Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1919. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, stran 5276.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A, 47/04 − ZdZPZ in 37/05 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1. člen
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje (Cannabis Sativa L.) in vrtnega maka (Papaver somniferum L.) (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
2. člen
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno gojiti konopljo ali vrtni mak na strnjeni površini, ki ni manjša od 0,1 hektarja.
(2) Konoplja se lahko goji za namen pridelave semen za nadaljnje razmnoževanje, za pridobivanje olja, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za prehrano živali, za pridelavo vlaken in za industrijske namene.
(3) Vrtni mak se lahko goji za namen pridelave semena, in sicer za nadaljnje razmnoževanje, za namene kuhanja ter za pekovske in slaščičarske namene, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za prehrano živali in za industrijske namene.
3. člen
(1) Za konopljo po tem pravilniku se štejejo sorte konoplje, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije.
(2) Vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu konoplje ne sme presegati 0,2 odstotka. Kontrola se opravi v skladu z metodologijo, opisano v Uredbi Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. november 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor za kmete (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES).
(3) Za vrtni mak po tem pravilniku se štejejo sorte vrtnega maka, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije.
4. člen
(1) Dovoljenje lahko pridobi nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu pridelovalec) za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima vpisana v register kmetijskih gospodarstev, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenja ne more pridobiti pridelovalec, ki:
– je v preteklem letu gojil konopljo ali vrtni mak v nasprotju z dovoljenjem;
– v preteklem letu s posevkom konoplje ali vrtnega maka ni ravnal kot dober gospodar v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, glede na pravnomočno odločbo inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektor IRSKGH).
5. člen
Zainteresirani pridelovalec za gojenje konoplje ali maka mora za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje najpozneje do 10. maja, za pridelavo vrtnega maka najpozneje do 15. marca oziroma najpozneje do 31. avgusta za tekoče leto gojenja, odvisno od zvrsti vrtnega maka, vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
6. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež pridelovalca;
– identifikacijsko število kmetijskega gospodarstva (KMG-MID);
– površino kmetijskega zemljišča namenjeno za sejanje konoplje ali vrtnega maka z navedbo podatkov o grafični enoti rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), na katerem se poseje konoplja ali vrtni mak: GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe GERK-a, površina GERK-a (v ha, a in m2) ter površino posamezne sorte konoplje ali vrtnega maka (v ha, a in m2);
– sorto konoplje ali vrtnega maka;
– opredelitev namena pridelave;
– predvideni datum setve;
– količino semena, predvideno za setev;
– predvideni datum spravila.
(2) Vlogi za dovoljenje je treba priložiti uradne etikete na embalaži semen v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40).
7. člen
Dovoljenje se izda z veljavnostjo za čas trajanja ene vegetacije posevka.
8. člen
Ministrstvo po pravnomočnosti dovoljenja kopijo dovoljenja posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in Policiji – Upravi kriminalistične policije.
9. člen
(1) Ob inšpekcijskem pregledu pridelovalec inšpektorju IRSKGH predloži kot dokazili o nakupu potrjenega semena konoplje ali vrtnega maka, ki ju je posejal na podlagi dovoljenja:
– račun o nakupu semena, iz katerega mora biti razvidno: količina in sorta semena ter številka deklaracije o kakovosti semena;
– deklaracijo o kakovosti semena, ki jo je izdal registrirani dodelovalec, ki je dal seme v promet. Podatki na deklaraciji se morajo glede sorte in številke deklaracije ujemati s podatki na računu.
(2) Iz posevkov konoplje odvzame inšpektor IRSKGH vzorce rastlin za analizo vsebnosti THC. Vzorčenje se izvede po metodi iz priloge 1 Uredbe 1122/2009/ES.
(3) Inšpektor IRSKGH pošlje vzorce v analizo pooblaščenemu laboratoriju.
(4) Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC presega 0,2 %, se s pridelkom ravna v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.
10. člen
(1) Vrtnega maka ni dovoljeno požeti pred tehnološko zrelostjo – pred oblikovanjem semena, razen v primerih višje sile.
(2) Inšpektor IRSKGH pregleda najmanj 20 % prijavljenih površin, posejanih z makom, v času neposredno po cvetenju do tehnološke zrelosti.
11. člen
Za leto 2011 je rok za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka do 31. maja 2011.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje (Uradni list RS, št. 44/04 in 86/07).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-588/2010
Ljubljana, dne 23. maja 2011
EVA 2011-2311-0033
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti