelj matematike v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, izpolnjuje pogoje o izobrazbi za strokovnoteoretični predmet oziroma drugo programsko enoto v izobraževalnem programu, v katerem poučuje, ima znanja za učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu izobraževalnega programa, in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur matematike.
7. Umetnost
Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa glasba, je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike ali kompozicije in glasbene teorije.
Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa likovno snovanje, je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika).
Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa umetnostna zgodovina, je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina.
8. Družboslovje
Učitelj družboslovja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geografije, zgodovine ali sociologije ali magistrski študijski program druge stopnje geografija, zgodovina ali sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.
9. Geografija
Učitelj geografije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geografije ali magistrski študijski program druge stopnje geografija.
10. Zgodovina
Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.
11. Sociologija
Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program sociologije ali magistrski študijski program druge stopnje sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.
12. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije.
13. Filozofija
Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filozofije ali magistrski študijski program druge stopnje filozofija.
14. Naravoslovje
Učitelj naravoslovja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologije, fizike ali kemije, biokemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), izobraževalna fizika, fizika, kemija ali kemijska tehnika.
Laborant pri naravoslovju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za laboranta pri fiziki, kemiji ali biologiji v skladu s 15., 16. in 17. točko tega člena.
15. Fizika
Učitelj fizike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fizike ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – fizika), izobraževalna fizika ali fizika.
Laborant pri fiziki je lahko, kdor je končal gimnazijo ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik ali strojni tehnik ali ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s predmetnega področja fizike.
16. Kemije
Učitelj kemije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali biokemije ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija), kemija ali kemijska tehnika.
Laborant pri kemiji je lahko, kdor je končal gimnazijo ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe kemijski tehnik ali ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s predmetnega področja kemije.
17. Biologija
Učitelj biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologije ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija).
Laborant pri biologiji je lahko, kdor je končal gimnazijo ali ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov s predmetnega področja biologije.
18. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
19. Informatika
Učitelj informatike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika) ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov ali družboslovna informatika.
Učitelj informatike je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
5. člen
Učitelj posameznega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula mora imeti izobrazbo s področja, ki ga je za učitelja tega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula določil minister v posebnem delu izobraževalnega programa, pridobljeno z:
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom prve stopnje,
– magistrskim študijskim programom druge stopnje.
Pri izbiri učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula mora ravnatelj upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega programa.
6. člen
Učitelj praktičnega pouka oziroma praktičnega pouka posameznega strokovnega modula mora imeti:
– najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, ki ga je za učitelja praktični pouk oziroma praktičnega pouka tega strokovnega modula določil minister v posebnem delu izobraževalnega programa.
Pri izbiri učitelja praktičnega pouka oziroma praktičnega pouka strokovnega modula mora ravnatelj upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega programa.
7. člen
Laborant posameznega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula, mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja, ki ga je za laboranta tega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula določil minister v posebnem delu izobraževalnega programa.
Pri izbiri laboranta strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula mora ravnatelj upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega programa.
8. člen
1. Svetovalni delavec
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, socialnega dela, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.
2. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
Knjižničar je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje pogoje za učitelja splošnoizobraževalnih oziroma strokovnoteoretičnih predmetov ali strokovnih modulov v kateremkoli izobraževalnem programu, za katerega opravlja vzgojno-izobraževalno delo knjižničarja, ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
3. Organizator praktičnega pouka
Organizator praktičnega pouka je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka v kateremkoli izobraževalnem programu, za katerega opravlja vzgojno-izobraževalno delo organizatorja praktičnega pouka.
4. Organizator praktičnega usposabljanja z delom
Organizator praktičnega usposabljanja z delom je lahko, kdor je končal najmanj višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja, in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka v kateremkoli izobraževalnem programu, za katerega opravlja vzgojno-izobraževalno delo organizatorja praktičnega usposabljanja z delom.
5. Organizator izobraževanja odraslih
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje.
9. člen
Strokovni delavci v izobraževalnih programih morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
Strokovni delavci v prilagojenih izobraževalnih programih morajo imeti ustrezna specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
10. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja splošnoizobraževalnega predmeta, svetovalnega delavca in knjižničarja ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
11. člen
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnih programih in za predmete, ki jih ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 60/99, 77/00, 10/04, 72/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja TEHNIK VAROVANJA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER (Uradni list RS, št. 4/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja RAČUNALNIKAR (Uradni list RS, št. 4/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja MLEKAR (Uradni list RS, št. 74/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja TAPETNIK (Uradni list RS, št. 74/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja MIZAR (Uradni list RS, št. 74/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja POMOŽNI ADMINISTRATOR (Uradni list RS, št. 74/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIK OPERATER oziroma TEHNIK MEHATRONIKE (Uradni list RS, št. 42/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja NATAKAR (Uradni list RS, št. 42/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja KUHAR (Uradni list RS, št. 42/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe RUDAR oziroma RUDARSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 118/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja AVTOKAROSERIST (Uradni list RS, št. 99/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja AVTOSERVISER (Uradni list RS, št. 99/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe VRTNAR, CVETLIČAR oziroma VRTNARSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 76/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja KMETIJSKO-PODJETNIŠKI tehnik (Uradni list RS, št. 76/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GOSTINSKI TEHNIK oziroma GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (Uradni list RS, št. 76/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe LESARSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 76/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GRAFIČNI TEHNIK in MEDIJSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 76/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe PROMETNI TEHNIK (Uradni list RS, št. 35/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GRADBENI TEHNIK (Uradni list RS, št. 35/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja GRADBENIŠTVA (Uradni list RS, št. 35/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja aranžerski tehnik (Uradni list RS, št. 57/04),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator (Uradni list RS, št. 57/04),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik (Uradni list RS, št. 83/03, 35/06),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike (Uradni list RS, št. 83/03),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva (Uradni list RS, št. 83/03),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih strojni tehnik (Uradni list RS, št. 83/03),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar elektronik (Uradni list RS, št. 45/03),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar energetik (Uradni list RS, št. 45/03),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu bolničar – negovalec (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu čistilec objektov (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu farmacevtski tehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu živilski tehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu zobotehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu turistični tehnik in turistični tehnik (si) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu tehnik zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih prodajalec (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik v živilstvu (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik kmetovalca (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetijski tehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gozdar (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pečar – keramik (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu orodjar (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konfekcijski modelar (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalka gospodinja (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalec (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu fotografski tehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu geodetski tehnik (Uradni list RS, št. 69/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu avtoličar (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu elektrikar energetik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu črkoslikar, dualna organizacija (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu izdelovalec obutve (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kemijski tehnik (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kozmetični tehnik (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu laboratorijski tehnik (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu strojni mehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih tehnik zdravstvene nege in tehnik zdravstvene nege (si) (Uradni list RS, št. 8/01),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VETERINARSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KAMNOSEK, dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KUHAR in KUHAR (SI) – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu POMOČNIK KONFEKCIONARJA (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu SLAŠČIČAR – KONDITOR (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu USNJARSKI GALANTERIST – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu BOLNIČAR – NEGOVALEC (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu GOZDARSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu LIČAR (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu MESAR – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu NATAKAR IN NATAKAR (SI) – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK GOSPODINJE OSKRBNICE (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA – KROJAČ, dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA – KROJAČ, šolska organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu TEKSTILNI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OBDELOVALEC KOVIN (Uradni list RS, št. 77/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FRIZER (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu MONTER ELEKTRIČNIH NAPRAV (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK STEKLARJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OSKRBNIK (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu STAVBNI STEKLAR (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK ELEKTRIKARJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOMEHANIK (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v PROGRAMU TEHNIK OPTIK (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FINOMEHANIK (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu URAR (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ZLATAR (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu KLEPAR – KROVEC (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOKLEPAR (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK PEKA IN SLAŠČIČARJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK MESARJA (Uradni list RS, št. 51/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ladijski strojni tehnik (Uradni list RS, št. 22/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu plovbni tehnik (Uradni list RS, št. 22/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00),
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00) in
– Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2010
Ljubljana, dne 20. junija 2011
EVA 2011-3311-0064
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina