Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu, stran 2984.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu
1. člen
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08 in 50/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.
Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.
Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.«.
2. člen
Druga alineja prvega odstavka 10. člena se črta.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(izdelek oziroma storitev in zagovor)
Šola najkasneje do konca oktobra pripravi predlog za izdelek oziroma storitev in mentorje in s tem seznani kandidate in delodajalce.
Izdelek oziroma storitev in mentorja potrdi šolska komisija najkasneje do konca januarja tekočega šolskega leta in s sklepom seznani kandidate.
Izdelek oziroma storitev in zagovor lahko dijak opravi pred zaključkom pouka v zaključnem letniku.
Izdelava izdelka oziroma storitve in zagovor se lahko izvaja individualno ali skupinsko, v šoli ali pri delodajalcu.
Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oziroma storitve. Mentor tudi preverja ali kandidat upošteva pravila o varstvu pri delu in pravila o varovanju zdravja.«.
4. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šolska komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s šolskim koledarjem ministra določi koledar zaključnega izpita, ki ga objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in na spletni strani šole.
Podrobnejšo razporeditev opravljanja zaključnega izpita objavi šolska komisija najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.«.
5. člen
V četrtem odstavku 17. člena se besedna zveza »zaključnega dela« nadomesti z besedno zvezo »izdelka oziroma storitve in zagovor«.
6. člen
V četrtem odstavku 18. člena se besedna zveza »Državna komisija« nadomesti z besedno zvezo »šolska komisija«.
7. člen
30. člen se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2011
Ljubljana, dne 22. marca 2011
EVA 2011-3311-0038
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost