Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1958. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, stran 5323.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji občinskega sveta dne 12. 5. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 izkazuje:
+--------+------+----------------------------------+------------+
|Konto  |   |Splošni del proračuna Občine   | Realizacija|
|    |   |Šmartno pri Litiji za leto 2010  |2010 (v EUR)|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  4.507.609|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.247.212|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.894.755|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  3.538.911|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   247.817|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   108.026|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI            |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   352.457|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU        |   180.677|
|    |   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    1.996|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|712   |   |DENARNE KAZNI           |     770|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   47.172|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   121.843|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   58.948|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   51.648|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    7.300|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH    |      |
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    5.400|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    5.400|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |   196.049|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   196.049|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV   |      0|
|    |   |PRORAČUNA EU           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  4.588.455|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.493.075|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   211.221|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |   32.097|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.222.528|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    7.229|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|409   |   |REZERVE              |   20.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  1.639.700|
|    |   |(410+411+412+413+414)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |    4.999|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  1.063.615|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   106.570|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   464.516|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|414   |   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  1.290.939|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  1.290.939|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   164.742|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI pravnim  |   42.106|
|    |   |in fiz. osebam, ki niso      |      |
|    |   |neposredni pror. uporabniki    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   122.636|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   –80.847|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |      |
|    |   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    2.784|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |    2.784|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |      |
|    |   |(440+441+442+443)         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|440   |   |DANA POSOJILA           |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0|
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|442   |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN      |      0|
|    |   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|443   |   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V |      0|
|    |   |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH |      |
|    |   |OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO  |      |
|    |   |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    2.784|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |   |(IV. – V.)            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5001  |   |Najeti krediti pri poslovnih   |      0|
|    |   |bankah              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5002  |   |Najeti krediti pri drugih     |      0|
|    |   |finančnih institucijah      |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5003  |   |Najeti krediti pri drugih domačih |      0|
|    |   |kreditodajalcih          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5004  |   |Sredstva, pridobljena z izdajo  |      0|
|    |   |vrednostnih papirjev na domačem  |      |
|    |   |trgu               |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|55   |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   38.667|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   38.667|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5501  |   |Odplačila kreditov poslovnim   |   38.667|
|    |   |bankam              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5502  |   |Odplačila kreditov drugim     |      0|
|    |   |finančnim institucijam      |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5503  |   |Odplačila kreditov drugim domačim |      0|
|    |   |kreditodajalcem          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|5504  |   |Odplačila glavnice vrednostnih  |      0|
|    |   |papirjev, izdanih na domačem trgu |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |  –116.729|
|    |   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |      |
|    |   |VIII.)              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   –38.667|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |   80.847|
|    |   |VIII.-IX=-III.)          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   237.077|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2010 ter njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-005/2011
Šmartno pri Litiji, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti