Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1938. Pravilnik o kriterijih in pogojih za določitev izvedbe protiprašne zaščite v Občini Ljubno, stran 5291.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) in sklepa Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z dne 11. 2. 2009 je Občinski svet Občine Ljubno na 20. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in pogojih za določitev izvedbe protiprašne zaščite v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
S tem pravilnikom se določijo kriteriji, pogoji, postopki in merila za določitev izvedbe protiprašne zaščite na občinskih cestah v Občini Ljubno.
2. člen
(nevtralna slovnična oblika)
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
II. UPRAVIČENCI, MERILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE LJUBNO ZA IZVEDBO PROTIPRAŠNE ZAŠČITE
3. člen
(upravičenci)
Za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na občinskih cestah lahko kandidirajo vsi občani Občine Ljubno, ki izpolnjujejo pogoje določene v tem pravilniku.
4. člen
(uporabniki)
Pravico do sofinanciranja imajo občani Občine Ljubno, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka občinska cesta, oziroma imajo pridobljeno njihovo soglasje,
– da na odseku občinske ceste v sprejetih Načrtih razvojnih programov ni predvidena asfaltna prevleka,
– da podajo notarsko overjeno pogodbo o neodplačnem prenosu zemljišč na Občino Ljubno, po katerih poteka občinska cesta,
– da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in gospodarskih objektov v neposredni bližini občinske ceste.
III. VLOŽEK POSAMEZNIKA IN PRISPEVEK OBČINE LJUBNO
5. člen
Vsak prosilec mora iz lastnih sredstev zagotoviti ustrezno ureditev spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m in dolžini 90 m.
Kakovost izvedbe kontrolira predstavnik občine po poprejšnji najavi prosilca.
6. člen
Občina Ljubno prispeva posameznemu prosilcu finančna sredstva za izvedbo protiprašne zaščite glede na razpoložljiva sredstva določena v proračunu in ob izpolnjevanju razpisnih pogojev.
7. člen
Višino prispevka Občine Ljubno k izvedbi protiprašne zaščite določi občinski svet s sklepom.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV
8. člen
(javni razpis)
Občina Ljubno objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja za pridobitev sredstev za izvedbo protiprašne zaščite po sprejetju proračuna.
V razpisu morajo biti razpisani pogoji, merila in rok prijave, ki ne sme biti krajši od enega meseca od objave razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom takoj po objavi javnega razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge občanov, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
9. člen
Na podlagi javnega razpisa Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe določi prednostno listo glede na zagotovljena sredstva v proračunu Občine Ljubno.
V. MERILA ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE
10. člen
Vloge občanov se vrednotijo po naslednjih merilih:
1. Kategorija občinske  – lokalne ceste        10 tč
ceste:
             – javne poti          5 tč
             – gozdne ceste         3 tč
             – nekategorizirane poti    1 tč
2. Oddaljenost objektov  – do 5 m           10 tč
od občinske ceste:
             – do 10 m           5 tč
             – do 20 m           3 tč
3. Promet:        – šolska pot in dnevno
             število avtov preko 50    10 tč
             – šolska pot in dnevno
             število avtov preko 30     5 tč
             – šolska pot in dnevno
             število avtov preko 10     3 tč
11. člen
Županja z izbranimi upravičenci v imenu občine sklene pogodbo, ki podrobno opredeljuje realizacijo izvedbe protiprašne zaščite ter obveznosti upravičenca in Občine Ljubno.
12. člen
Upravičenec je dolžan o vseh aktivnostih ustrezno obveščati Občino Ljubno.
Občina Ljubno ves čas izvajanja projekta nadzoruje delo in lahko v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani upravičenca enostransko odstopi od pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Ljubno, dne 16. julija 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti