Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi, stran 5278.

Na podlagi 14., 16., 17. in 45. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi
1. člen
V Pravilniku o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08 in 9/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa:
– naloge Državne komisije za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: Državna komisija), državnih predmetnih komisij za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: državna predmetna komisija), postopek imenovanja, sestavo in naloge šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: šolska maturitetna komisija), šolskih izpitnih komisij za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: šolska izpitna komisija) in strokovnih aktivov ter priznavanje izpitov pri poklicni maturi,
– način in postopek prijave ter odjave k poklicni maturi oziroma k posameznemu izpitu,
– izpitni red,
– izvedbo in ocenjevanje pisnega, ustnega ter praktičnega dela izpita in izpitnega nastopa,
– varstvo pravic kandidatov in postopek vpogleda v izpitno dokumentacijo,
– druga maturitetna pravila.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta osma alinea.
3. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.«.
4. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kandidat, ki na podlagi odobritve Državne komisije opravlja poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, mora izpolnjevati pogoje za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku.«.
5. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.
Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.
Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.
Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji izpraševalec.«.
6. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevalec pisnega izdelka mora izpolnjevati pogoje za učitelja predmeta, pri katerem ocenjuje. Programe za usposabljanje ocenjevalcev izvajajo Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.«.
V tretjem odstavku se besedilo »lahko Državna komisija« nadomestita z besedilom »šolska maturitetna komisija«.
7. člen
V 60. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razmejitev intervalov ocenjevalne lestvice na zgornji in spodnji del predlaga pristojna državna predmetna komisija ob vsakokratni določitvi mej za ocene.«.
8. člen
V prvem stavku prvega odstavka 65. člena se pred piko doda besedilo: »na isti šoli«.
9. člen
V 66. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Podatke o dobljenem številu točk iz prejšnjih odstavkov hrani šola, na kateri je kandidat opravljal četrti predmet poklicne mature.«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za jesenski izpitni rok 2011.
Št. 0070-27/2011
Ljubljana, dne 14. marca 2011
EVA 2011-3311-0040
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti