Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1945. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011, stran 5304.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. seji dne 18. 5. 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011
1. člen
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.
Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2011 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica zagotovila:
– za sofinanciranje športnih programov po javnem razpisu proračunska sredstva v višini 48.000 EUR,
– za sofinanciranje športnega fizioterapevta proračunska sredstva v višini 1.100 EUR,
– za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva v višini 3.400 EUR,
– za sofinanciranje investicij v športne objekte proračunska sredstva v višini 40.000 EUR: v letu 2011 je planirana ureditev pomožnega igrišča za NK Adria Miren.
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov letnega programa športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, in izvajajo športne programe na področju Občine Miren - Kostanjevica:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki) in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– osnovna šola s podružničnima osnovnima šolama in vzgojno varstveni zavodi.
Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni za občino.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna v letu 2011 na podlagi kandidature na javni razpis sofinancira naslednje športne programe izvajalcev športnih programov:
1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Od teh prvih, strokovno vodenih programov športa je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti.
1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Program je namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti. Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športne programe predšolskih in šoloobveznih otrok namenjajo sredstva v višini 3.400 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009030 Financiranje športa v vrtcih in šolah.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Sem spadajo programi, v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki. Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi, razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,
– mlajši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 400 ur,
– starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 800 ur.
1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Sem spadajo programi športa za nadarjene mlade, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov. Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi, razdeljeni v dve stopnji:
– mladinci in mladinke za izvajanje programov v obsegu do 1100 ur,
– kadeti in kadetinje za izvajanje programov v obsegu do 1100 ur.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športne programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 25.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
2 ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki so določena v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira tudi te programe.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športne programe športne rekreacije namenjajo sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
3 KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športne programe kakovostnega športa namenjajo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
4 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije (mednarodni, svetovni in/ali perspektivni razred).
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športne programe vrhunskega športa namenjajo sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
5 ŠPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE
Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za športno-rekreativne prireditve namenjajo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
6 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2011 za delovanje športnih društev namenja sredstva v višini 9.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
7 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE IN OPREMO
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
4. člen
V primeru, da sredstva posameznih športnih programov niso porabljena v celoti, lahko župan s sklepom določi, da se preostala sredstva prerazporedijo med ostale športne programe.
5. člen
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
6. člen
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0010/2011
Miren, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti