Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1140. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Šmarješke Toplice, stran 3364.

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09) v zvezi z bodočo pravno podlago prvim odstavkom 6. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 45/10 – ZIntPK) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 29. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o nekategoriziranih cestah v Občini Šmarješke Toplice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občine), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci le-teh.
2. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste, kot javna cesta (lokalna cesta – LC, lokalna zbirna cesta – LZ, lokalna krajevna cesta – LK, javna pot – JP) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališča in podobno).
3. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti občine ali je v lasti občine in ima status ceste ali poti.
4. člen
Nekategorizirana cesta preneha imeti tak značaj, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5. člen
Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.
2. UPRAVLJANJE
6. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest v lasti Občine Šmarješke Toplice je Občina Šmarješke Toplice.
7. člen
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa v celoti ali delno pooblasti drugo pravno osebo.
8. člen
Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna. Meje uporabe predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.
9. člen
Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pisno dovoljenje se izda na podlagi vloge.
Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.
3. VZDRŽEVANJE
10. člen
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec v okviru svojega proračuna in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom. Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest lahko zagotavljajo tudi zainteresirani posamezniki ali poslovni subjekti, ki želijo ureditev ceste, vendar samo s soglasjem in pod pogoji upravljavca.
11. člen
Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov, odprava poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov cest, v okviru razpoložljivih sredstev upravljavca.
Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.
12. člen
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategoriziranih cestah.
4. VAROVANJE PROMETA NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH
13. člen
V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah znaša 1,5 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Šmarješke Toplice.
14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je prepovedano:
– odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
– puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
– ovirati odtekanje vode iz NC,
– puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za živali,
– namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi,
– z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
– voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoko nasadne poljščine, nameščati les, opeko ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
– orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
– obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako, da s tem ovira ali drugače ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
– nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet,
– vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko mehanizacijo ter druge dele tovora,
– spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
– uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
– puščati na NC ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek material ali kako drugače onesnaževati NC.
5. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest določi in izvede opisne in grafične evidence nekategoriziranih cest za svoje potrebe.
V roku dveh let po uveljavitvi tega odloka upravljavec pripravi popis nekategoriziranih cest z opisno in grafično evidenco.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
18. člen
Z dnem uveljavitve Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) je pravna podlaga tega odloka prvi odstavek 6. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0001/2011-1
Šmarjeta, dne 29. marca 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost