Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 5338.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJP, 38/10 – ZUKN), 3., 6. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07 in 123/08) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 41/09).
2. člen
Naziv odloka se spremeni in dopolni, tako da sedaj glasi:
»O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave ter odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji«
3. člen
1. člen odloka se spremeni, tako da sedaj glasi:
»S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelava ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: javna služba).«
4. člen
2. člen odloka se spremeni, tako da sedaj glasi:
»Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji in izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka, tako da sedaj glasi:
»Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGO),
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti po ZGO,
– ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– je poravnal davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve,
– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
– da je finančno sposoben za opravljanje javne službe,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za opravljanje javne službe,
– zagotavlja kvalitetno in pravočasno opravljanje javne službe,
– odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom storitev ali drugim osebam,
– da izpolnjuje druge z zakonom in razpisno dokumentacijo predpisane zahteve.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/2009
Šmartno pri Litiji, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti