Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1951. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Piran, stran 5313.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 19. 4. 2011.
Št. 371-16/2010
Piran, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Piran
1. člen
Odlok o občinskih cestah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 2/2004 in 35/2007 – v nadaljnjem besedilu Odlok) se v šestem odstavku 32. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če je s prostorskimi akti predpisana drugačna širina varovalnega pasu, se pri izdaji soglasja upošteva širina, kot je predpisana s prostorskimi akti.«
2. člen
Drugi odstavek 55. člena Odloka se spremeni tako, da se v prvem stavku številka »8« zamenja s številko »15«.
3. člen
Črta se prva točka prvega odstavka 56. člena Odloka.
4. člen
V Odloku se doda nov 57.a člen, ki se glasi:
V 32. členu Odloka se doda nov, sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem iz 32. člena tega odloka gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe novega šestega odstavka 32. člena Odloka se uporabljajo tudi v postopkih za izdajo soglasja, ki so bili pred uveljavitvijo tega odloka že pričeti, niso pa bili še pravnomočno zaključeni.
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
Št. 371-16/2010
Piran, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
di modifica al Decreto sulle strade comunali del Comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 19 aprile 2011.
N. 371-16/2010
Pirano, 18. magío 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
In virtù della Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 109/10) e visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/07 – testo unico) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 5ª seduta ordinaria del 19. 4. 2011 adotta il seguente
D E C R E T O
di modifica al Decreto sulle strade comunali del Comune di Pirano
Art. 1
Il Decreto sulle strade comunali nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 2/2004 e 35/2007 – di seguito: il Decreto) nel sesto comma dell'art. 32 è modificato come segue:
»Se con gli atti di pianificazione territoriale è prescritta una larghezza diversa della fascia di rispetto stradale, all'atto di rilascio del consenso si prende in considerazione la larghezza come prescritta dai menzionati atti di pianificazione territoriale.«
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 55 del Decreto è modificato sostituendo il numero »8« con il numero »15«.
Art. 3
È soppresso il punto 1 del primo comma dell'art. 56 del Decreto.
Art. 4
Nel Decreto è aggiunto un nuovo art. 57 a) che recita come segue:
Nell'art. 32 del Decreto si aggiungono due nuovi commi, settimo e ottavo, che recitano come segue:
»Con una multa di 200 euro è punito per la trasgressione il soggetto singolo che nella fascia di rispetto della strada comunale, sprovvisto del consenso, come nell'art. 32 del Decreto, o contrariamente ad esso esegue lavori di costruzione o di ricostruzione di edifici ed altri impianti oppure vi colloca eventuali altre strutture o attrezzature oppure esegue qualsiasi altro tipo di lavori sui terreni pertinenti.
Con una multa di € 2.000 sono puniti per la trasgressione la persona giuridica, l'imprenditore individuale autonomo o il soggetto singolo il quale esegue autonomamente un'attività, che commettono una trasgressione di cui al comma precedente; alla persona responsabile degli stessi è invece inflitta una multa di 200 euro.«
Art. 5
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Le disposizioni di cui nel nuovo comma 6 dell'art. 32 del Decreto si applicano anche nelle procedure per il rilascio del consenso avviate già prima dell'entrata in vigore del presente Decreto che però non sono ancora passate in giudicato.
I procedimenti ispettivi, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, vengono invece conclusi secondo la normativa vigente finora.
N. 371-16/2010
Pirano, 19. aprile 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti