Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1940. Pravilnik o zamenjavi stanovanj v lasti Občine Metlika, stran 5296.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09 in 62/10), 28. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 5. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o zamenjavi stanovanj v lasti Občine Metlika
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za zamenjavo stanovanj v lasti Občine Metlika, postopek zamenjave, varščino in lastno udeležbo ter način zamenjave stanovanj.
Občina Metlika omogoča menjave najemnih stanovanj v okviru svojih možnosti in smotrnosti, po sprostitvi posameznega stanovanja v lasti Občine Metlika.
2. člen
Za zamenjavo stanovanja lahko zaprosijo najemniki vseh vrst oziroma kategorij stanovanj v lasti Občine Metlika. Najemniku se z zamenjavo lahko dodeli samo drugo stanovanje iste vrste oziroma kategorije.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO ZAMENJAVE STANOVANJ
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja so:
– da izpolnjuje vse pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, v primeru da gre za najemnika neprofitnega stanovanja oziroma, da izpolnjuje vse pogoje za dodelitev službenega ali tržnega stanovanja v najem v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, v primeru da gre za najemnika službenega ali tržnega stanovanja;
– da je prosilec za zamenjavo stanovanja najemnik stanovanja v lasti Občine Metlika;
– da ima ob vložitvi vloge za zamenjavo poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov, ki nastajajo pri uporabi najemnega stanovanja;
– da proti njemu ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja iz krivdnih razlogov.
Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega člena, lahko najemodajalec, v izjemnih primerih, ugodi tudi vlogi najemnika, ki ima dolg iz naslova neplačanih zapadlih najemnin, vendar izpolnjuje vse druge pogoje tega člena, če je razlog za zamenjavo stanovanja nezmožnost plačevanja stroškov, povezanih z uporabo stanovanja.
4. člen
Najemnik mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati še vsaj enega izmed naslednjih posebnih pogojev:
– da je stanovanje po površini, glede na veljavne normative, postalo premajhno, ali po strukturi neprimerno, zaradi povečanja števila družinskih članov najemnika;
– da je stanovanje po površini, glede na veljavne normative, postalo preveliko, zaradi zmanjšanja števila družinskih članov najemnika;
– da želi najemnik preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine in obratovalnih stroškov, ki nastajajo pri uporabi stanovanja;
– da je stanovanje zaradi osebnih razlogov najemnika ali njegovih družinskih članov, ki z njim bivajo, (bolezen, starost, lega, lokacija stanovanja, neurejeni medsosedski odnosi) ter glede na lego (nadstropje) postalo neprimerno;
– da se je najemniku neprofitnega stanovanja, ki je plačal lastno udeležbo, dohodkovno stanje tako spremenilo, da je postal prejemnik subvencije in mu je zato postalo stanovanje po površinskih normativih, ki so vezani na dohodke, preveliko;
– da je stanovanje zaradi narave dela (zaposlitve) najemnika oziroma njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja postalo po lokaciji neprimerno.
III. POSTOPEK ZAMENJAVE STANOVANJA
5. člen
Postopek zamenjave stanovanja se začne na podlagi vloge prosilca, najemnika stanovanja. Vloga se vloži na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami.
O upravičenosti do zamenjave stanovanja odloči pristojni občinski upravni organ na podlagi prejete popolne vloge z odločbo v splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo o zamenjavi stanovanja je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan/-ja Občine Metlika.
6. člen
Upravičenci do zamenjave neprofitnega stanovanja se uvrščajo na seznam čakajočih upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja po vrsti glede na datum pravnomočnosti odločbe iz 5. člena tega pravilnika.
Seznam čakajočih upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja se objavi in sprotno ažurira na oglasni deski Občine Metlika ter na spletni strani Občine Metlika.
7. člen
Razpoložljiva stanovanja se dodeljujejo v zamenjavo upravičencem iz seznama čakajočih po vrstnem redu upoštevaje:
– primernost razpoložljivega stanovanja po površini glede na število družinskih članov, v okviru možnosti tudi strukturi stanovanja;
– zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja;
– zdravstveno in starostno stanje prosilca;
– primernost stanovanja glede na zaposlitvene potrebe upravičenca.
V primeru, da je na seznamu čakajočih več upravičencev do zamenjave zaradi istega razloga, se stanovanja dodeljujejo glede na datum pravnomočnosti odločbe iz 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Vsakemu upravičencu iz seznama čakajočih se upoštevaje določbe 7. člena tega pravilnika ponudi v zamenjavo primerno stanovanje.
Če upravičencev iz utemeljenih osebnih ali družinskih razlogov ne sprejme ponujenega primernega stanovanja, ostane na seznamu čakajočih in se mu še enkrat ponudi drugo primerno stanovanje, pri katerem se v okviru možnosti upošteva razloge, ki jih je navedel pri prvi zavrnitvi zamenjave stanovanja.
Če upravičenec drugič odkloni zamenjavo za primerno stanovanje, se šteje, da mu je bilo ponujeno primerno stanovanje za zamenjavo po pravnomočni odločbi o upravičenosti do zamenjave in se ga črta iz seznama čakajočih.
Najemnik stanovanja, ki je bil črtan iz seznama čakajočih, lahko ponovno vloži vlogo za zamenjavo stanovanja, vendar ne prej kot po preteku enega leta od dneva zavrnitve primernega stanovanja.
IV. VARŠČINA IN LASTNA UDELEŽBA
9. člen
Zamenjava stanovanja ne vpliva na pravice in obveznosti z zvezi z varščino za uporabo stanovanja. Zamenjava stanovanja tudi ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z lastno udeležbo, razen v primeru, ko upravičenec izpolnjuje pogoje iz pete alineje 4. člena tega pravilnika. V tem primeru se lastna udeležba najemniku vrne.
V. ZAMENJAVE STANOVANJ ZARADI REALIZACIJE STANOVANJSKEGA ROGRAMA OBČINE METLIKA
10. člen
Kadar je potrebno zaradi realizacije stanovanjskega programa Občine Metlika (predvideno rušenje stavbe, sprememba namembnosti celotne stavbe, ogrožena varnost bivanja in podobno) preseliti najemnika, se mu ne glede na določbe tega pravilnika, po pravnomočnosti odločbe o upravičenosti do zamenjave stanovanja, prednostno ponudi v zamenjavo primerno nadomestno stanovanje, pri čemer se upošteva njegove dotedanje bivalne pogoje, število družinskih članov ter zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe veljavne področne zakonodaje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011
Metlika, dne 12. maja 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti