Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1959. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, stran 5324.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 – v nadaljevanju ZJF), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji Občinskega sveta dne 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |   v EUR|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|Konto |   |Splošni del proračuna Občine Šmartno|  Rebalans|
|    |   |pri Litiji za leto 2011       | leta 2011|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 5.852.226|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 4.367.973|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 3.859.758|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 3.450.208|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |  249.450|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  160.100|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|706  |   |DRUGI DAVKI             |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  508.215|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  290.400|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   3.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |   1.500|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   50.000|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  163.315|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  | 1.029.200|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    | 1.010.000|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   19.200|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |   10.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |   10.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)      |  445.053|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  363.280|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |   81.773|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 5.936.761|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)| 2.005.375|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  270.274|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   41.459|
|    |   |VARNOST               |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    | 1.636.641|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   13.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|409  |   |REZERVE               |   44.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI          | 1.763.355|
|    |   |(410+411+412+413+414)        |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   5.500|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      | 1.153.715|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |  104.500|
|    |   |IN USTANOVAM            |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  499.640|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|414  |   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     | 2.010.256|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.010.256|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |  157.775|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   90.395|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   67.380|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –84.534|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   4.000|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|    |   |(750+751+752)            |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |   4.000|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |      |
|    |   |(440+441+442+443)          |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |     0|
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|442  |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |     0|
|    |   |PRIVATIZACIJE            |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|443  |   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V  |     0|
|    |   |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH  |      |
|    |   |OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO   |      |
|    |   |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI      |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   4.000|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|      |
|    |   |V.)                 |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     0|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5001  |   |Najeti krediti pri poslovnih bankah |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5002  |   |Najeti krediti pri drugih finančnih |     0|
|    |   |institucijah            |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5003  |   |Najeti krediti pri drugih domačih  |     0|
|    |   |kreditodajalcih           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5004  |   |Sredstva, pridobljena z izdajo   |     0|
|    |   |vrednostnih papirjev na domačem trgu|      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|55   |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   38.667|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   38.667|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5501  |   |Odplačila kreditov poslovnim bankam |   38.667|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5502  |   |Odplačila kreditov drugim finančnim |     0|
|    |   |institucijam            |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5503  |   |Odplačila kreditov drugim domačim  |     0|
|    |   |kreditodajalcem           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|5504  |   |Odplačila glavnice vrednostnih   |     0|
|    |   |papirjev, izdanih na domačem trgu  |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –119.201|
|    |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  –38.667|
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   84.534|
|    |   |IX=-III.)              |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
|    |XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |  120.348|
|    |   |PRETEKLEGA LETA           |      |
+-------+------+------------------------------------+-----------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen
4. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji v letu 2011 so poleg prihodkov, določenem v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo
– prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-011/2010
Šmartno pri Litiji, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti