Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1953. Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci, stran 5320.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 21. aprila 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za podeljevanje denarnih nagrad rednim, brezposelnim izrednim študentom ter samoplačniškim in koncesioniranim študentom, ki študirajo ob delu na območju Občine Puconci.
2. člen
Sredstva za denarne nagrade se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
3. člen
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Puconci.
4. člen
Pri podeljevanju denarnih nagrad se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih, univerzitetnih in podiplomskih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. tekočega leta naprej.
Pogoj za pridobitev denarne nagrade je potrdilo o vpisu v višji letnik, opravljena diploma, magisterij, specializacija ali doktorat.
Samoplačniški študenti morajo predložiti še dokazila o plačilu šolnine.
5. člen
Višina denarne nagrade se razlikuje glede na stopnjo študija (višješolski, visokošolski, univerzitetni in podiplomski).
6. člen
Višina nagrade študentom za vpis v višji letnik znaša:
– višješolski in visokošolski študij 65 EUR,
– univerzitetni študij 85 EUR,
– podiplomski študij 105 EUR.
Nagrada se izplača enkrat letno ob vpisu.
7. člen
Nagrada ob diplomi, zagovorjeni s skupno oceno 8, 9 (prav dobro) ali 10 (odlično), je enaka petkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija. V kolikor študent ob zaključku študija ne prejme diplome, se pri podelitvi nagrade upošteva povprečje ocen zadnjih dveh letnikov.
Nagrada ob magisteriju je enaka desetkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Nagrada ob doktoratu je enaka petnajstkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik univerzitetnega študija.
Posebna nagrada se lahko dodeli študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Puconci in je enaka trikratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Podelitev nagrade ob diplomi, magisteriju, specializaciji oziroma doktoratu ter podelitev posebne nagrade se ne izključujeta.
8. člen
O podeljevanju denarnih nagrad odloča tričlanska komisija za denarne nagrade študentom, ki jo na predlog župana imenuje občinski svet, za mandatno obdobje, enako mandatu občinskega sveta.
9. člen
Denarne nagrade se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga za vsako šolsko leto Občina Puconci objavi v občinskem glasilu Občan in na spletni strani Občine Puconci.
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje višino razpisanih sredstev za denarne nagrade, pogoje za pridobitev denarne nagrade, zahtevano dokumentacijo in roke za oddajo vlog.
Če komisija za denarne nagrade ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da prijavo lahko dopolni v 8 dneh. Če kandidat v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe. Kolikor kandidat dokaže, da iz objektivnih razlogov, v določenem roku, ni mogel dopolniti vloge, lahko zahteva vrnitev le-te v prejšnje stanje.
10. člen
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, obravnava komisija iz 9. člena. O odobritvi nagrade obvesti predsednik komisije direktorja občinske uprave, le-ta pa kandidata z ustreznim sklepom.
Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Puconci vložiti pritožbo. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Puconci dne 12. aprila 2007.
Št. 007-0013/2011
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti