Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

477. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, stran 1214.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 42. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Trebnje (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Espri d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto, in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Trebnje, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(vrsta komunalne opreme, za katero se obračuna komunalni prispevek)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
g) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
h) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen
(pomen pojmov in kratic)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KP(ij)       znesek komunalnega prispevka, ki pripada
          posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju
A(parcela)     površina parcele
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta je seštevek
          vseh tlorisnih površin objekta in se
          izračuna po standardu SIST ISO 9836
D(p)        delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka
D(t)        delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost)    faktor dejavnosti
Cp(ij)       obračunski stroški, preračunani na m2
          parcele na obračunskem območju za
          posamezno vrsto komunalne opreme
Ct(ij)       obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine objekta na obračunskem
          območju za posamezno vrsto komunalne
          infrastrukture
i         posamezna vrsta komunalne opreme
j         posamezno obračunsko območje.
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od ena do štiri, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje.
Služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov se izvaja na celotnem območju Občine Trebnje.
8. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
9. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s predpisi, ki urejajo merila za odmero komunalnega prispevka, določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Vrsta objekta          | Kdejavnosti |  Oznaka v  |
|                 |       | klasifikaciji |
|                 |       | objektov CC-SI|
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Enostanovanjske stavbe      |       |    111   |
|– enostanovanjske stavbe     |   1,00  |   11100   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Večstanovanjske stavbe      |       |    112   |
|– dvostanovanjske stavbe     |   1,00  |   11210   |
|– tri- in večstanovanjske    |       |        |
|stavbe              |   1,30  |   11221   |
|– stanovanjske stavbe z     |       |        |
|oskrbovanimi stanovanji     |   1,00  |   11222   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne  |       |        |
|namene              |       |    113   |
|– stanovanjske stavbe za     |       |        |
|posebne namene          |   0,70  |   11300   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Gostinske stavbe         |       |        |
|– hotelske in podobne      |       |    121   |
|gostinske stavbe         |   1,30  |   12111   |
|– gostilne, restavracije in   |       |        |
|točilnice            |   1,30  |   12112   |
|– druge gostinske stavbe za   |       |        |
|kratkotrajno nastanitev     |   1,30  |   12120   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Upravne in pisarniške stavbe   |       |    122   |
|– stavbe javne uprave      |   1,30  |   12201   |
|– stavbe bank, pošt,       |       |        |
|zavarovalnic           |   1,30  |   12202   |
|– druge upravne in pisarniške  |       |        |
|stavbe              |   1,30  |   12203   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Trgovske in druge stavbe za   |       |        |
|storitvene dejavnosti      |       |    123   |
|– trgovske stavbe        |   1,30  |   12301   |
|– sejemske dvorane,       |       |        |
|razstavišča           |   1,30  |   12302   |
|– bencinski servisi       |   1,30  |   12303   |
|– stavbe za druge storitvene   |       |        |
|dejavnosti            |   1,30  |   12304   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Stavbe za promet in stavbe za  |       |        |
|izvajanje elektronskih      |       |        |
|komunikacij           |       |    124   |
|– postaje, terminali, stavbe   |       |        |
|za izvajanje elektronskih    |       |        |
|komunikacij ter z njimi povezane |       |        |
|stavbe              |   1,30  |   12410   |
|– garažne stavbe         |   0,70  |   12420   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Industrijske stavbe in skladišča |       |    125   |
|– industrijske stavbe      |   1,10  |   12510   |
|– rezervoarji, silosi in     |       |        |
|skladišča            |   1,10  |   12520   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Stavbe splošnega družbenega   |       |        |
|pomena              |       |    126   |
|– stavbe za kulturo in      |       |        |
|razvedrilo            |   0,80  |   12610   |
|– muzeji in knjižnice      |   0,80  |   12620   |
|– stavbe za izobraževanje in   |       |        |
|znanstvenoraziskovalno delo   |   0,80  |   12630   |
|– stavbe za zdravstvo      |   0,80  |   12640   |
|– športne dvorane        |   0,80  |   12650   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
|Druge nestanovanjske stavbe   |       |    127   |
|– stavbe za rastlinsko      |       |        |
|pridelavo            |   0,70  |   12711   |
|– stavbe za rejo živali     |   0,70  |   12712   |
|– stavbe za spravilo pridelka  |   0,70  |   12713   |
|– druge nestanovanjske      |       |        |
|kmetijske stavbe         |   0,70  |   12714   |
|– stavbe za opravljanje     |       |        |
|verskih obredov         |   0,70  |   12721   |
|– pokopališke stavbe in     |       |        |
|spremljajoči objekti       |   0,70  |   12722   |
|– kulturni spomeniki       |   0,70  |   12730   |
|– druge nestanovanjske      |       |        |
|stavbe, ki niso uvrščene drugje |   0,70  |   12740   |
+---------------------------------+-------------+---------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
10. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
|Komunalna oprema   | Obračunsko |  Skupni | Obračunski |
|           |  območje  | stroški |  stroški  |
|           |       |  v EUR  |   v EUR  |
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
|1. Vodovodno omrežje |   VOD   | 32.462.210| 22.723.547 |
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
|2. Kanalizacijsko   |       |      |       |
|omrežje        |   KAN   | 26.799.600| 16.079.760 |
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
|3. Cestno omrežje   |   CES   | 55.204.963| 50.788.566 |
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
|4. Ravnanje z odpadki |   ODP   | 3.613.059 |  1.806.530 |
+----------------------+-------------+-----------+--------------+
11. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 7. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
|Postavka        | Obračunsko |   Cp  |   Ct   |
|            | območje  | (v EUR/m2)| (v EUR/m2) |
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
|1. Vodovodno omrežje  |  VOD   |  1,956  |  13,517  |
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
|2. Kanalizacijsko   |  KAN   |  3,836  |  21,006  |
|omrežje        |      |      |       |
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
|3. Cestno omrežje   |  CES   |  4,250  |  28,854  |
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
|4. Ravnanje z odpadki |  ODP   |  0,151  |   1,026  |
+-----------------------+------------+-----------+--------------+
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(3) V primerih, če parcela objekta ni določena, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom, ali kadar je več objektov na eni parceli, se upošteva stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
14. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom tega člena. Tako se sprememba faktorja dejavnosti izračuna kot razlika med veljavno (staro) dejavnostjo in predlagano (novo) dejavnostjo objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) Odmera komunalnega prispevka v primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se izvrši po naslednji formuli:
          KPi = KP(novo stanje objekta)– KP(staro stanje objekta)
(5) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(6) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine.
(7) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
15. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
                     KP = Vsota KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
17. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme,
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta ali
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če spreminja namembnost objekta ali če povečuje neto tlorisno površino objekta.
18. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
19. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
20. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe.
(2) Občina daje možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka. V skladu z navedenim občina z zavezancem na predhodno pisno prošnjo zavezanca sklene pogodbo o medsebojnih razmerjih v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se opravi v roku 30 dni po prejemu obvestila o neizdanem gradbenem dovoljenju.
21. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
22. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(3) Pri klasifikaciji vrst objektov se obvezno uporablja predpise, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v Studencih (Uradni list RS, št. 17/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« (Uradni list RS, št. 38/10),
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje« (Uradni list RS, št. 55/07 in 49/09),
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Obrtna cona Trebnje« (Uradni list RS, št. 38/06) in
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list RS, št. 11/04).
Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo navedeni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se odmera izvrši po tem odloku.
24. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
(2) Občina Trebnje bo uskladila program opremljanja in ta odlok z občinskim prostorskim načrtom najkasneje v roku 6 mesecev po njegovem sprejetju.
25. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99, 68/05 in 58/07).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-21/2009
Trebnje, dne 15. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.