Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

478. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2011, stran 1219.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina           Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto              2011
-------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.222.315
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.779.545
70    DAVČNI PRIHODKI              1.728.815
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.574.915
     703 Davki na premoženje            61.350
     704 Domači davki na blago in storitve     92.550
71    NEDAVČNI PRIHODKI               50.730
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                  34.530
     711 Takse in pristojbine             200
     714 Drugi nedavčni prihodki          16.000
72    KAPITALSKI PRIHODKI             653.307
     720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                   530.000
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev     123.307
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.789.463
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij          556.222
     741 Prejeta sredstva iz državnega
     proračuna iz sredstev EU          1.233.241
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.357.937
40    TEKOČI ODHODKI               1.068.812
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    160.488
     401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost               26.736
     402 Izdatki za blago in storitve       818.135
     403 Plačila domačih obresti          20.000
     409 Rezerve                  43.453
41    TEKOČI TRANSFERI               626.859
     410 Subvencije                27.800
     411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                380.600
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam in ustanovam          69.500
     413 Drugi tekoči domači transferi      148.959
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           2.628.766
     420 Nakup in gradnja osnovnih
     sredstev                  2.628.766
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI            33.500
     431 Invest. transferi pravnim in
     fizičnim osebam, ki niso prorač.
     uporabniki                  13.500
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom           20.000
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –135.622
-------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)                 80.000
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         80.000
     751 Prodaja kapitalskih deležev        80.000
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)      240
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV               240
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije                  240
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)                      79.760
-------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)              180.000
50    ZADOLŽEVANJE                 180.000
     500 Domače zadolževanje           180.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550+551)          170.000
55    ODPLAČILO DOLGA               170.000
     550 Odplačila domačega dolga         170.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –45.869
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        10.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
     IX.)                     135.629
-------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo          46.773
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
– donacije,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 24.853 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva v višini 400 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 180.000,00 eurov, in sicer za izgradnjo zdravstvenega doma v Vitanju.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 40.000 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-01/2011-07
Vitanje, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.