Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2175. Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah, stran 6099.

Na podlagi 18. in 19. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik natančneje določa program in pogoje za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic ter natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija).
II. EDUKACIJSKE DELAVNICE
2. člen
(vsebina, naloge in cilji)
Vsebine, naloge in cilji edukacijskih delavnic so določeni v Programu edukacijskih delavnic, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(metode in oblike dela)
(1) Edukacijske delavnice potekajo v skupinah z največ 12 udeleženci.
(2) Uporabljene metode v edukacijski delavnici so zlasti:
– refleksija na lastno ravnanje in stališča,
– kratka predavanja,
– diskusije,
– študije primerov,
– video predstavitve,
– samostojno delo,
– praktične vaje in
– druge metode izkustvenega učenja.
4. člen
(obseg in trajanje)
Edukacijska delavnica obsega skupno 6 pedagoških ur skupinskega dela. Izvede se v dveh srečanjih, ki ne smeta biti izvedeni v istem ali zaporednem dnevu.
5. člen
(izvajalci)
Izvajalec edukacijske delavnice mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje smer psihologija, ter izpolnjevati naslednje pogoje:
– univ. dipl. psiholog: 3 leta delovnih izkušenj pri poučevanju in delu s skupinami,
– ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil najmanj A ali B kategorije,
– ima opravljeno usposabljanje za izvajanje edukacijskih delavnic, ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija).
6. člen
(prostor in gradivo)
(1) Edukacijske delavnice se izvajajo v prostoru, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja za skupino najmanj 12 udeležencev, z ločenimi sanitarnimi prostori in dodatnim prostorom za zadrževanje in odmor udeležencev.
(2) Prostor mora biti opremljen s pohištvom, ki se lahko prilagodi različnim oblikam dela v skupini in omogoča nemoteno učno delo odraslih in z učnimi pripomočki (zlasti tabla, računalnik, ustrezna oprema, površina za projiciranje) ter omogočajo prikaz stoječih in premikajočih se slik ter predvajanje gradiv v vseh standardnih zapisih.
(3) Za izvajanje edukacijske delavnice mora biti na razpolago tudi ustrezno gradivo za udeležence.
7. člen
(potrdilo o opravljeni edukacijski delavnici)
(1) Ob zaključku edukacijske delavnice udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem programu edukacijske delavnice.
(2) Potrdilo o opravljenem programu edukacijske delavnice pridobi udeleženec, ki:
– se je udeležil edukacijske delavnice v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 45. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljnjem besedilu: zakon);
– je prisostvoval programu vseh 6 ur;
– je z izvajalcem edukacijske delavnice podpisal dogovor o sprejemanju pogojev udeležbe v edukacijski delavnici;
– je poravnal vse finančne obveznosti za udeležbo v programu edukacijskih delavnic.
(3) Obrazec potrdila iz prvega odstavka tega člena je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
III. PSIHOSOCIALNE DELAVNICE
8. člen
(vsebina, naloge in cilji)
Vsebine, naloge in cilji psihosocialnih delavnic so določeni v Programu psihosocialnih delavnic, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(metode in oblike dela)
(1) Skupinska srečanja v okviru psihosocialnih delavnic potekajo v skupinah z največ 8–10 udeleženci.
(2) Uporabljene metode v psihosocialni delavnici so zlasti:
– refleksija na lastno ravnanje in stališča,
– kratka predavanja,
– diskusije,
– študije primerov,
– video predstavitve,
– samostojno delo,
– praktične vaje in
– druge metode izkustvenega učenja.
10. člen
(obseg in trajanje)
(1) Program psihosocialne delavnice obsega skupno najmanj 17 pedagoških ur, in sicer 2 individualni srečanji (1 ura pred vključitvijo v skupino in 1 ura po zaključku delavnice) ter 5 skupinskih srečanj po 3 ure.
(2) Skupinska srečanja so izvedena v obdobju 4–6 tednov in ne smejo biti izvedena v istem ali zaporednem dnevu.
(3) Udeleženec lahko od skupinskega srečanja izostane le enkrat. V tem primeru lahko zaprosi za nadomestno dodatno plačljivo individualno srečanje.
(4) Med posameznimi srečanji udeleženci samostojno izvajajo tudi naloge za domače delo.
11. člen
(izvajalci)
(1) Izvajalec psihosocialne delavnice mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve oziroma druge stopnje smer psihologija, medicina, socialno delo, socialna pedagogika, zdravstvena nega, ter izpolnjevati naslednje pogoje:
– univ. dipl. psiholog oziroma magister psihologije (2. stopnja): 5 let delovnih izkušenj s psihološkim individualnim in skupinskim svetovanjem ter poučevanjem,
– dipl. medicinska sestra (1. stopnja), univ. dipl. socialni delavec, univ. dipl. socialni pedagog in doktor medicine oziroma magister ustrezne smeri (2. stopnja): 10 let delovnih izkušenj s psihološkim individualnim in skupinskim svetovanjem ter poučevanjem,
– ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil najmanj A ali B kategorije,
– imeti opravljeno usposabljanje za izvajanje psihosocialnih delavnic, ki ga izvaja javna agencija.
(2) Psihološko svetovanje iz prejšnjega odstavka je znanstveno utemeljena oblika pomoči, ki jo opravlja usposobljen strokovnjak z namenom podpore pri obvladovanju in reševanju psiholoških problemov, pri čemer vključeni posamezniki ne trpijo za katero od duševnih motenj oziroma duševnih bolezni.
12. člen
(prostor in gradivo)
Določbe 6. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izvajanje psihosocialnih delavnic.
13. člen
(potrdilo o opravljeni psihosocialni delavnici)
(1) Ob zaključku psihosocialne delavnice udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem programu psihosocialne delavnice.
(2) Potrdilo o opravljenem programu psihosocialne delavnice pridobi udeleženec, ki:
– se je udeležil psihosocialne delavnice v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 45. člena zakona;
– je prisostvoval programu najmanj 17 pedagoških ur;
– je z izvajalcem psihosocialne delavnice podpisal dogovor o sprejemanju pogojev udeležbe v psihosocialni delavnici;
– je poravnal vse finančne obveznosti za udeležbo v programu psihosocialne delavnic.
(3) Obrazec potrdila iz prvega odstavka tega člena je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
IV. SKUPNE DOLOČBE
14. člen
(stroški)
Individualne stroške izvajanja programa edukacijske oziroma psihosocialne delavnice poravna posamezen udeleženec.
15. člen
(pooblastilo)
(1) Javna agencija v skladu z drugim odstavkom 43. člena zakona lahko pooblasti za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic pooblaščeno organizacijo, ki jo je minister za zdravje pooblastil za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov ter zagotavlja kadrovske in prostorske pogoje iz zakona in tega pravilnika.
(2) Pooblaščena organizacija mora zahtevi za pooblastilo predložiti:
– pooblastilo ministra za zdravje za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov;
– dokazila o ustrezni izobrazbi izvajalcev edukacijskih oziroma psihosocialnih delavnic iz 5. in 11. člena tega pravilnika;
– dokazilo, da izpolnjuje zahtevane pogoje glede prostora iz 6. oziroma 12. člena tega pravilnika.
(3) Strokovnjak, ki sodeluje pri kontrolnem zdravstvenem pregledu, ne sme voditi edukacijskih in psihosocialnih delavnic.
16. člen
(obveznosti pooblaščene organizacije)
(1) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega člena javni agenciji vsakih 6 mesecev predloži poročilo o izvajanju edukacijskih in psihosocialnih delavnic, v katerem zlasti navede:
– število udeležencev v edukacijskih in psihosocialnih delavnicah;
– število izvedenih edukacijskih in psihosocialnih delavnic;
– oceno procesa izvajanja in učinkov edukacijskih in psihosocialnih delavnic.
(2) Pooblaščena organizacija na poziv javne agencije napoti izvajalce edukacijskih in psihosocialnih delavnic na intervizijsko skupino.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2011.
Št. 007-114/2011/20
Ljubljana, dne 2. junija 2011
EVA 2011-2411-0047
Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet