Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1949. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Adria, stran 5308.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 in 80/10 in 106/10 popr. – ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 18. maja 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Adria
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-a je uveljavljen Zazidalni načrt Adria (Uradni list RS, št. 92/02, 62/04 – popr., 101/09 – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto; v nadaljevanju: ZN Adria), s katerim so določeni pogoji urejanja za graditev novih objektov, zunanje ureditve in graditev prometne in druge javne infrastrukture za ureditev tovarniškega kompleksa Adria. Na podlagi odloka je večina načrtovanih prostorskih ureditev že zgrajena. V njih posluje gospodarska družba Adria Mobil d.o.o.. Veljavni ZN Adria predvideva fazno gradnjo, zato je zgrajene prostorske ureditve mogoče nadgrajevati.
(2) Gospodarska družba Adria Mobil d.o.o. želi v območju ZN Adria na odprtih površinah za shranjevanje in pripravo produktov in površinah za parkiranje zgraditi nadstreške za zaščito produktov pred vremenskimi vplivi in zgraditi oziroma namestiti sončno elektrarno na strehah obstoječih in predvidenih objektov. Gospodarska družba tudi predlaga, da se s spremembo in dopolnitvijo ZN Adria (v nadaljevanju: SDZN) poveča odstopanje od sedaj določenih tlorisnih gabaritov, dopusti morebitno povečanje parkirišč za gotove izdelke, dopusti postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, uskladi pojme o dopustnih gradnjah po predpisih o graditvi objektov, omogoči urejanje razstavnih prostorov za produkte v predvidenih objektih in dopusti možnost postavitve nekaterih tehnoloških oziroma energetskih objektov, da se smiselno zaokrožijo tehnološki procesi.
2. člen
(okvirno območje SDZN)
(1) Meja območja predvidenih SDZN je določena v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – popr., 76/10 – popr. in 26/11 – obv. razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN), kot enota urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-a. V območje urejanja je vključena zemljiška parcela št. 433/38, k.o. Bršljin.
(2) Na osnovi v postopku priprave izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena OPN.
3. člen
(skrajšani postopek priprave)
Ker se SDZN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) SDZN se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave ZN Adria in OPN, le te pa se dopolnijo upoštevajoč predpise, ki so se spremenili od uveljavitve Odloka o ZN Adria naprej ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, zato variantne rešitve niso potrebne. Poleg zgoraj navedenega bodo za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo osnutka prostorskega akta, upoštevane zasnove za posamezne prostorske rešitve ter zunanje ureditve, če niso v nasprotju z javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora, ki jih predložijo investitorji.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine SDZN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
5. člen
(roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava SDZN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava dopolnjenih strokovnih podlag in osnutka SDZN – 15 dni po podpisu pogodbe o pripravi SDZN med pripravljavcem, pobudnikom in izdelovalcem
– pridobitev smernic NUP – 15 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja).
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SDZN – 15 dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka SDZN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po roku za izdelavo dopolnjenega osnutka SDZN);
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
3. Faza : sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek SDZN – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev SDZN traja 15 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 15 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca.
5. Faza: izdelava predloga SDZN:
– izdelava predloga SDZN skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
– občina pregleda predlog SDZN – 7 dni po dostavi predloga s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SDZN – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SDZN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SDZN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, Ljubljana;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
9. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto , Nov trg 7a, Novo mesto;
11. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(3) SDZN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDZN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SDZN)
Izdelavo SDZN v celoti financira pobudnik priprave Mobil d.o.o., Novo mesto, ki v postopku priprave in izdelave SDZN nastopa kot naročnik in investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-23/2011-2(1901)
Novo mesto, dne 18. maja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti