Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1405. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, stran 3987.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena, osmega odstavka 74. člena in za izvajanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
1. člen
V Uredbi o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08) se v celotnem besedilu beseda »zainteresirana« v vseh sklonih nadomesti z besedo »zadevna« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. členu se na koncu 5. točke pred podpičjem doda naslednje besedilo »ter se s predpisi Evropske unije ne šteje za onesnaženo«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. zadevna javnost pomeni javnost, na katero vplivajo ali bi utegnili vplivati postopki okoljskega odločanja ali ki ima interes pri takem odločanju, kakor je predvideno v 6. in 7. členu te uredbe; šteje se, da imajo nevladne organizacije, ki podpirajo varstvo okolja in izpolnjujejo katere koli pogoje nacionalne zakonodaje, interes pri takem odločanju;«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se v drugi alinei 3. točke za besedilom »ki jih je« doda naslednja okrajšava »npr.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– zagotoviti, da ima zadevna javnost brezplačno in neposredno na voljo informacije o varnostnih ukrepih ter potrebnem ukrepanju v primeru nesreč, ki zajemajo vsaj vsebine iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. Te informacije mora upravljavec vsaj vsaka tri leta pregledati in jih po potrebi posodobiti.«.
5. člen
V šestem odstavku 7. člena se v drugi alinei beseda »šestim« nadomesti z besedo »petim«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se v 2. točki za besedama »Oceno obsega« doda veznik »in«.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(uporaba navodil in smernic)
Ministrstvo za izvajanje te uredbe uporablja naslednja navodila in smernice Komisije:
1. navodilo o uskladitvi in rednem pošiljanju informacij iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe in poročanju iz dvanajstega odstavka 12. člena te uredbe kot je določeno z Odločbo Komisije št. 2009/358/ES z dne 29. aprila 2009 o uskladitvi, rednem pošiljanju informacij in vprašalniku iz členov 22(1)(a) in 18 Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L št. 110 z dne 1. 5. 2009, str. 39);
2. tehnične smernice za določitev višine finančne garancije v skladu z zahtevami drugega odstavka 14. člena te uredbe kot so določene z Odločbo Komisije št. 2009/335/ES z dne 20. aprila 2009 o tehničnih smernicah za določitev finančne garancije v skladu z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L št. 101 z dne 21. 4. 2009, str. 25);
3. dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov v skladu s prilogo 2 te uredbe, kot so določene z Odločbo Komisije št. 2009/360/ES z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov iz Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L št. 110 z dne 1. 5. 2009, str. 48);
4. podrobnejšo razlago, kaj se šteje za inertne odpadke iz 4. točke 3. člena te uredbe, kot je določena z Odločbo Komisije št. 2009/359/ES z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi opredelitve inertnih odpadkov pri izvajanju člena 22(1)(f) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L št. 110 z dne 1. 5. 2009, str. 46);
5. podrobnejšo razlago meril za uvrščanje naprav med naprave kategorije A v skladu s prilogo 3 te uredbe kot je določena z Odločbo Komisije 2009/337/ES z dne 20. aprila 2009 o opredelitvi meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III k Direktivi 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L št. 102 z dne 22. 4. 2009, str. 7).«.
8. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2011
Ljubljana, dne 14. aprila 2011
EVA 2011-2511-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
PRILOGA

              »PRILOGA 4

     Informacije, ki se sporočijo zadevni javnosti

Zadevni javnosti upravljavec naprave sporoči naslednje informacije:
1. ime upravljavca in naslov objekta za ravnanje z odpadki;
2. položaj osebe, ki daje informacije;
3. potrditev, da za objekt za ravnanje z odpadki veljajo predpisi
  in/ali upravne določbe za izvajanje te direktive, ali v kolikor
  je objekt obrat iz drugega odstavka 6. člena te uredbe potrditev,
  da so bili izvedeni vsi zahtevani postopki in podane informacije,
  kot jih zahteva zakonodaja, ki velja za obrate;
4. jasno in enostavno obrazložitev ene ali več dejavnosti, ki se izvajajo
  na objektu;
5. običajna imena ali splošna imena ali skupino nevarnosti snovi in
  pripravkov, navzočih v objektu za ravnanje z odpadki, ki lahko povzročijo
  večjo nesrečo, z navedbo njihovih glavnih nevarnih lastnosti;
6. splošne informacije v zvezi z vrsto nevarnosti večjih nesreč,
  vključno z njihovimi možnimi posledicami za okoliško prebivalstvo
  in okolje;
7. ustrezne informacije o tem, kako je treba okoliško prebivalstvo
  opozoriti in obvestiti ob večji nesreči;
8. ustrezne informacije o tem, kako mora ukrepati in kako se mora vesti
  zadevno prebivalstvo ob večji nesreči;
9. potrditev, da mora upravljavec izvesti ustrezna opravila na objektu,
  zlasti v povezavi s službami za ukrepanje ob nesrečah, pri reševanju
  večjih nesreč in zmanjševanju njihovih učinkov;
10. navedbo načrta ukrepov zunaj organizacije ob nesrečah, izdelanega za
  odpravljanje posledic nesreč zunaj objekta. Ta navedba naj vsebuje
  nasvete v zvezi s sodelovanjem pri navodilih ali zahtevah služb za
  ukrepanje ob nesrečah v času nesreče;
11. podrobnosti o tem, kje je mogoče dobiti nadaljnje pomembne informacije,
  z upoštevanjem zahtev o zaupnosti, ki jih določa nacionalna zakonodaja.«


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina