Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1962. Pravilnik o uporabi Dvorane Pungrt, stran 5338.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi Dvorane Pungrt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov Dvorane Pungrt v Šmartnem pri Litiji (v nadaljevanju: dvorana).
2. člen
Upravljavec Dvorane Pungrt je Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda v dvorani (v nadaljevanju: upravitelj).
3. člen
V dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu,
– bazen s spremljajočimi prostori,
– savna.
4. člen
Dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje športnih dejavnosti programa predšolske vzgoje in izvajanje obveznega pouka športne vzgoje, izbirnih predmetov, razširjenega programa ter drugih dejavnosti v skladu z Letnim delovnim načrtom šole,
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Šmartno pri Litiji,
7. za prireditve in shode, kot so:
– koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne in nekomercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje upravljavca, z njim sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
5. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč, požarno varnost, ter za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki dvorane morajo v času uporabe le-te, uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE DVORANE V UPORABO
6. člen
Pri oddaji dvorane v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki in programi po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ Šmartno za izvajanje programov iz prve alineje 4. člena;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji;
4. športna društva in klubi iz Občine Šmartno pri Litiji, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje mladine;
5. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
6. društva in klubi izven občine;
7. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko upravljavec kateremukoli uporabniku odpove ali prestavi posamezne termine uporabe dvorane na druge proste termine, če so na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem, prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene in ob enem poskrbi, da ni motena izvedba pouka športne vzgoje v osnovni šoli.
Kolikor pride do prezasedenosti dvorane, ima upravljavec pravico omejiti najemniku število vadbenih ur in velikost vadbenega prostora glede na prioritete iz prvega odstavka tega člena.
Rok za odpoved termina je štirinajst dni.
7. člen
Na podlagi javnega razpisa za uporabo dvorane, zbere upravitelj dvorane predloge uporabnikov, in sicer do konca meseca julija tekočega leta. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in internetni strani občine.
Na podlagi pravočasno prispelih predlogov na razpis, se določi razpored uporabe dvorane.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
Organizatorji kulturnih in drugih enkratnih prireditev morajo na upravo Občine Šmartno pri Litiji vložiti pisno vlogo na podlagi katere uprava izda soglasje za najem prostorov.
8. člen
Program uporabe dvorane in urnik zasedenosti za naslednje šolsko leto, potrdi župan pred začetkom uporabe.
Z uporabniki dvorane sklene upravljavec pogodbo o uporabi.
Sestavni del pogodbe je hišni red dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljavca, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za uporabo dvorane, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi, ter za varnost uporabnikov in vadbe.
9. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo zainteresirani uporabniki podpisane izvode pogodbe vrniti upravitelju. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od podpisa pogodbe.
10. člen
Pogodba z uporabniki dvorane se lahko sporazumno prekine, pred njenim iztekom, če se tako dogovorita upravljavec in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko upravljavec prekine enostransko v naslednjih primerih:
– če uporabnik ne uporablja dvorane v terminih, za katere je sklenil pogodbo,
– če krši določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
– če ne plača računov za uporabo dvorane.
V primeru neplačila računov za uporabo dvorane za uporabnika, ki je sofinanciran za izvajanje programov športa iz občinskega proračuna, občina zadrži nakazilo sredstev dolžnika, toda to ne zadrži prekinitev pogodbe.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO DVORANE
11. člen
Cenik za uporabo dvorane sprejme župan, najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
12. člen
Cenik uporabe dvorane pripravi občinska uprava za čas uporabe ene ure.
Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. višina letnih materialnih stroškov zajema:
stroške ogrevanja in prezračevanja,
stroške električne energije,
stroške komunalnih storitev,
stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
stroške zavarovanja objekta,
druge materialne stroške.
2. stroški upravljanja:
stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
3. sredstva za investicijsko vzdrževanje.
13. člen
Prihodki od uporabe dvorane so prihodek proračuna in so namenjeni za pokrivanje stroškov upravljanja dvorane, tekočega in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.
IV. DRUGA DOLOČILA
14. člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red za uporabo dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu dvorane se podrobneje določijo:
– pravila ravnanja uporabnikov dvorane,
– pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
15. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna služba upravljavca – upravitelj športne dvorane s strokovnim kadrom.
V času pouka in drugih dejavnosti iz prve alineje 4. člena, zagotavlja nemoteno uporabo dvorane in skrbi, da se dejavnost odvija v okviru hišnega reda, OŠ Šmartno.
16. člen
Upravitelj mora voditi posebno evidenco uporabe dvorane, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov upravljavcu posreduje upravitelj.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 363-01/2011
Šmartno pri Litiji, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti