Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

479. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje, stran 1221.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P. 14/10 – odločba US, 51/10 – ZLS-R) in 24. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Vitanje ustanavlja svoja stalna delovna telesa – komisije in odbore, določa njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge.
2. člen
Občinski svet Občine Vitanje ustanovi kot svoja stalna delovna telesa:
1. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2. Statutarno-pravno komisijo,
3. Odbor za družbene zadeve,
4. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja,
5. Odbor za okolje in prostor ter komunalo,
6. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
7. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
8. Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
9. Odbor za socialna vprašanja,
10. Komisijo za mlade,
11. Komisijo za nagrade in priznanja,
12. Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
3. člen
Občinski odbori in komisije so strokovno delovna in posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Vitanje, župana in občinske uprave ter v skladu s Statutom Občine Vitanje, poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu, županu in občinski upravi mnenja in predloge.
4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa kot je Komisija za mlade in druge komisije in organe.
5. člen
Občinski svet Občine Vitanje ima poleg stalnih in občasnih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge, kot je npr. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugo.
6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov.
Odbori štejejo najmanj pet in največ devet članov, komisije pa najmanj tri in največ pet članov.
Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ do polovice članov.
Odbore vodijo člani občinskega sveta.
7. člen
Članstvo v delovnih telesih ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
8. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
9. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– skrbi za izdelavo zapisnika seje,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
10. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki, po predhodnem soglasju župana ali občinskega sveta, z namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
11. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
12. člen
II.1. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane, ki jih je občinski svet imenoval izmed svojih članov, in sicer:
Andrej POKLIČ, Na Gmajni 10, Vitanje – predsednik komisije
Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje
Roman KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena,
– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povračila za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s statutom občine, poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.
13. člen
II.2. STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
Statutarno-pravna komisija ima tri člane, in sicer:
1. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje – predsednik
2. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje
3. Mojca VETRIH, Doliška c.14, Vitanje.
Statutarno-pravna komisija opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb poslovnika,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in drugih aktov, daje k njim svoja mnenja, soglasja in o katerih razpravlja občinski svet,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njihovo utemeljenost in daje predloge za rešitev,
– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in drugimi splošnimi akti občine.
14. člen
II.3. ODBOR ZA DRUŽBENE ZADEVE
Odbor za družbene zadeve ima sedem članov, in sicer:
1. Roman KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje – predsednik
2. Slavko KITEK, Grajski trg 2, Vitanje
3. Stanko PLANKL, Štajnhof 11, Vitanje
4. Anton SLATINEK, Paka 61, Vitanje
5. Jožica KUZMAN, Sp. Dolič 9, Vitanje
6. Vili MOČENIK, Grajski trg 50, Vitanje
7. Anton OŠLAK, Štajnhof 11, Vitanje.
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo,
– športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalnega pomena,
– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
15. člen
II.4. ODBOR ZA PREMOŽENJE, FINANCE IN GOSPODARSKA VPRAŠANJA
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja ima devet članov, in sicer:
1. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik
2. Roman KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje
3. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje
4. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
5. Stanko PLANKL, Konjiška c. 15, Vitanje
6. Anton KUZMAN, Spodnji Dolič 9, Vitanje
7. Zdenko PESJAK, Ljubnica 27a, Vitanje
8. Ivan PESJAK, Brezen 66, Vitanje
9. Vojko DOBROSAVLJEVIČ, Na gmajni 17, Vitanje.
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, prodaje in najema občinskega premoženja, o katerem odloča občinski svet,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev neprofitnih in socialnih stanovanj,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih s področja financiranja stanovanjske problematike in premoženja,
– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občinskega proračuna ali njegovega dela,
– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na občinski proračun in občinsko premoženje.
16. člen
II.5. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima devet članov, in sicer:
1. Stanko PLANKL, Konjiška c. 15, Vitanje – predsednik
2. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje
3. Viktor JAGER, Cvetlična ul. 14, Vitanje
4. Slavko KITEK, Kovaška c. 3, Vitanje
5. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
6. Natalija MLAKAR POGOREVC, Paka 54, Vitanje
7. Jože JAKOP, Pod Hriberco 19, Vitanje
8. Vili JESENIČNIK, Štajnhof 5, Vitanje
9. Gustimir LAMOT, Antonova ul. 8, Vitanje.
Odbor za okolje in prostor ter komunalo opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga občinskemu svetu spremembe,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in izboljšanje ekoloških pogojev v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s področja svojega delovanja,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in skladnejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja lokalnih javnih služb,
– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red investicij s področja svojega delovanja,
– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objektom,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma, varstva okolja, urejanje prostora in izgradnje komunalne infrastrukture,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
17. člen
II.6. ODBOR ZA KMETIJSTVO IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODEŽELJA
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja ima sedem članov, in sicer:
1. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje – predsednik
2. Roman KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje
3. Viljem PETACI, Pod Hriberco 3, Vitanje
4. Jože BRODEJ, Brezen 55, Vitanje
5. Drago LUŽNIK, Sp. Dolič 41, Vitanje
6. Andrej OŠLAK, Paka 28, Vitanje
7. Jožica SLATINEK, Kmetijsko gozdarska zadruga Slov. Konjice.
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– predlaga ukrepe na višje in strmo ležečih območjih za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj razpršenih kmetij,
– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
18. člen
II.7. ODBOR ZA RAZVOJ TURIZMA IN KMEČKEGA TURIZMA
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma ima pet članov, in sicer:
1. Viktor JAGER, Cvetlična ul. 14, Vitanje – predsednik
2. Anton SLATINEK, Paka 61, Vitanje,
3. Vili PETACI, Pod Hriberco 3, Vitanje
4. Jože BRODEJ, Brezen 55, Vitanje
5. Viktor KOTNIK, Hudinja 13, Vitanje
6. Jože JAVORNIK, Brezen 14, Vitanje
7. Mirko POLUTNIK, Štajnhof 1, Vitanje.
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj turizma in kmečkega turizma,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma,
– sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turizma in kmečkega turizma,
– obravnava druga vprašanja s področja turizma,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
19. člen
II.8. ODBOR ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA TER MALEGA GOSPODARSTVA
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva ima devet članov, in sicer:
1. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje – predsednik
2. Viljem PETACI, Pod Hriberco 3, Vitanje
3. Slavko KITEK, Kovaška c. 3, Vitanje
4. Jože BRODEJ, Brezen 55, Vitanje
5. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje
6. Alfonz MAKOVŠEK, Sp. Dolič 8a, Vitanje
7. Goran KLOPOTAN, Grajski trg 30, Vitanje
8. Vili JAKOP, Paka 4a, Vitanje
9. Marjan KOROŠEC, Ljubnica 53, Vitanje.
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospodarstva ter predlaga občinskemu svetu ukrepe za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti občine,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja,
– obravnava druga vprašanja s področja podjetništva ter malega gospodarstva.
20. člen
II.9. ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA
Odbor za socialna vprašanja ima sedem članov, in sicer:
1. Anton SLATINEK, Paka 61, Vitanje – predsednik
2. Viktor JAGER, Cvetlična ul. 14, Vitanje
3. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje
4. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje
5. Darja KRIČAJ, Vitanjsko Skomarje 5, Vitanje
6. Marija JESENIČNIK, Grajski trg 9, Vitanje
7. Nives A. KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje.
Odbor za socialna vprašanja opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi s socialo in zdravstvom,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo javne službe lokalnega pomena na področju sociale in zdravstva,
– spremlja izvajanje socialne politike v lokalni skupnosti,
– spremlja socialne razmere v občini in predlaga ukrepe za pravičnejšo socialno varstveno politiko,
– opravlja druge naloge a področja sociale in zdravstva,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
21. člen
II.10. KOMISIJA ZA MLADE
Komisija za mlade ima pet članov, in sicer:
1. Dejan FIJAVŽ, Doliška c. 7, Vitanje – predsednik
2. Mateja MRZDOVNIK, Paka 31a, Vitanje
3. Andrej KRANC, Paka 49, Vitanje
4. Matic MOČENIK, Grajski trg 50, Vitanje
5. Mateja BREZLAN, Brezen 47, Vitanje.
22. člen
II.11. KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA
Komisija za nagrade in priznanja ima pet članov, in sicer:
1. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik
2. Daniel ROZMAN, Cvetlična ul. 10, Vitanje
3. Majda POLUTNIK, Štajnhof 1, Vitanje
4. Jožica KUZMAN, Sp. Dolič 9, Vitanje
5. Angelca CIMPERMAN, Na gmajni 12, Vitanje.
23. člen
II.12. SVET ZA VZGOJO IN PREVENTIVO V CESTNEM PROMETU
Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu ima pet članov, in sicer:
1. Herman MLINŠEK, Pod Stenico 4, Vitanje – predsednik
2. Andrej VOVK, Ljubnica 2, Vitanje
3. Božo ZIDANŠEK, Osnovna šola Vitanje
4. Jožef KAMENIK, Grajski trg 2, Vitanje
5. Drago ČREP, Brezen 24a, Vitanje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Glede načina dela delovnih teles občinskega sveta se smiselno uporabljajo določbe statuta in poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje, ki urejata način delovanja občinskega sveta.
Člani delovnih teles so izvoljeni za dobo štirih let, mandatna doba sovpada z mandatno dobo občinskega sveta.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 138/06).
26. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od sprejema na občinskem svetu.
Št. 9000-01/2011-05
Vitanje, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.