Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1947. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PG1(*) Cestno podjetje Gača, stran 5307.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 19. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PG1(*) Cestno podjetje Gača
I.
S tem sklepom se začne pripravljati Občinski podrobni prostorski načrt Cestno podjetje Gača (v nadaljevanju: OPPN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Investitor namerava na območje nekdanje gramoznice preseliti obstoječe dejavnosti asfaltne baze, ki so sedaj locirane na območju prostorske enote NA8 v Naklem. Razlog prestavitve je umik industrijskih dejavnosti iz poselitvenega območja na bolj primerno – odmaknjeno lokacijo izven vodilnega naselja Občine Naklo. Programsko bo imelo novo območje dva sklopa. Prvi obsega proizvodni, drugi pa upravno-servisni del.
Za pripravo OPPN je bila izdelana idejna zasnova. Slednja obsega zasnovo asfaltne baze, betonarne, separacije, upravnih stavb, stanovanj za delavce (varovanje območja) servisnih objektov, delavnic, skladišča, pomožnih objektov z laboratorijem in infrastrukturni sklop s parkirišč, generalno prometno ureditev in umestitev MRP. Ostala infrastrukturna mreža se oblikuje skladno s pridobljenimi smernicami pristojnih upravljavcev. Podani so tudi robni pogoji, ki omogočajo določitev maksimalnih tolerančnih meja.
III.
Pravna podlaga
Priprava OPPN je skladna z naslednjo prostorsko zakonodajo: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Naklo (Uradni list RS, št. 11/10) in ostalimi predpisi s področja urejanja prostora.
IV.
Določitev območja
OPPN obsega večji kompleks bivše gramoznice zahodno od naselja Podbrezje. Na predmetnih površinah že deluje betonarna in separacija. S severne strani je območje dostopno preko občinske, z južne pa preko regionalne ceste. Okoliška zemljišča pokriva gozd, zahodno je več teras, ki se spuščajo in zaključijo v strugi reke Lešnice, kasneje Save. Površine so zaokrožene v enoto urejanja prostora PG1(*) s podrobno namensko rabo IG, ki je namenjena gospodarski coni.
Ureditveno območje obsega 5,8 ha. Predvidoma bo posegalo na naslednja zemljišča oziroma del le-teh: 986/1, 990, 991, 992/1, 992/2, 995, 996, 997, 998, 1000/1, 1000/2, 1001, 1031, 1596, vse k.o. Podbrezje. Mejo območja je v postopku priprave OPPN zaradi zahtev upravljavcev infrastrukture ali boljših tehničnih rešitev mogoče tudi minimalno korigirati. Posamezne infrastrukturne vsebine lahko posegajo tudi izven območja OPPN.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
OPPN se načrtuje na podlagi Prikaza stanja prostora in Idejne zasnove zazidave. V pripravo OPPN se lahko vključijo tudi druge strokovne podlage. Zaradi tehnološke zaključenosti programske zasnove variantne rešitve niso predvidene.
VI.
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Faza v postopku         |Nosilec    |Rok izvedbe  |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Sklep o pripravi OPPN      |župan     |maj 2011    |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava osnutka OPPN      |načrtovalec  |maj 2011    |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Pridobivanje smernic      |pripravljavec |junij 2011   |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec  |julij 2011   |
|dodatnih strokovnih podlag   |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka  |načrtovalec  |avgust 2011  |
|OPPN              |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna    |pripravljavec |september 2011 |
|obravnava            |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Stališča do pripomb in njihova |načrtovalec, |oktober 2011  |
|potrditev            |župan     |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava predloga OPPN     |načrtovalec  |november 2011 |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj       |pripravljavec |december 2011 |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava usklajenega predloga  |načrtovalec  |januar 2012  |
|OPPN              |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Sprejem usklajenega predloga in |pripravljavec |februar 2012  |
|objava             |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
Terminski plan se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev ustrezno zamakne.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave OPPN
Nosilci urejanja prostora:
+----+------------------------------------+---------------------+
|1  |OBČINA NAKLO            |Glavna cesta 24, 4202|
|  |                  |Naklo        |
+----+------------------------------------+---------------------+
|2  |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat |Vojkova cesta 55,  |
|  |za obrambne zadeve, Sektor za    |1000 Ljubljana    |
|  |civilno obrambo           |           |
+----+------------------------------------+---------------------+
|3  |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS  |Vojkova cesta 61,  |
|  |za zaščito in reševanje       |1000 Ljubljana    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|4  |MINISTRSTVO ZA PROMET, Direktorat  |Langusova ulica 4,  |
|  |za ceste              |1000 Ljubljana    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|5  |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO Sektor |Kotnikova ulica 5,  |
|  |za oskrbo, energetske vire in    |1000 Ljubljana    |
|  |rudarstvo              |           |
+----+------------------------------------+---------------------+
|6  |MOP, AGENCIJA RS ZA OKOLJE – Urad  |Ulica Mirka Vadnova |
|  |za upravljanje z vodami, Oddelek  |5, 4000 Kranj    |
|  |območja Zgornje Save        |           |
+----+------------------------------------+---------------------+
|7  |ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE   |Planina 3, 4000 Kranj|
|  |Kranj                |           |
+----+------------------------------------+---------------------+
|8  |MINISTRSTVO ZA KULTURO       |Maistrova ulica 10, |
|  |                  |1000 Ljubljana    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|9  |ZAVOD ZA GOZDOVE, OE Kranj     |Cesta Staneta Žagarja|
|  |                  |27b, 40000 Kranj   |
+----+------------------------------------+---------------------+
|10 |KOMUNALA KRANJ, PE Vodovod     |Ulica Mirka Vadnova |
|  |                  |1, 4000 Kranj    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|11 |KOMUNALA KRANJ, PE Kanalizacija in |Ulica Mirka Vadnova |
|  |ČN                 |1, 4000 Kranj    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|12 |ELEKTRO GORENJSKA          |Ulica Mirka Vadnova |
|  |                  |3a, 4000 Kranj    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|13 |ELES                |Hajdrihova ulica 2, |
|  |                  |1000 Ljubljana    |
+----+------------------------------------+---------------------+
|14 |GEOPLIN               |Cesta Ljubljanske  |
|  |                  |brigade 11, 1000   |
|  |                  |Ljubljana      |
+----+------------------------------------+---------------------+
|15 |DOMPLAN               |Bleiweisova cesta 14,|
|  |                  |4000 Kranj      |
+----+------------------------------------+---------------------+
|16 |TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj     |Ulica Mirka Vadnova |
|  |                  |13, 4000 Kranj    |
+----+------------------------------------+---------------------+
Drugi udeleženci:
+----+------------------------------------+---------------------+
|17 |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,  |Dunajska 48, 1000  |
|  |SEKTOR ZA CELOVITO PRESOJO VPLIVOV |Ljubljana      |
|  |NA OKOLJE              |           |
+----+------------------------------------+---------------------+
Drugi nosilci urejanja prostora kolikor predvideni program posega tudi v njihovo področje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora pripravljavec nadaljuje s postopkom.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag, geodetskega načrta in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0002/2011-1
Naklo, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti