Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v otroški Vrtec Metlika, stran 5297.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 97/07 in 32/08) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 5. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v otroški Vrtec Metlika
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 39/09) se spremeni prvi odstavek 2. člena in se pravilno glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otrok v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 3. člena pravilnika, ki se po novem glasi: »Sprejem otrok se opravi v aprilu ali maju za naslednje šolsko leto.«
V 3. členu pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.«
V prvem stavku dosedanjega četrtega odstavka tretjega člena, ki postane peti odstavek, se za besedo »starše« doda beseda »pisno«.
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
Odločitev vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena osmi dan od odpreme na pošto.
4. člen
Drugemu odstavku 4. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.«
5. člen
Črta se prvi odstavek 5. člena.
6. člen
Spremeni se 6. člen in se po novem glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca. Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitev pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.«
7. člen
Spremeni se 7. člen, ki se po novem glasi:
»Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«
8. člen
V prvem stavku v drugem odstavku 8. člena se za besedo »konca« dodata besedi »aprila ali«.
9. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu, v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok v starostnih skupinah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– šifra otroka s skupnim številom zbranih točk po posameznem programu ter starostnih skupinah,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za določitev prednostnega vrstnega reda, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih.«
10. člen
10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.«
11. člen
11. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih in s tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznam za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.«
12. člen
Spremeni se 12. člen, ki se po novem glasi:
»Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.«
13. člen
Spremeni se 13. člen, ki se po novem glasi:
»Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju otroka.«
14. člen
15. členu pravilnika se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda.«
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-25/2009
Metlika, dne 12. maja 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti