Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1915. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013, stran 5275.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11) se v 1. členu na koncu druge alinee črta beseda »in«, na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES).«.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je zagotoviti učinkovito zatiranje varoj ter boljše zdravje in preživetje čebeljih družin, preprečevati razvoj predčasne rezistence varoj na posamezno zdravilno učinkovino, usposabljati čebelarje in jih usmerjati k pravilni uporabi sredstev in uvajanju sonaravnih sredstev za zatiranje varoj ter zagotavljati varne čebelje pridelke za potrošnika.
(2) Registrirani čebelarji morajo za izplačila, ki se dodelijo v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, izpolnjevati pogoje za mikro, mala in srednja podjetja iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
(3) Do zdravila za zatiranje varoj je upravičen čebelar za število čebeljih družin, ki jih ima vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred letom izdaje zdravila.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko čebelar prejme zdravila za zatiranje varoj, če njegovo dejansko stanje čebeljih družin na dan izdaje zdravil odstopa od stanja v registru čebelnjakov, vendar za največ do deset odstotkov čebeljih družin.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena je čebelar upravičen do zdravila za zatiranje varoj, če je opravil vpis čebeljih družin v register čebelnjakov pred izdajo zdravila za zatiranje varoj.
(6) Skupna višina sredstev za ukrep iz tega poglavja znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 585.500 eurov, od tega se 435.500 eurov dodeli skladno s 3. členom te uredbe, 150.000 eurov pa se dodeli v okviru sheme pomoči, izdelane in objavljene v skladu z Uredbo 1857/2006/ES;
– v programskem letu 2012: največ do 584.100 eurov, od tega se 434.100 eurov dodeli skladno s 3. členom te uredbe, 150.000 eurov pa se dodeli v okviru sheme pomoči, izdelane in objavljene v skladu z Uredbo 1857/2006/ES;
– v programskem letu 2013: največ do 582.100 eurov, od tega se 432.100 eurov dodeli skladno s 3. členom te uredbe, 150.000 eurov pa se dodeli v okviru sheme pomoči, izdelane in objavljene v skladu z Uredbo 1857/2006/ES.
(7) Sredstva, ki se dodelijo v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, se lahko dodelijo le za dejavnosti in storitve, opravljene oziroma prejete po izdelavi in objavi identifikacijske številke izvzetja tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Minister o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(8) Čebelar, ki je prejemnik subvencionirane storitve na podlagi ukrepa iz tega člena, za iste stroške ne more prejeti še drugih sredstev iz nacionalnih javnih virov ali sredstev Evropske unije, skladno z Uredbo 1857/2006/ES.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-2311-0093
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti