Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1943. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012, stran 5301.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EUR|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      | leta 2012|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 7.898.004|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |PRIHODKI (70+71)              | 4.370.427|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 3.353.742|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.820.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |  345.742|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  188.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 1.016.685|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  729.675|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   5.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  281.510|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  310.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  115.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  195.000|
|   |in neopredmetenih dolgoroč. sr.      |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |  107.400|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |  107.400|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 3.110.177|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  840.498|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz    | 2.269.679|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 8.065.256|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.161.196|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  316.398|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   49.943|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  750.365|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   5.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |   39.490|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.668.735|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   17.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  925.700|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  165.215|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  560.820|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 4.887.062|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 4.887.062|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  348.263|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  |  254.930|
|   |ki niso pror. upor.            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   93.333|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |  –167.252|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila             |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  236.122|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  236.122|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  236.122|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   68.870|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   68.870|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   68.870|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |     0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  167.252|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  167.252|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31. 12.   |     0|
|   |preteklega leta              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Taksa za obremenjevanje voda,
– Prihodki krajevne skupnosti Miren (prihodki od grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z letnim poročilom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(dovoljene prekoračitve in prerazporejanje pravic porabe)
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 5.000 € za 20 %
– od 5.000 do 20.000 € za 15 %
– nad 20.000 € za 10 %.
Županu se dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska na naslednjih podprogramih in postavkah:
– 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: postavka plače poklicih funkcionarjev
– 06039001 Administracija občinske uprave: postavke plače, podjemne pogodbe, študentski servis, zunanji strokovni sodelavci, materialni stroški
– 19029001 Vrtci: postavki vrtec Miren in ostali vrtci
– 19039001 Osnovno šolstvo: postavka osnovna šola Miren.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Za projekte v vrednosti nad 500.000 € mora IP ali DIIP potrditi občinski svet.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 0,5 % prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina planira dolgoročno zadolžitev v višini 236.121,85 € za projekt:
Št. OB075-07-0010 Obnova osnovne šole in telovadnice v Mirnu.
O morebitni likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina poroštev v letu 2012 ne bo izdajala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom in Poslovnikom.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v letu 2013, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju do sprejetja proračuna za leto 2013 oziroma v skladu z akti občine.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011-3
Miren, dne 15. maja 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti