Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče, stran 5341.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB1; Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) ter določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP; Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne 11. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče
1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 51/09) se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10), v nadaljevanju: de minimis.«
2. člen
V 3. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).«
»Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.«
3. člen
Spremeni se 5. člen, tako da se glasi:
»Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje
– so iz sektorja ribištva in ribogojstva (Uredba Sveta ES 104/2000), premogovništva (Uredba ES 1407/2002), primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti ter družbe, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.«
4. člen
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
»Sredstva se ne dodelijo za pospeševanje izvoza oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države členice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreža ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.«
»Dodelitev sredstev ne bo pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.«
5. čln
V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.«
Dosedanji prvi odstavek 10. člena postane drugi odstavek.
6. člen
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
»Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:
– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za samozaposlovanje),
– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve),
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za gospodarske družbe),
– potrdilo o plačanih davkih,
– potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Zreče,
– izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoči,
– izjavo, da za iste upravičene stroške ni prejel sredstev iz državnega proračuna oziroma drugih virov.«
»V primeru, da so bila sredstva že prejeta (ali zaprošena), je potrebno navesti v kakšni višini in pri katerem dajalcu.«
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Sklep o dodelitvi sredstev se izda najkasneje v 45 dneh oddaje vloge in mora zajemati tudi navedbo, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
8. člen
Vsa ostala določila Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 51/09) ostanejo nespremenjena.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 316-5/2011
Zreče, dne 11. maja 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti