Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1913. Uredba o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo olje kot tovor ali gorivo, stran 5273.

Na podlagi tretjega odstavka 128. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo olje kot tovor ali gorivo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva, ki ga mora imeti ladja, ki prevaža več kakor 2000 ton olja kot razsuti tovor, in ladja, katere bruto tonaža je večja od 1000, ter izdajo potrdila o zavarovanju ali drugem finančnem poroštvu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen
(področje uporabe)
Ta uredba se uporablja za ladjo, ki pluje pod slovensko zastavo, za katero Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto iz leta 1969, kot je bila nazadnje spremenjena s protokolom iz leta 1992 (Uradni list SFRJ – MP, št. 7/77 in Uradni list RS – MP, št. 15/00; v nadaljnjem besedilu: konvencija CLC), ali za katero Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001 (Uradni list RS – MP, št. 14/04; v nadaljnjem besedilu: konvencija BUNKERS) določa, da mora imeti zavarovanje ali drugo finančno poroštvo.
3. člen
(vloga)
(1) Vloga za izdajo potrdila o zavarovanju mora vsebovati:
– ime ladje, za katero se izdaja potrdilo,
– IMO številko ladje,
– firmo in sedež poslovanja zavarovalnice ali pravne osebe, ki daje finančno poroštvo,
– navedbo konvencije, na podlagi katere se izdaja potrdilo.
(2) Vlogi za izdajo potrdila mora biti priložena podpisana izjava zavarovalnice ali pravne osebe, ki daje finančno poroštvo, s katero potrjuje:
– da je dala ladjarju za navedeno ladjo veljavno zavarovanje ali finančno poroštvo, ki krije odgovornost ladjarja za škodo v skladu z zahtevami konvencije CLC, oziroma konvencije BUNKERS,
– da predčasno prenehanje veljavnosti zavarovanja ali finančnega poroštva ali sprememba zavarovanja ali finančnega poroštva, zaradi katere zavarovanje ali finančno poroštvo ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz konvencije CLC oziroma konvencije BUNKERS, ne bo začelo veljati proti tretjim osebam prej kot v treh mesecih od dneva, ko je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) obveščena o prenehanju zavarovanja ali drugega finančnega poroštva in
– da predčasno prenehanje ali sprememba zavarovanja ali finančnega poroštva velja samo za škodne dogodke, ki nastanejo po poteku roka iz prejšnje alinee.
(3) Izjava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– ime ladje,
– IMO številko ladje,
– firmo in sedež poslovanja zavarovalnice ali pravne osebe, ki daje finančno poroštvo,
– datum začetka in prenehanja veljavnosti zavarovanja ali finančnega poroštva in
– vrsta zavarovanja ali finančnega poroštva.
4. člen
(pogoji za izdajo potrdila o ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva)
Na podlagi vloge s priloženo izjavo iz drugega odstavka prejšnjega člena izda uprava potrdilo o ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva, če:
– je zavarovanje sklenjeno z zavarovalnico, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, na območju Republike Slovenije opravlja zavarovalne posle zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil oziroma je drugo finančno poroštvo pridobljeno od banke, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, na območju Republike Slovenije opravlja bančne storitve, in
– zavarovanje ali drugo finančno poroštvo izpolnjuje zahteve iz VII. člena konvencije CLC oziroma 7. člena konvencije BUNKERS.
5. člen
(potrdilo)
(1) Potrdilo se izda na obrazcu, ki je določen v prilogi konvencije CLC oziroma prilogi konvencije BUNKERS.
(2) Potrdilo se izda za obdobje, ki ni daljše od časa veljavnosti zavarovanja ali finančnega poroštva.
6. člen
(obveznosti ladjarja)
(1) Ladjar upravi nemudoma vrne potrdilo, če:
– poteče veljavnost zavarovanja ali finančnega poroštva, na podlagi katerega je bilo potrdilo izdano,
– poteče veljavnost potrdila ali
– se potrdilo razveljavi.
(2) Če se zavarovanje ali finančno poroštvo, na podlagi katerega je bilo izdano potrdilo spremeni tako, da ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena te uredbe, mora ladjar o takšni spremembi nemudoma obvestiti upravo.
7. člen
(kazenske določbe)
Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom prejšnjega člena;
2. ki ne obvesti uprave o spremembi zavarovanja ali finančnega poroštva, ki vpliva na veljavnost potrdila (drugi odstavek prejšnjega člena).
8. člen
(prekrškovni organ)
Pomorski inšpektor vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških iz prejšnjega člena.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-12/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-2411-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti