Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošni maturi, stran 5277.

Na podlagi 12., 15., 17., 31. in 45. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošni maturi
1. člen
V Pravilniku o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa:
– naloge Državne komisije za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu: Državna komisija), državnih predmetnih komisij za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu: državna predmetna komisija), postopek imenovanja, sestavo in naloge šolskih maturitetnih komisij za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu: šolska maturitetna komisija) in šolskih izpitnih komisij za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu: šolska izpitna komisija) ter naloge Državnega izpitnega centra,
– način in postopek prijave ter odjave k splošni maturi oziroma k posameznemu izpitu,
– izpitni red,
– izvedbo in ocenjevanje pisnega, ustnega ter praktičnega dela izpita in izpitnega nastopa,
– varstvo pravic kandidatov in postopek vpogleda v izpitno dokumentacijo,
– druga maturitetna pravila.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta osma alinea.
3. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.«.
4. člen
V 27. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kandidat, ki na podlagi odobritve Državne komisije opravlja splošno maturo v jesenskem izpitnem roku, mora izpolnjevati pogoje za opravljanje splošne mature v spomladanskem izpitnem roku.«.
5. člen
Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi: »pisni izpit«.
6. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
ustni izpit
Predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.
Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.
Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.
Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji izpraševalec.«.
7. člen
V 54. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razmejitev intervalov ocenjevalne lestvice na zgornji in spodnji del predlaga pristojna državna predmetna komisija ob vsakokratni določitvi mej za ocene.«.
8. člen
V prvem stavku prvega odstavka 70. člena se pred piko doda besedilo: »na isti šoli«.
9. člen
V 72. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Podatke o dobljenem številu točk iz prejšnjih odstavkov hrani šola, na kateri je kandidat opravljal praktični del izpita oziroma izpitni nastop. Podatki se na šoli hranijo do začetka opravljanja splošne mature posameznega kandidata, po tem datumu pa na Državnem izpitnem centru.«.
10. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedi »pisne vloge« nadomestita z besedo »zahteve«, za besedo »vpogleda« se črta beseda »pisno«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za jesenski izpitni rok 2011.
Št. 0070-28/2011
Ljubljana, dne 14. marca 2011
EVA 2011-3311-0039
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti