Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

482. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri, stran 1226.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žiri (UVG št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 3. redni seji dne 10. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Žiri, določa upravičence, višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč), je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Žiri.
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Žiri. Če starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči eden od staršev na podlagi medsebojnega sporazuma.
4. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občini Žiri. O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči s sklepom. Sredstva se izplača na transakcijski račun upravičenca v 30 dneh po vročitvi sklepa.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje tri mesece po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka, se vloga kot prepozno vložena, s sklepom zavrže.
5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– pisno izjavo, da imata otrok in eden od staršev, ki ureja pravico do prispevka stalno prebivališče v Občini Žiri,
– številko transakcijskega računa upravičenca,
– medsebojni sporazum med staršema, če ne živita v skupnem gospodinjstvu.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka znaša enkratna pomoč 150 EUR neto.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 1214-1/2011
Žiri, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.