Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1464. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010, stran 4070.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice je občinski svet na 6. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2011-4
Šmarjeta, dne 13. aprila 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.