Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva, stran 3996.

Na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
1. člen
V Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99 in 82/06) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda četrta alineja, ki se glasi:
»– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi s področja socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju (dve nagradi).«.
2. člen
V 7. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Prejemniki skupinskega priznanja za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi s področja socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, prejmejo plaketo. Plaketa se izroči direktorju oziroma osebi, ki je pooblaščena za zastopanje pravne osebe.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 1. točke 8. člena se število »30« nadomesti s številom »20«.
Za 3. točko se doda 4. točka, ki se glasi:
»4. Merila za dodelitev priznanja za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi s področja socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju so:
– kvalitetno in uspešno neposredno delo z uporabniki socialnega varstva,
– kakovostni premik v obravnavi socialne problematike s prispevkom predlaganih kandidatov v neposrednem delu z uporabniki,
– prispevek k humanizaciji odnosov do uporabnikov socialnega varstva in prispevek k humanizaciji obravnave uporabnikov socialnega varstva in večji občutljivosti družbe do socialne problematike,
– da so predlagani kandidati s prispevkom k humanizaciji dela in z odnosom do uporabnikov socialnega varstva prispeval k utrjevanju človekovih pravic, k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti ob upoštevanju različnosti,
– da proti pravni osebi, v okviru katere delujejo predlagani kandidati, ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe in v letu kandidiranja posluje pozitivno,
– da imajo programi, ki jih izvajajo, verifikacijo ali pozitivno mnenje socialne zbornice ali da so uvedli inovativni pristop delovanja na področju socialnega varstva.
Predlogi za podelitev tega priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganih nagrajencev v časovnem obdobju zadnjih treh let.«.
4. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tri predstavnike komisije predlaga ministrstvo, od katerih morajo imeti vsi najmanj visoko strokovno izobrazbo in vsaj eden od njih strokovne reference in najmanj 10 let delovnih izkušenj, povezanih s področjem socialnega varstva.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti peti in šesti odstavek, ki se glasijo;
»Socialna zbornica Slovenije in Fakulteta za socialno delo predlagata vsaka po enega predstavnika, ki mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, strokovne reference in najmanj 10 let delovnih izkušenj, povezanih s področjem socialnega varstva.
Minister pozove Socialno zbornico Slovenije in Fakulteto za socialno delo, da v roku 30 dni od vročitve poziva predlagata svojega predstavnika. Če navedeni ustanovi v tem roku ne predlagata svojih predstavnikov, jih predlaga minister izmed članov Socialne zbornice Slovenije oziroma predavateljev ali rednih ali izrednih profesorjev na Fakulteti za socialno delo.
Predsednik komisije mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, strokovne reference in najmanj 10 let delovnih izkušenj, povezanih s področjem socialnega varstva.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
5. člen
V 14. členu se v drugem stavku za besedilom »najmanj dva člana« doda besedilo »ter če vsaj enega izmed prisotnih članov komisije ni predlagalo ministrstvo«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Strokovno in administrativno delo, povezano z delom komisije, opravljajo člani komisije, ki jih predlaga ministrstvo in so zaposleni na ministrstvu, v okviru svojih delovnih nalog.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2011
Ljubljana, dne 8. aprila 2011
EVA 2011-2611-0060
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost