Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1950. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2010, stran 5310.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Piran za leto 2010,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 19. 4. 2011.
Št. 410–2/2010–2011
Piran, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/2007 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Piran za leto 2010
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2010, ki je realiziran v višini 28.332.778,51 €.
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|Konto  |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN    |   Znesek v €|
|    |   |ODHODKOV PRORAČUNA       |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |1.0  |PRIHODKI            | 21.589.801,12|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    | 19.211.911,74|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|I.   |70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) | 13.819.040,67|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |  8.338.112,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |703  |DAVKI NA PREMOŽENJE      |  3.502.029,94|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |  1.978.898,73|
|    |   |STORITVE            |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|II.   |71  |NEDAVČNI PRIHODKI       |  5.392.871,07|
|    |   |(710+711+712+713+714)     |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |  3.185.942,53|
|    |   |OD PREMOŽENJA         |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |711  |TAKSE IN PRISTOJBINE      |   14.727,05|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  |   183.392,34|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |   39.010,36|
|    |   |STORITEV            |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |  1.969.798,79|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|III.  |72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |  1.432.223,17|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |   237.092,46|
|    |   |SREDSTEV            |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN|  1.195.130,71|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH   |        |
|    |   |SREDSTEV            |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|IV.   |73  |PREJETE DONACIJE (730+731)   |   14.551,60|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |   14.551,60|
|    |   |VIROV             |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |      0,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|V.   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |   931.114,61|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |   861.321,75|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |   69.792,86|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA|        |
|    |   |EVROPSKE SKUPNOSTI       |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |2.0  |ODHODKI            | 27.799.445,23|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|I.   |40  |TEKOČI ODHODKI         |  6.223.463,11|
|    |   |(400+401+402+403+409)     |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |  1.838.915,90|
|    |   |ZAPOSLENIM           |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |   299.666,82|
|    |   |SOCIALNO VARNOST        |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |  2.982.098,27|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |   218.398,68|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |409  |REZERVE            |   884.383,44|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|II.   |41  |TEKOČI TRANSFERI        | 10.785.266,10|
|    |   |(410+411+412+413)       |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |410  |SUBVENCIJE           |  1.035.485,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |  3.314.382,44|
|    |   |GOSPODINJSTVOM         |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |412  |TRANSFERI NEPROFITNIM     |  1.836.248,95|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |  4.599.149,71|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|III.  |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  8.786.761,81|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  8.786.761,81|
|    |   |SREDSTEV            |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|IV.   |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  2.003.954,21|
|    |   |(431+432)           |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVIM |  1.581.729,17|
|    |   |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO  |        |
|    |   |PRORAČUNSKI UPORABNIKI     |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   422.225,04|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORBNIKOM    |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |3.0  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (1.0– |  6.209.644,11|
|    |   |2.0)              |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |        |
|    |   |NALOŽB             |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |4.0  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |  2.598.200,00|
|    |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|    |   |(750 +751)           |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |    2.500,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |  2.595.700,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |5.0  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0,00|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |440  |DANA POSOJILA         |      0,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      0,00|
|    |   |IN NALOŽB           |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |6.0  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |  2.598.200,00|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|    |   |(4.0–5.0)           |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA     |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |7.0  |ZADOLŽEVANJE (500)       |      0,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |      0,00|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |8.0  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   533.333,28|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |   533.333,28|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |9.0  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  | –4.144.777,39|
|    |   |RAČUNU (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-  |        |
|    |   |8.0)              |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |10.0 |NETO ZADOLŽEVANJE (7.0-8.0)  |  –533.333,28|
+--------+------+-------------------------------+---------------+
|    |11.0 |NETO FINANCIRANJE (6.0 +7.0-  |  6.209.644,11|
|    |   |8.0-9.0=-3.0)         |        |
+--------+------+-------------------------------+---------------+
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2010 znaša 2.719.065,35 € in se prenaša v proračun 2011.
Realizacijo posebnega dela proračuna, v katerem so prikazani odhodki in izdatki po proračunskih uporabnikih, se do ravni proračunskih postavk – kontov objavi na spletnih straneh Občine Piran, www.piran.si.
2.
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2010, ki izkazuje:
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |   Znesek v €|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Prenos sredstev iz leta 2009        |   369.718,30|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Prihodke v višini              |   20.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Odhodke v višini              |   97.934,85|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Stanje sredstev na dan 31. 12. 2010     |   291.783,45|
+----------------------------------------------+---------------+
Sredstva v višini 291.783,45 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2011.
3.
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA Občine Piran za leto 2010 v višini 864.383,44 €.
4.
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2010-2011
Piran, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L C O N T O C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2010, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 19 aprile 2011.
N. 410–2/2010–2011
Pirano, 18. magio 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08 e 49/09) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 46/2007 – testo unico) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 5ª seduta ordinaria del 19 aprile 2011 approva il seguente
C O N T O C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2010
1.
È approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2010 realizzato nell'importo di 28.332.778,51 €.
La parte generale di bilancio, composta dal bilancio delle entrate e uscite, dal conto dei crediti finanziari e investimenti e dal conto finanziario, a livello dei sottogruppi dei conti, è stata realizzata come segue:
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|Conto  |    |A. BILANCIO DELLE ENTRATE E  |  Importo in €|
|    |    |DELLE USCITE         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |1.0  |ENTRATE            | 21.589.801,12|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |    |ENTRATE CORRENTI (70+71)   | 19.211.911,74|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|I.   |70   |ENTRATE TRIBUTARIE      | 13.819.040,67|
|    |    |(700+703+704)         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |700  |IMPOSTE SUL REDDITO E     |  8.338.112,00|
|    |    |SULL'UTILE          |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |703  |IMPOSTE SUL PATRIMONIO    |  3.502.029,94|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |704  |IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI |  1.978.898,73|
|    |    |E SERVIZI           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|II.   |71   |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |  5.392.871,07|
|    |    |(710+711+712+713+714)     |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |710  |PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E  |  3.185.942,53|
|    |    |RICAVI PATRIMONIALI      |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |711  |TASSE E CONTRIBUTI      |   14.727,05|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |712  |AMMENDE ED ALTRE PENE     |   183.392,34|
|    |    |PECUNIARIE          |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |713  |RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI |   39.010,36|
|    |    |E SERVIZI           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |714  |ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE|  1.969.798,79|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|III.  |72   |ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |  1.432.223,17|
|    |    |(720+722)           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |720  |RICAVI DALLA VENDITA DI    |   237.092,46|
|    |    |IMMOBILIZZAZIONI       |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |722  |RICAVI DALLA VENDITA DI    |  1.195.130,71|
|    |    |TERRENI E DI IMMOBILIZZAZIONI |        |
|    |    |IMMATERIALI A LUNGO TERMINE  |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|IV.   |73   |DONAZIONI (730+731)      |   14.551,60|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |730  |DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI |   14.551,60|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |731  |DONAZIONI DALL’ESTERO     |      0,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|V.   |74   |TRASFERIMENTI (740)      |   931.114,61|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |740  |TRASFERIMENTI DA ALTRE    |   861.321,75|
|    |    |ISTITUZIONI FINANZIARIE    |        |
|    |    |PUBBLICHE           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |741  |TRASFERIMENTI DAL BILANCIO  |   69.792,86|
|    |    |STATALE, DERIVANTI DA MEZZI UE|        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |2.0  |USCITE            | 27.799.445,23|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|I.   |40   |SPESE CORRENTI        |  6.223.463,11|
|    |    |(400+401+402+403+409)     |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |400  |STIPENDI ED ALTRE RETRIBUZIONI|  1.838.915,90|
|    |    |AI DIPENDENTI         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |401  |CONTRIBUTI DEI DATORI DI   |   299.666,82|
|    |    |LAVORO PER LA SICUREZZA    |        |
|    |    |SOCIALE            |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |402  |SPESE PER BENI E SERVIZI   |  2.982.098,27|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |403  |INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA|   218.398,68|
|    |    |NAZIONALE           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |409  |RISERVE            |   884.383,44|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|II.   |41   |TRASFERIMENTI CORRENTI    | 10.785.266,10|
|    |    |(410+411+412+413)       |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |410  |SOVVENZIONI          |  1.035.485,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |411  |TRASFERIMENTI A CITTADINI   |  3.314.382,44|
|    |    |SINGOLI ED A NUCLEI FAMILIARI |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |412  |TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI|  1.836.248,95|
|    |    |ED ISTITUZIONI NON PROFIT   |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |413  |ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI |  4.599.149,71|
|    |    |NAZIONALI           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|III.  |42   |SPESE D'INVESTIMENTO (420)  |  8.786.761,81|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |420  |ACQUISTO E COSTRUZIONE DI   |  8.786.761,81|
|    |    |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|IV.   |43   |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO |  2.003.954,21|
|    |    |(431+432)           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |431  |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO |  1.581.729,17|
|    |    |ALLE PERSONE GIURIDICHE E   |        |
|    |    |FISICHE CHE NON SONO FRUITORI |        |
|    |    |DI BILANCIO          |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |432  |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO |   422.225,04|
|    |    |AI FRUITORI DI BILANCIO    |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |3.0  |DISAVANZO DI BILANCIO (1.0–  |  6.209.644,11|
|    |    |2.0)             |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |    |B. CONTO DEI CREDITI     |        |
|    |    |FINANZIARI E DEGLI      |        |
|    |    |INVESTIMENTI         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |4.0  |RESTITUZIONE DEI CREDITI   |  2.598.200,00|
|    |    |EROGATI E VENDITA DI QUOTE DI |        |
|    |    |CAPITALE           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |750  |RESTITUZIONE DEI CREDITI   |    2.500,00|
|    |    |EROGATI            |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |751  |VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE |  2.595.700,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |5.0  |CREDITI EROGATI E AUMENTO   |      0,00|
|    |    |DELLE QUOTE DI CAPITALE    |        |
|    |    |(440+441)           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |440  |CREDITI EROGATI        |      0,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |441  |AUMENTO QUOTE CAPITALE E   |      0,00|
|    |    |INVESTIMENTI         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |6.0  | CREDITI RICEVUTI DIMINUITI  |  2.598.200,00|
|    |    |DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA|        |
|    |    |DELLE QUOTE DI CAPITALE (4.0– |        |
|    |    |5.0)             |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |    |C. CONTO FINANZIARIO     |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |7.0  |INDEBITAMENTO (500)      |      0,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |500  |INDEBITAMENTO NAZIONALE    |      0,00|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |8.0  |RESTITUZIONE DEL DEBITO (550) |   533.333,28|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |550  |RESTITUZIONE DEL DEBITO    |   533.333,28|
|    |    |NAZIONALE           |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |9.0  | MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI | –4.144.777,39|
|    |    |MEZZI SUI CONTI (1.0+4.0+7.0- |        |
|    |    |2.0-5.0-8.0)         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |10.0  |INDEBITAMENTO NETTO (7.0-8.0) |  –533.333,28|
+--------+-------+------------------------------+---------------+
|    |11.0  |FINANZIAMENTO NETTO (6.0 +7.0-|  6.209.644,11|
|    |    |8.0-9.0=-3.0)         |        |
+--------+-------+------------------------------+---------------+
Il saldo dei mezzi sui conti al 31. 12. 2010 ammonta a 2.719.065,35 € e si trasferisce nell’esercizio finanziario 2011.
La realizzazione della parte speciale di bilancio in cui sono presentate le entrate e le uscite secondo gli utenti di bilancio, a livello di voci di bilancio – conti, è pubblicata sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
2.
Si approva la realizzazione della RISERVA DI BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2010, come segue:
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |  Importo in €|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Trasferimento dei mezzi dall' esercizio   |   369.718,30|
|finanziario 2009               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– Entrate                   |   20.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Uscite                   |   97.934,85|
+----------------------------------------------+---------------+
|– Situazione dei mezzi al 31. 12. 2010    |   291.783,45|
+----------------------------------------------+---------------+
I mezzi nell’importo di 291.783,45 € vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per l’anno 2011.
3.
Si approva la realizzazione del FONDO DI BILANCIO PER GLI ALLOGGI del Comune di Pirano per l'anno 2010 nell'ammontare di 864.383,44 €.
4.
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2010 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 410-2/2010-2011
Pirano, 19 aprile 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti