Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno, stran 5286.

Na podlagi 61. člena v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1 in 108/09 ZpNačrt-A, 80/10) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 6. seji dne 19. aprila 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94, 87/97, 20/98, 42/99, 55/00 in 106/02) se dopolni tako, da se v 3. členu na koncu 1. točke »Ureditveno območje OS 1« doda nov odstavek, ki glasi:
»Ureditveno območje OS1 se dopolni z zemljiščem s parcelno številko. 919/49, k.o. Ostrožno, v velikosti 667 m2.«
2. člen
V 1. točki »Za ureditveno območje OSI:« 4. člena se na koncu točke doda nov odstavek, ki se glasi:
»1 K – Na parceli št. 919/49 k.o. Ostrožno se dovoli gradnja individualnega prostostoječega stanovanjskega objekta v okviru maksimalne gradbene linije določene v grafičnih prilogah, z največ dvema stanovanjskima enotama.
Etažnost:   delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno
       podstrešje s kolenčnim zidom maksimalne višine
       1,2 m (K + P + IP) ali pritličje, nadstropje in
       izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom
       maksimalne višine 0,80 m (P + 1 + IP),
Način     klasična ali montažna gradnja,
gradnje:
Fasade:    barve pročelij obvezno določi projektant PGD, z
       namenom usklajenega izgleda naselja,
Strehe:    dvokapna ali enokapna streha, smer slemena
       vzporedno s plastnicami, nagib primeren terenu
       in obstoječi pozidavi, možna izvedba ravne
       strehe,
Parkirišča:  2 parkirni mesti na stanovanje.
Okolica objekta se uredi in zasadi z izbranimi grmovnicami in drevesnimi vrstami. Manipulativne površine bodo deloma asfaltirane in deloma tlakovane, zaradi predvidenega ponikovanja meteornih vod.
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.«
Tolerance za območja OS1, OS2, S3, S4, S5 in S6, ki so opredeljene v točkah 1., 2., 3., 4., 5. in 6., se črtajo.
Črta se deseti odstavek 6. točke »Za ureditveno območje S 6«, ki opredeljuje gradnjo pomožnih objektov.
Doda se nova 7. točka, ki glasi:
»7. V vseh karejih zazidalnega načrta se za prostostoječo individualno stavbo dovoljuje:
– gradnja prizidkov k obstoječim stanovanjskim stavbam izključno za stanovanjske namene za dvig bivalnega standarda ali pridobitve dodatnih bivalnih prostorov za družinskega člana oziroma razširjeno družino lastnika nepremičnine pod pogojem maksimalne zazidanosti parcele FZ 0.4 in izrabe FI 1.2, pri čemer maksimalni tlorisni gabarit objekta s prizidki znaša 200 m2,
– maksimalna etažnost oziroma višina prostostoječi objektov je:
– vkopana ali delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom do 1.20 m),
– pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom maksimalne do 0,80 m pri čemer kapna lega, zgoraj navedenih etažnosti, ne presega višine 7.00 m, od najnižje kote objekta,
– dovoljene so tudi ravne ali enokapne strehe z minimalnim naklonom na objektih maksimalne etažnosti P+1,
– dovoljene so tudi minimalne nadzidave obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih objektov ali prizidave kolikor le-te predstavljajo izravnavo višinskega gabarita z obstoječim objektom ali višinsko izravnavo objekta s sosednjimi objekti in nadzidava ne presega zgoraj določenih maksimalnih etažnosti,
– mogoča je tudi gradnja novega objekta na mestu obstoječega, kolikor se izkaže le-ta za funkcionalno ali konstruktivno dotrajanega. Gradnja novega objekta je mogoča pod pogoji maksimalne zazidanosti parcele FZ 0.4 in izrabe FI 1.2, pri čemer maksimalni tlorisni gabarit objekta pri večjih parcelah znaša maksimalno 200 m2,
– pri oblikovanju objektov je zaželen sodoben arhitekturni izraz. Vse objekte je potrebno pri oblikovanju v gabaritih prilagoditi obstoječi strukturi objektov in njihovih višin,
– pri objektih se dovoli rekonstrukcija obstoječega ostrešja z namenom pridobitve ustreznega naklona zaradi spremembe vrste kritine ali pridobitve dodatnih bivalnih površin, za potrebe osnovnega uporabnika, kolikor le-ta ne spreminja dovoljene etažnosti objekta in višina obstoječega objekta ne presega dovoljene višine objekta po tem odloku,
– rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta, gradnja prizidka ali nadzidave z namenom transformacije enodružinskega objekta v tri ali več stanovanjskega ni dovoljena.
Za območja vrstnih hiš in dvojčkov se ohranja višinski in tlorisni gabarit objektov v smislu zagotavljanja enotnega videza soseske. Mogoči sta vzdrževanje in rekonstrukcija objektov.
Pri vseh posegih je potrebno upoštevanje v prostoru izraženih gradbenih linij, kar velja predvsem za ulični niz.«
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Za območje prostostoječih stanovanjskih objektov zazidalnega načrta se dovoljuje gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe kot so vrtne ute, lope, garaže za osebna vozila, zimski vrtovi, bazeni in drugi enostavni in nezahtevni objekti.
Za območje vrstnih hiš in dvojčkov se dovoljuje gradnja nadstreškov, ut, senčnic in bazenov, gradnja prostostoječih garaž ni dovoljena. Na ulični strani, pred vhodi v stanovanjske objekte se dovoljuje postavitev praviloma kovinski nadstreškov z minimalnim naklonom strešin.
Gradnja zgoraj navedenih objektov je dovoljena ob upoštevanju naslednjih omejitev:
– minimalni odmik od parcelne meje (razen ograj) znaša najmanj 1 m, gradnja na parcelno mejo možna le ob pisnem soglasju mejaša,
– skupna zazidanost parcele z vsemi zahtevnimi, nezahtevnimi in enostavnimi objekti (FZ) za območje zazidalnega načrta ne sme preseči vrednosti 0.4,
– v primeru nevarnosti plazenja na padajočih terenih, se dovoljuje – izključno na podlagi geotehničnega poročila in mnenja –, postavitev opornih zidov; postavitev le-teh je dovoljena tudi za premoščanje višinskih razlik ureditev znotraj gradbene parcele,
– za lastne potrebe se na strehe objektov in na fasade dovoljuje postavitev sončnih kolektorjev ter fotovoltaičnih celic in sicer obvezno v ravnino strešin,
– znotraj območja izgrajenih sosesk se dovoljuje postavitev medsoseskih ograj izključno na parcelno mejo do višine 1,8 m s pisnim soglasjem mejaša,
– ob meji s cestnim telesom:
– na ulični strani se dovoljuje postavitev ograj skladno s prevladujočim legalnim tipom ograj v uličnem nizu, predvidene maksimalne višine 1,8 m,
– postavitev ograj se dovoli po pogojih in s soglasjem občinskega upravnega organa pristojnega za promet, ki lahko določi višino obcestne ograje in oddaljenost od javne prometnice v skladu s cestno tehničnimi predpisi, vendar ograje ne smejo presegati višine 1,8 m,
– polno zidane ograje niso dovoljene,
– ograditev posameznih parcel v stavbnem nizu v celoti z zidano ograjo ni dovoljena,
– pri vrstnih hišah in dvojčkih se dovoljuje gradnja ograj v načrtovanih gradbenih linijah, pri čemer se višina ograje določi na podlagi prevladujoče načrtovane višine ograj v nizu,
– polne zidane ograje niso dovoljene.
Z uporabo zgoraj navedenih toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne smejo poslabšati bivalne in prometne razmere obravnavanega območja.«
3. člen
V 6. členu se v poglavju »VODNOGOSPODARSKE UREDITVE« doda nov odstavek, ki glasi:
»Območje predmetnih sprememb in dopolnitev na parceli št. 919/49 k.o. Ostrožno« ne posega na vodna in priobalna zemljišča. V neposredni bližini obravnavanega območja ni površinskih vodotokov. Območje s strani vodotokov po evidencah MOP, ARSO ni poplavno ogroženo. Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov. Predvideno je zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.«
V poglavju »PROMETNO OMREŽJE« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Objekt na parceli št. 919/49 k.o. Ostrožno se na javno cestno omrežje (JP532370) priključuje preko dovozne poti na zemljišču s parc. št. 900/12 k.o. Ostrožno. Minimalni odmik od roba cestnega sveta avtoceste znaša 18 m. Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno, v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07), od DARS d.d. pridobiti soglasje. Investitor na osnovi izdanih pogojev ni upravičen do nikakršne odškodnine.«
V poglavju »VODOVOD« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Objekt na parceli št. 919/49 k.o. Ostrožno se priključi na obstoječ vodovodno omrežje PL ø 150 mm ali LŽ ø 150 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.«
V poglavju »KANALIZACIJA« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Objekt na parceli št. 919/49 k.o. Ostrožno se priključi na obstoječ vodovodno omrežje PL ø 150 mm ali LŽ ø 150 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešen odvod padavinskih voda. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je urejeno skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07). Odvajanje padavinskih voda z območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je urejeno v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) – predvideno je zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Priključek na kanalizacijo in odvod meteornih voda, ki je speljan od objekta preko zadrževalnika v meteorno kanalizacijo so prikazani v situaciji prostorskega akta.«
V poglavju »PTT omrežje« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Na obravnavanih parcelah št. 919/49 k.o. Ostrožno ni TK omrežja in na razpolago ni novih TK kapacitet. Glede na želje in potrebe investitorja je možno zgraditi nov TK priključek. Mesto priključitev in trasa TK se določi na kraju samem na poziv projektanta PZI ali investitorja. Na kraju samem se z zakoličbo določijo tudi morebitni obstoječi TK priključki.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d. oziroma pristojni upravljavec TK omrežja (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).«
V poglavju »ELEKTRIČNO OMREŽJE« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Električna energija je na voljo na NN podzemnem vodu, ki se napaja iz transformatorske postaje TP Stara cesta. ELES d.o.o. in Elektro Celje d.d. sta po opravljeni primerjavi stanja razpoložljivega gradiva z razpoložljivo dokumentacijo ELES-a in Elektra Celje ugotovila, da na obravnavanem območju ni obstoječih niti predvidenih visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 400 kV, 220 kV oz 110kV, ki so v pristojnosti ELES-a ali Elektro Celje. Predvideno območje obdelave je od obstoječega DV 2 x 110 kV Podlog–Lipa oddaljeno cca 70 m.«
V poglavju »OGREVANJE« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celje je potrebno za energetsko oskrbo novih objektov, na obravnavanem območju, predvideti zemeljski plin. Sekundarni plinovod se cevno naveže na obstoječega PE225.«
V poglavju »Odpadki« se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za odpadke mora imeti objekt urejeno zbirno mesto za komunalne odpadke.«
V poglavju »POŽARNA VARNOST« se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z naravnimi omejitvami (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena), je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja na predvideti tehnične rešitve gradnje ali izvesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
Območje se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pri izbiri načina gradnje.
Požarna ogroženost naravnega okolja, na obravnavanem območju redko kdaj presega srednjo, 3. stopnjo.
Pri načrtovanju upoštevati nevarnost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.
Potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Predvideti ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), zagotoviti zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. in 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) ter zagotoviti zadostne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) ter to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ter omogočiti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je za objekte, ki po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) spadajo med objekte za katere je to potrebno, treba izdelati študijo požarne varnosti in si pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se spremeni in dopolni Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (projekt RC-Planiranje, št. 088/88-94; objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/94, 18/94, 87/97, 20/98, 42/98), po projektu št. 373/09, ki ga je izdelal projektivni biro LAMAL d.o.o. in je na vpogled na Mestni občini Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2010
Celje, dne 19. aprila 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti