Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1278. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011, stran 3635.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 3. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni konto.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.201.248
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.003.414
70   DAVČNI PRIHODKI               2.630.834
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.391.749
    703 Davki na premoženje            115.805
    704 Domači davki na blago in storitve     123.280
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               372.580
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                  78.150
    711 Takse in pristojbine             1.330
    712 Globe in druge denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                     1.500
    714 Drugi nedavčni prihodki          291.600
72   KAPITALSKI PRIHODKI               49.340
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                     4.100
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev     45.240
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.148.494
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.148.494
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.610.748
40   TEKOČI ODHODKI                 993.096
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     266.291
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     42.090
    402 Izdatki za blago in storitve        637.215
    403 Plačila domačih obresti           35.000
    409 Rezerve                   12.500
41   TEKOČI TRANSFERI               1.297.301
    410 Subvencije                 38.500
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom               628.500
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  173.856
    413 Drugi tekoči domači transferi       456.445
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.298.999
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.298.999
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             21.352
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   15.000
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   6.352
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –409.500
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)             468.500
50   ZADOLŽEVANJE                  468.500
    500 Domače zadolževanje            468.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)           199.000
55   ODPLAČILA DOLGA                199.000
    550 Odplačila domačega dolga          199.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –140.000
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         269.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     409.500
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA           140.000
-------------------------------------------------------------
    9009 Splošni sklad za drugo
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica, www.oplotnica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki od občanov, ki se namenjajo za namene, za katere se pobirajo (asfaltiranje ceste),
3. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
5. prihodki od komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah:
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602),
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601), ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10.500 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 200 eurov za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 468.500 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
Občina ne bo izdajala poroštva osebam iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02.3/2011
Oplotnica, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.