Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1946. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NA8(*) Asfaltna baza, stran 5305.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 20. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NA8(*) Asfaltna baza
I.
Splošno
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) NA8 Asfaltna baza.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Investitor namerava obstoječe dejavnosti asfaltne baze preseliti na primernejšo lokacijo izven strnjenega območja naselja. Prostor se tako prednostno nameni bivanju s spremljevalnimi dejavnostmi, torej poslovnimi in družbenimi dejavnostmi.
Priprava OPPN NA8 Asfaltna baza je utemeljena v nadrejenem prostorskem aktu. V območju se lahko predvidi:
– enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe ter tri- in večstanovanjske stavbe – predvidena je gradnja večstanovanjskih stavb in enodružinskih hiš,
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki bodo imele več kot polovico prostora namenjenega za stanovanje – poslovno-stanovanjske stavbe so predvidene ob pomembnih komunikacijah znotraj območja,
– spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe za proizvodno obrt, ki prekomerno ne obremenjujejo okolja – predvideva se izgradnja vrtca.
Maksimalni dopustni gabarit stavb je (K)+P+2+M, faktor zazidanosti na območju je lahko največ 0.40.
III.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN NA8 Asfaltna baza:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 11/10) in
– ostali predpisi s področja urejanja prostora.
IV.
Določitev območja
Ureditveno območje obsega prostor z oznako NA8(*) namenske rabe SS, velikost: 69119, 3746 m in bo predvidoma posegalo na naslednja zemljišča.
– k.o. Naklo: 175, 648/3, 649/4, 176, 649/5, 178, 179/1, 179/2, 183/1, 181, 191, 186, 193/1, 198/2, 614/6, 170/1, 173/3, 192/1, 174/1, 648/2, 649/5.
Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
OPPN NA8 asfaltna baza se načrtuje na podlagi:
– Prikaza stanja prostora,
– Idejnih zasnov s področja arhitekture, krajinske arhitekture ter gospodarske javne infrastrukture.
V pripravo OPPN se lahko vključijo tudi druge strokovne podlage.
Variantne rešitve so predvidene v fazi strokovnih podlag.
VI.
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Faza v postopku         |Nosilec    |Rok izvedbe  |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Sklep o pripravi OPPN      |župan     |maj2011    |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava osnutka OPPN      |načrtovalec  |maj 2011    |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Pridobivanje smernic      |pripravljavec |junij 2011   |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec  |julij 2011   |
|dodatnih strokovnih podlag   |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka  |načrtovalec  |avgust2011   |
|OPPN              |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna    |pripravljavec |september 2011 |
|obravnava            |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Stališča do pripomb in njihova |načrtovalec, |oktober 2011  |
|potrditev            |župan     |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava predloga OPPN     |načrtovalec  |november 2011 |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj       |pripravljavec |december 2011 |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Izdelava usklajenega predloga  |načrtovalec  |januar 2012  |
|OPPN              |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
|Sprejem usklajenega predloga in |pripravljavec |februar 2012  |
|objava             |       |        |
+--------------------------------+--------------+---------------+
Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
+-----+----------------------------------+----------------------+
|   |NUP                |Naslov        |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1  |Občina Naklo           |Glavna cesta 24, 4202 |
|   |                 |Naklo         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2  |Ministrstvo za obrambo,      |Vojkova 61, 1000   |
|   |Inšpektorat RS za varstvo pred  |Ljubljana       |
|   |naravnimi in drugimi nesrečami  |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|3  |Ministrstvo za obrambo, Direktorat|Vojkova 55, 1000   |
|   |za obrambne zadeve, Sektor za   |Ljubljana       |
|   |civilno obrambo          |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|4  |Ministrstvo za obrambo, Uprava RS |Vojkova 61, 1000   |
|   |za zaščito in reševanje      |Ljubljana       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|5  |Ministrstvo za promet, Direktorat |Langusova 4, 1000   |
|   |za ceste             |Ljubljana       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|6  |Slovenske Železnice, d.o.o.    |Kolodvorska ulica 11, |
|   |Področje za nepremičnine     |1506 Ljubljana    |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|7  |Ministrstvo za Gospodarstvo,   |Kotnikova ulica 5,  |
|   |Sektor za oskrbo, energetske vire |1000 Ljubljana    |
|   |in rudarstvo           |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|8  |Ministrstvo za okolje in prostor, |Ulica Mirka Vadnova 5,|
|   |Agencija RS za okolje – Urad za  |4000 Kranj      |
|   |upravljanje z vodami, Oddelek   |           |
|   |območja Zgornje Save       |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|9  |Zavod RS za varstvo narave, OE  |Planina 3, 4000 Kranj |
|   |Kranj               |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|10  |Ministrstvo za kulturo      |Maistrova ulica 10,  |
|   |                 |1000 Ljubljana    |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|11  |Zavod za gozdove OE Kranj     |Cesta Staneta Žagarja |
|   |                 |27b, 4000 Kranj    |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|12  |Komunala Kranj, PE Vodovod    |Mirka Vadnova 1, 4000 |
|   |                 |Kranj         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|13  |Komunala Kranj, PE Kanalizacija in|Mirka Vadnova 1, 4000 |
|   |ČN                |Kranj         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|14  |Elektro Gorenjska, Podjetje za  |Ulica Mirka Vadnova  |
|   |distribucijo električne energije |3A, 4000 Kranj    |
|   |d.d.               |(področje distribucije|
|   |                 |električne energije) |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|15  |ELES PE d.o.o. Sektor za prenosno |Hydrikova 2, p.p. 255,|
|   |omrežje              |1000 Ljubljana    |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|16  |Geoplin plinovodi, d.o.o.     |Cesta Ljubljanske   |
|   |                 |brigade 11, 1000   |
|   |                 |Ljubljana       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|17  |Domplan, d.d.           |Bleiweisova 14, 4000 |
|   |                 |Kranj         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|18  |Telekom Slovenije d.d. Sektor za |Ul. Mirka Vadnova 13, |
|   |vzdrževanje omrežja in      |4000 Kranj      |
|   |zagotavljanje storitev, Center za |           |
|   |vzdrževanje omrežja in      |           |
|   |zagotavljanje storitev Kranj   |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|19  |Ministrstvo za okolje in prostor |Dunajska 48, 1000   |
|   |Slovenije, sektor za celovito   |Ljubljana       |
|   |presojo vplivov na okolje     |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
Drugi nosilci urejanja prostora kolikor predvideni program posega tudi v njihovo področje. Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge ne podajo smernic, pripravljavec nadaljuje s postopkom.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag, geodetskega načrta in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2011-1
Naklo, dne 20. maja 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti