Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1471. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 4081.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
2. člen
(1) Najvišje maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov za splošnoizobraževalne predmete, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo za največ 2%.
(2) Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo za največ 2,5%.
(3) Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila po 1. januarju 2010, se ne smejo povišati.
3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), morajo ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvestiti o podražitvi učbenikov najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca,
2. naslov učbenika,
3. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika,
4. ceno učbenika, ki velja na trgu na dan uveljavitve te uredbe,
5. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo,
6. odstotek povišanja cene,
7. datum uveljavitve višje cene na trgu.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu nova cena za posamezen učbenik ni povišana v skladu s to uredbo, o tem obvesti zavezanca. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti višje cene na trgu.
4. člen
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec vložiti vlogo na ministrstvo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvajalni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna cena učbenika, se ta lahko podraži ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe, vsebovati trenutno veljavno ceno, odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povečana v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.
7. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije izdala sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.
8. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 33/10).
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 33/10).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2011.
Št. 00713-8/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-2111-0014
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost