Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1310. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 3760.

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske Zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/08) se v 2. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri poslovanju s tujino se v madžarskem jeziku uporablja ime: »Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara (skrajšano: Sz.M.E.K.)««.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo », vendar le še za naslednji mandat«.
3. člen
V 17. členu se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– na predlog upravnega odbora ustanavlja, preoblikuje ali razpušča strokovne odbore in druga stalna ali občasna delovna telesa zbornice in imenuje oziroma razrešuje njihove člane,«.
Dosedanje osma do dvaindvajseta alinea postanejo deveta do triindvajseta alinea.
4. člen
V 22. členu se peta alinea spremeni tako, da se po novem glasi:
»– tri člane, ki jih svet zbornice izvoli izmed strokovnjakov, katerih strokovno, raziskovalno, pedagoško ali znanstveno delo je povezano s kmetijstvom ali gozdarstvom.«
5. člen
V 23. členu se trinajsta alinea spremeni tako, da se po novem glasi:
»– predlaga ustanavljanje, preoblikovanje ali razpustitev strokovnih odborov in drugih stalnih in občasnih delovnih teles zbornice in imenovanje oziroma razrešitev njihovih članov,«.
6. člen
V 31. členu se v osmi alinei za besedilom »upravnemu odboru« doda besedilo »na predlog sveta območne enote na območju katere deluje kmetijsko gozdarski zavod«.
Na koncu devete alinee se doda besedilo »pri čemer upošteva teritorialno zastopanost,«.
7. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kdor ima univerzitetno izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri in najmanj 10 let delovnih izkušenj od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delih in izpolnjuje druge pogoje iz razpisa, ki ga sprejme upravni odbor.«
8. člen
V 40. členu se v prvem stavku besedilo »upravni odbor« nadomesti z besedo »svet«, v drugem stavku pa se za besedilom »strokovni odbori so« doda besedilo »svetu in drugim«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»S sklepom o ustanovitvi drugih občasnih in stalnih delovnih teles svet zbornice določi tudi njihovo sestavo in pristojnosti.«
9. člen
41. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»41. člen
Člane strokovnih odborov na predlog upravnega odbora imenuje in razrešuje svet zbornice.
Strokovni odbor ima največ 13 članov. Strokovni odbori so sestavljeni iz članov sveta zbornice, članov zbornice in drugih strokovnjakov.
Posameznik je lahko član največ v dveh strokovnih odborih.«
10. člen
42. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»42. člen
Predsednik odbora je v soglasju s predsednikom zbornice zadolžen za sklic odbora. Predsednik odbora pripravi dnevni red, vodi sejo in svetu zbornice oziroma drugim obveznim organom zbornice v čim krajšem času posreduje zahtevano mnenje, stališče ali predlog.
Sklic strokovnega odbora lahko zahteva tudi predsednik zbornice.
Način dela strokovnih odborov ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zbornice.«
11. člen
V drugem odstavku 44. člena se črta besedilo », vendar le še za naslednji mandat«.
12. člen
V 47. členu se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– predsedniku zbornice v postopek imenovanja predlaga tri člane sveta kmetijsko gozdarskega zavoda, ki deluje na območju območne enote, kot predstavnike uporabnikov storitev,«.
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
13. člen
V 49. členu se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– sodeluje s predsednikom zbornice,«.
Dosedanje peta do osma alinea postanejo šesta do deveta alinea.
14. člen
V 71. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za namen zbiranja prostovoljnih prispevkov iz prejšnjega odstavka zbornica odpre poseben podračun.«
15. člen
V drugem odstavku 73. člena se v prvi alinei številka »4« nadomesti s številko »3,40«, v drugi alinei se številka »1,53« nadomesti s številko »1,30« in v tretji alinei se številka »0,20« nadomesti s številko »0,17«.
16. člen
Spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice. Te spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 75/01/2010
Ljubljana, dne 22. junija 2010
EVA 2010-2311-0181
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik
Sveta KGZS

AAA Zlata odličnost