Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2289. Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši, stran 6499.

Na podlagi prvega odstavka 92.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa organizacijo in pravila bivanja v integracijski hiši za osebe s priznano mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: nastanjene osebe).
(2) Priloge so sestavni del tega pravilnika in so objavljene hkrati z njim.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za nastanjene osebe in obiskovalce, v prostorih integracijske hiše in na pripadajočem zemljišču.
(2) Nastanjene osebe so poleg določb tega pravilnika dolžne spoštovati tudi navodila in ukrepe uradnih oseb, povezanih z varnostjo, organizacijo in bivanjem v integracijski hiši. Uradne osebe in osebe, ki so v pogodbenem razmerju z ministrstvom, lahko nastanjenim osebam nalagajo naloge in dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje in vzdrževanje ustrezne organizacije in pravil bivanja v integracijski hiši.
(3) Uradne osebe po tem pravilniku so uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. NASTANITEV, PRESELITEV IN IZSELITEV
3. člen
(1) Postopek v zvezi z nastanitvijo vodi uradna oseba. Nastanjeni osebi se izroči izvod tega pravilnika v njej razumljivem jeziku, uradna oseba pa jo tudi ustno seznani z določbami tega pravilnika in določbami požarnega reda. Nastanjena oseba podpiše izjavo o seznanitvi z določbami tega pravilnika in požarnega reda (priloga 1).
(2) Ob nastanitvi nastanjena oseba prejme ključe, s katerimi dostopa do stanovanja oziroma sobe (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska enota) in za katere je osebno odgovorna. Če nastanjena oseba ključ izgubi, je dolžna o tem obvestiti uradno osebo, ki preskrbi nadomestni ključ.
(3) Nastanjena oseba ob vselitvi podpiše prevzemni zapisnik – reverz (priloga 2), ki vsebuje popis stvari, ki se nahajajo v stanovanjski enoti.
4. člen
(1) Preselitev nastanjene osebe v drugo integracijsko hišo ali drug nastanitveni objekt ministrstva se izvede na zahtevo uradne osebe, lahko pa tudi na željo nastanjene osebe, če za preselitev obstajajo utemeljeni razlogi in razpoložljive kapacitete.
(2) Preselitev nastanjene osebe na zahtevo uradne osebe se izvede, kadar to zahteva narava obnovitvenih in vzdrževalnih del ter v drugih primerih, povezanih z organizacijo in bivanjem v integracijski hiši, ali če je nastanjeni osebi izrečen ukrep preselitve. V teh primerih se je nastanjena oseba dolžna preseliti v drugo integracijsko hišo ali drug nastanitveni objekt ministrstva v roku, ki ga določi ministrstvo.
5. člen
(1) Nastanjena oseba se je po poteku pravice do nastanitve v integracijski hiši dolžna iz te izseliti.
(2) Nastanjena oseba se lahko na lastno željo predčasno izseli iz integracijske hiše. V tem primeru je nastanjena oseba dolžna uradno osebo obvestiti o datumu izselitve najmanj pet delovnih dni pred izselitvijo.
(3) Ob izselitvi je nastanjena oseba dolžna stanovanjsko enoto oddati v stanju, v kakršnem ji je bila dodeljena. Nastanjena oseba izroči ključe stanovanjske enote, uradna oseba preveri stanje stanovanjske enote in inventarja, obe pa na prevzemni zapisnik – reverz podpišeta ugotovljeno stanje.
(4) Ob izselitvi je nastanjena oseba dolžna odnesti s seboj vse svoje stvari. Puščanje stvari v stanovanjskih enotah ali skupnih prostorih ni dovoljeno. Z najdenimi predmeti se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z najdenimi predmeti.
III. PRAVILA PREBIVANJA V INTEGRACIJSKI HIŠI
6. člen
Nastanjena oseba mora prostore in opremo uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vsako okvaro naprav ali poškodovanje prostorov in opreme je dolžna v najkrajšem mogočem času sporočiti uradni osebi.
7. člen
(1) Večnamenski prostor integracijske hiše je namenjen izključno izvajanju programov integracije in prostočasnih dejavnosti nastanjenih oseb.
(2) Uporaba stanovanjskih enot, skupnih prostorov in zunanjih površin je dovoljena v skladu z njihovim namenom.
(3) Uporaba skupne opreme se določi s posebnim razporedom, ki ga pripravi uradna oseba, če se nastanjene osebe med seboj ne uspejo dogovoriti o souporabi.
8. člen
(1) Po predhodni najavi in odobritvi uradne osebe lahko pri nastanjenih osebah prenočijo tudi osebe, ki so na obisku.
(2) Nastanjena oseba je dolžna vsako predvideno odsotnost, daljšo od petih dni, sporočiti uradni osebi.
9. člen
(1) Uradna oseba na objektu in pripadajočem zemljišču opravlja redne nadzorne oglede, ugotavlja stanje bivalnih enot, skupnih prostorov in okolice ter o ogledih vodi ugotovitveni zapisnik (priloga 3).
(2) Uradna oseba ima pravico in dolžnost vstopa v stanovanjsko enoto nastanjene osebe zaradi vzdrževanja prostorov ali nadzora nad izvajanjem hišnega reda. Uradna oseba v stanovanjsko enoto vstopa praviloma v prisotnosti nastanjene osebe, izjemoma pa tudi v njeni odsotnosti.
10. člen
Nastanjena oseba je za osebno varnost in varnost svojih osebnih stvari, denarja in drugih dragocenosti dolžna poskrbeti sama. Ministrstvo za osebne stvari nastanjene osebe ne odgovarja.
11. člen
Nastanjene osebe so dolžne:
– skrbeti za čistočo stanovanjskih enot, skupnih prostorov in okolice integracijske hiše;
– sporočiti okvaro naprav, poškodovanje prostorov ali opreme pristojni osebi;
– varčno uporabljati vodo in elektriko;
– sušiti perilo in oblačila na primernih sušilnih mestih;
– upoštevati in izvajati predpisane ukrepe varstva pred požarom iz požarnega reda za objekt.
12. člen
Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v prostorih integracijske hiše prepovedano:
– izražati kakršno koli obliko rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali druge nestrpnosti;
– imeti žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, uradnih oseb in obiskovalcev;
– vnašati orožje, eksplozivne snovi in druge nevarne snovi in predmete;
– odtujevati predmete;
– namerno uničevati prostore in opremo;
– omogočati bivanje drugim osebam brez predhodne najave in odobritve uradne osebe;
– vnašati ali uživati prepovedane droge;
– izdelati dvojnik ključa ali ključ dati v uporabo drugi osebi;
– na okensko polico postavljati predmete, ki bi lahko ogrožali varnost sostanovalcev ali mimoidočih;
– metati odpadke in druge stvari skozi okno ali v straniščno školjko;
– vnašati in voditi v prostore živali, razen živali, šolanih za spremstvo osebam potrebnih pomoči;
– vnašati v prostore ali v njih premeščati, predelovati ali odstranjevati pohištvo, grelne aparate, električne aparate in drugo opremo brez dovoljenja pristojne osebe;
– uporabljati naprave, ki povzročajo hrup ali drugače motijo okolico;
– kaditi v skupnih prostorih integracijske hiše.
IV. KRŠITVE DOLOČB PRAVILNIKA IN UKREPI
13. člen
(1) Kršitve so lažje in težje. Težje so kršitve prvih sedmih alinej prejšnjega člena, lažje kršitve pa so nespoštovanje zadnjih sedem alinej prejšnjega člena.
(2) Nastanjena oseba je dolžna spoštovati vse določbe tega pravilnika. Nespoštovanje določb tega pravilnika predstavlja kršitev tega pravilnika.
(3) Za težje kršitve tega pravilnika se izrečejo naslednji ukrepi:
– pisni opomin,
– preselitev v druge nastanitvene zmogljivosti ministrstva,
– odpoved nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva,
– povrnitev škode.
V. POSTOPEK ZARADI KRŠITVE DOLOČB TEGA PRAVILNIKA
14. člen
(1) Pristojni organ izreka ukrepe zaradi kršitev tega pravilnika s sklepom.
(2) Pisni opomin se izreče za prvo težjo kršitev tega pravilnika.
(3) Ukrep preselitve v druge nastanitvene zmogljivosti ministrstva se izreče, če nastanjena oseba ponovi katero koli težjo kršitev.
(4) Ukrep odpovedi nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva se nastanjeni osebi izreče po drugi ponovitvi katere koli težje kršitve.
(5) Ukrep povrnitve škode se izreče za kršitev iz pete alineje 12. člena tega pravilnika na podlagi dejansko povzročene škode.
(6) Zoper sklepe iz prvega odstavka tega člena je mogoča pritožba pri vodji notranje organizacijske enote, pristojne za vključitev oseb s priznano mednarodno zaščito v novo okolje, v roku treh dni od vročitve.
(7) Vodja notranje organizacijske enote o pritožbi zoper sklepe iz prvega odstavka tega člena odloči z odločbo. Pritožbi lahko ugodi in odpravi sklep ali pritožbo zavrne ali zavrže.
(8) Pritožba zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.
(9) Evidenca o izrečenih ukrepih iz tretjega odstavka prejšnjega člena se za posamezno nastanjeno osebo vodi na posameznem obrazcu (priloga 4) za čas nastanitve.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik se izobesi na oglasni deski integracijske hiše.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2011/18
Ljubljana, dne 6. junija 2011
EVA 2011-1711-0012
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost