Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1011. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec, stran 3034.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB2 (Uradni list RS, št. 96/08) je župan MO Novo mesto sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Društvo Ringa raja, vrtec Jana, d. o. o., OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice in Osnovna šola Stopiče – Vrtec Stopiče ter določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni smiselno upoštevati pogoje in kriterije iz tega pravilnika za sprejem otrok v koncesijski del vrtca. Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni pred sprejemom otrok predložiti občini v potrditev seznam otrok, predvidenih za sprejem in morebitno čakalno listo za koncesijski del vrtca.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za sprejem za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce organ Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ), uskladi z vrtci. Vrtci praviloma do 1. marca tekočega leta v ta namen oblikujejo rokovnik vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za vse vrtce.
4. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, Mestna občina Novo mesto pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce vsaj v enem dnevnem časopisu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
5. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke na dan odločanja komisije za sprejem in o številu prostih mest, ki so staršem na voljo.
6. člen
Mestna občina Novo mesto s tem pravilnikom določa enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi enoten informacijski sistem evidence vpisanih otrok.
7. člen
Mestna občina Novo mesto zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, ki jih določa zakon.
Vpogled v centralno evidenco vpisanih otrok imajo vsi vrtci iz 1. člena tega odloka.
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
8. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateri morajo biti predloženi zahtevani dokazi. Obrazec vloge, ki vsebuje tudi vrste dokazov, ki jih je treba priložiti k vlogi, je priloga pravilnika. Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter Mestne občine Novo mesto.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge, vložene v roku in po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem otrok v razpisnem obdobju (od 1. 9. do 31. 8.). Za sprejem otroka v naslednjem šolskem letu je treba vlogo vnovič vložiti v času roka za prijavo na javni vpis novincev.
9. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka. Ne glede na število oddanih vlog se šteje, da so starši oddali eno vlogo (prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok).
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec mora oddati vlogo. Če ima vrtec več enot, navede znotraj le-tega enote, v katere želi vključiti otroka.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire). Če ima vrtec več enot, navede znotraj tega največ 2 enoti, v kateri želi vključiti otroka.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v kateri koli vrtec iz 1. člena tega odloka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire).
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Za prenos vloge v drug vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
V roku rednega vpisa novincev za naslednje šolsko leto lahko starši podajo vlogo za premestitev otroka med enotami vrtca ali med zavodi. V primeru premeščanja otroka v drug zavod podajo starši vlogo v zavod, kamor premeščajo otroka, zavod, v katerega je otrok vključen, pa so dolžni obvestiti o svoji nameri in po prejemu obvestila o rešitvi vloge takoj podati izpisnico. Vloga za premestitev je priloga pravilnika.
10. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar koli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
Vrtec zbira in obravnava vloge, oddane po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, v skladu z določili 23. člena tega pravilnika.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
12. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok.
Komisija obravnava vloge za vpis otrok po zaključku javnega vpisa novincev in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
13. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek (pooblasti jo ravnatelj), in zapisnikar.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
14. člen
Komisija obravnava vse vloge za vpis otroka v vrtec, ki so vložene do dne izteka razpisnega roka. Vloge obravnava na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
V zvezi s podatki o stalnem prebivališču, vpisanih na vlogi, strokovna služba vrtca sproti pri sprejemu vloge preverja istovetnost podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen
Preden komisija začne z obravnavo vlog za sprejem novincev, najprej obravnava in reši vloge za premestitve otrok iz zavoda v zavod v okviru Mestne občine Novo mesto oziroma iz enote v enoto v okviru posameznih zavodov, da bi se družinam tako omogočilo bivanje dveh otrok iz iste družine v istem vrtcu oziroma isti enoti, da bi se upoštevale potrebe staršev glede na poslovni čas posameznih enot vrtcev ter da bi se omogočila vključitev otroka v enoto vrtca v šolski okoliš, kjer ima otrokova družina stalno prebivališče.
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke:
– s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi,
– in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
Premeščanje otrok je dopustno le v primeru, če se vrsta in število oddelkov že vključenih otrok ne spremeni ali pa se vrsta in število oddelkov spremeni tako, da se na ta način pridobi prosta mesta.
16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, in sicer od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se ga izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok, in čakalni seznam, ki se ga objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatke o otrocih se objavi pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
17. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Ugovor se lahko vloži samo zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo.
Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
18. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
19. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire se za vpis otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, združi v centralni čakalni seznam vseh vrtcev.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tudi na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka in stalno prebivališče, pri čemer imajo prednost starejši otroci oziroma občani novomeške občine. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan, in se ga sproti ažurira.
Med šolskim letom se odpre nov oddelek oziroma se prične z aktivnostmi v tej smeri, ko je na čakalnem seznamu v skladu s 23. členom tega pravilnika dovolj otrok z novomeškim prebivališčem (1a točka pri Kriterijih za sprejem otrok v vrtec), za zapolnitev najmanj enega oddelka v določeni enoti (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). Otroke iz drugih občin se sprejme le v primeru zapolnitve prostih mest, če ni dovolj novomeških otrok, da ne bodo ostajala prazna mesta.
Centralno čakalno listo pripravijo strokovne službe vseh novomeških vrtcev v roku 14 dni po zaključku postopka sprejema in vpisa otrok v skladu z rokovnikom vpisa.
Centralni čakalni seznam, oblikovan po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih iz 1. člena tega pravilnika in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
20. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot vrtec prve izbire, nato starše tistega otroka, ki so ta vrtec navedli kot vrtec druge izbire ali če so se v vlogi opredelili za kateri koli vrtec (vrtec tretje izbire), glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Vrtec pozove k podpisu pogodbe skladno z oblikovano centralno čakalno listo vseh novomeških vrtcev na podlagi kriterijev iz 28. člena tega pravilnika.
Vrtec, ki pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.
Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s centralnega čakalnega seznama v vrtec druge ali v vrtec tretje izbire, se izbriše iz evidence vpisanih otrok v vrtcu prve izbire.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo, in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
21. člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
22. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, nobeden od vrtcev ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
23. člen
Vrtec lahko sprejme otroke, ki niso uvrščeni na centralnem čakalni seznam, če starši vseh otrok, ki so na s centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi.
Vloge za vpis otroka v vrtec, oddane po roku za redni letni vpis otrok v vrtce, so uvrščene na seznam vlog. Seznam vlog je dolžan voditi vsak vrtec za vloge, ki jih prejme. Seznam teh vlog mora vsebovati datum prejema vloge za vpis otroka v vrtec, vse v vlogi navedene izbire vrtcev, v katere starši želijo vpisati otroka in šifro otroka.
Vsak vrtec je dolžan podatke s svojega seznama vlog sproti vnašati v centralni seznam vlog.
Podatki s centralnega seznama vlog so namenjeni ugotavljanju morebitne potrebe po zagotavljanju dodatnih prostih mest, v skladu z določilom zakona, ki ureja zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe. Vrtec, ki na podlagi podatkov centralnega seznama vlog ugotovi, da je izražen interes za vključitev otrok v njihov vrtec v takšnem številu, da je potrebno začeti postopek za določitev dodatnih prostih mest oziroma oblikovanje novega oddelka, mora o tem obvestiti občino.
Podatke s centralnega seznama vlog vrtci uporabljajo tudi za zapolnitve prostih mest, pri čemer se upošteva čas prejema vloge.
Če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec, ki ima prosto mesto, lahko ta vrtec sprejme otroka, ki ni uvrščen na centralni čakalni seznam, je pa vpisan v centralnem seznamu vlog.
Za vključitev otroka s centralnega seznama vlog se smiselno uporablja določilo 20. člena tega pravilnika. Starše se poziva k vpisu otroka oziroma k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec glede na čas prejema vloge.
24. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vroča staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
25. člen
Izpis iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
26. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet zavoda,
– en predstavnik Mestne občine Novo mesto, ki ga imenuje župan.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
Člane komisije se imenuje za štiri leta. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Ravnatelj vrtca pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije svet vrtca in župana Mestne občine Novo mesto, da imenujeta člana komisije.
27. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, in sicer skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojni službi na Mestni občini Novo mesto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
28. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+--------+--------------------------------------------+---------+
|Zap. št.|Kriteriji                  | Število |
|    |                      | točk  |
+--------+------------------------------------------------------+
|1.   |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)     |
+--------+----+---------------------------------------+---------+
|    |a. |Starši oz. zakoniti zastopniki in   |  50  |
|    |  |otrok imajo stalno prebivališče na   |     |
|    |  |območju Mestne občine Novo mesto.   |     |
+--------+----+---------------------------------------+---------+
|    |b. |Eden od staršev in otrok imata stalno |  35  |
|    |  |prebivališče v Mestni občini Novo   |     |
|    |  |mesto.                 |     |
+--------+----+---------------------------------------+---------+
|    |c. |Vlagatelj nima stalnega prebivališča v |  35  |
|    |  |Sloveniji, a ima skupaj z otrokom   |     |
|    |  |začasno prebivališče na območju Mestne |     |
|    |  |občine Novo mesto in je vsaj eden od  |     |
|    |  |staršev zavezanec za dohodnino v    |     |
|    |  |Republiki Sloveniji.          |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|2.   |Zaposlenost (ali status študenta oziroma  |  20  |
|    |kmeta) obeh staršev oz. starša, če gre za  |     |
|    |enoroditeljsko družino.           |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|3.   |Zaposlenost (ali status študenta oziroma  |  10  |
|    |kmeta) samo enega od staršev.        |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|4.   |Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo. |  20  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|5.   |Že vključeni otroci (ne glede na število) v |  5  |
|    |vrtce MONM iz iste družine.         |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|6.   |Otrok, za katerega so starši vložili vlogo |  4  |
|    |za vpis za zadnje vpisno obdobje in je   |     |
|    |izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v |     |
|    |vrtec ter mu ni bilo ponujeno mesto v vrtcu |     |
|    |po navedenih izbirah v vlogi.        |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|7.   |Vlagatelj vključuje v vrtec dvojčke,    |  3  |
|    |trojčke …                  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|8.   |Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu   |  50  |
|    |izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov  |     |
|    |in starši o tem predložijo potrdilo     |     |
|    |zdravnika.                 |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|9.   |Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil     |     |
|    |starost:                  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |najmanj enajst mesecev in več do vključno  |  30  |
|    |1. 9. in takrat tudi prosi za sprejem    |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |enajst mesecev do vključno 1. 10.      |  5  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |enajst mesecev do vključno 1.11.      |  4  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |enajst mesecev do vključno 1. 12.      |  3  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |enajst mesecev do vključno 1. 1.      |  2  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |enajst mesecev do vključno 1. 2.      |  1  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
Za enostarševsko družino po tem odloku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali je pogrešan ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati interni pravilniki vrtcev o sprejemu otrok v posamezne vrtce in Enotni kriteriji za sprejem otrok v vrtce v Mestni občini Novo mesto, za katere je izdal župan MO Novo mesto soglasje št. 602-59/2009, z dne 2. 4. 2009 in soglasje h Kriterijem za sprejem otrok v Osnovno šolo Stopiče – Vrtec Stopiče, št. 602-86/2010, z dne 8. 4. 2010.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski vrtcev, na spletni strani vrtcev in na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Z določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob vpisu otroka v vrtec.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po javni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost