Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1954. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2010, stran 5321.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 5. redni seji dne 6. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)        | 2.943.259|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.093.840|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  843.006|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  782.967|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   33.769|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   26.270|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  250.834|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   12.010|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    475|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    475|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   3.170|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  234.704|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   6.544|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od osnovnih sredstev      |   5.686|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    858|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.842.875|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  578.754|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.264.121|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.221.465|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  266.079|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  117.516|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   19.688|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  114.873|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   8.183|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   5.819|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  446.397|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   8.847|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  198.872|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   17.915|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  220.663|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 2.464.813|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.464.813|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   44.175|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   44.175|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |  –278.206|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH          |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  277.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  277.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  277.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   12.736|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)            |   12.736|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   12.736|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –13.942|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  264.264|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  278.206|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   6.210|
|   |NA DAN 31. 12. 2010             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 2010 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0062/2011-1
Šafarsko, dne 6. maja 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti