Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

863. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem, stran 2776.

Na podlagi 6. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06 in 67/08), 20. člena, tretje alineje 38. člena in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/08) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08), sta Senat Univerze na Primorskem na 37. redni seji dne 19. 1. 2011 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 6. izredni seji dne 31. 1. 2011 določila kot sestavni del statuta naslednjo
P R I L O G O
k Statutu Univerze na Primorskem
I.
Univerza na Primorskem opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
 
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza na Primorskem neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
 
2. Univerza na Primorskem opravlja v svojem imenu in za svoj račun prek uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
II.
Članice Univerze na Primorskem opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
 
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER (UP FHŠ):
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
 
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER (UP FM):
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
 
3. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT):
C 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
 
4. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER (UP PEF):
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.200 Dejavnost klicnih centrov
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.100 Predšolska vzgoja
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
 
5. FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA):
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 91.020 Dejavnost muzejev
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
 
6. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA (UP VŠZI):
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.120 Dejavnost športnih klubov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
 
7. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER (UP ZRS):
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111 Arhitekturno projektiranje
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
 
8. PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER (UP PINT):
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.210 Izdajanje računalniških iger
J 58.290 Drugo izdajanje programa
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
M 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
 
9. ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD):
G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.120 Dejavnost športnih klubov
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Vanda Rode l.r.
predsednica Upravnega odbora Univerze na Primorskem
 
prof. dr. Rado Bohinc l.r.
predsednik Senata UP, rektor Univerze na Primorskem
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem s sklepom št. 60301-2/2011/3, z dne 3. 3. 2011.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti