Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

475. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, stran 1212.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO, 140/07, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji občinskega sveta dne 10. 2. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 izkazuje:
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|Konto  |    |Splošni del proračuna Občine|  Realizacija|
|     |    |Šmartno pri Litiji za leto |   2009 v EUR|
|     |    |2008            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |I.   |SKUPAJ PRIHODKI       |   4.547.788|
|     |    |(70+71+72+73+74)      |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |   3.822.511|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|70    |    |DAVČNI PRIHODKI       |   3.450.475|
|     |    |(700+703+704+706)      |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |   3.039.802|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE     |    255.741|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN  |    154.932|
|     |    |STORITVE          |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|706   |    |DRUGI DAVKI         |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|71    |    |NEDAVČNI PRIHODKI      |    372.036|
|     |    |(710+711+712+713+714)    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |    137.460|
|     |    |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE    |     3.598|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|712   |    |DENARNE KAZNI        |      363|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN|     29.993|
|     |    |STORITEV          |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |    200.622|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|72    |    |KAPITALSKI PRIHODKI     |     68.743|
|     |    |(720+721+722)        |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH|     50.440|
|     |    |SREDSTEV          |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|721   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ|     18.303|
|     |    |IN NEOPREDMETENIH      |        |
|     |    |DOLGOROČNIH SREDSTEV    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|73    |    |PREJETE DONACIJE (730+731) |     1.500|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |     1.500|
|     |    |VIROV            |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|731   |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|74    |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)  |    655.034|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ   |    654.092|
|     |    |DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |        |
|     |    |INSTITUCIJ         |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV|      942|
|     |    |PRORAČUNA UE        |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|   4.802.059|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|40    |    |TEKOČI ODHODKI       |   1.297.396|
|     |    |(400+401+402+403+409)    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |    205.446|
|     |    |ZAPOSLENIM         |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |     31.272|
|     |    |SOCIALNO VARNOST      |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE|   1.026.234|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |     14.444|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|409   |    |REZERVE           |     20.000|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|41    |    |TEKOČI TRANSFERI      |   1.538.517|
|     |    |(410+411+412+413+414)    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|410   |    |SUBVENCIJE         |     9.474|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |    993.163|
|     |    |GOSPODINJSTVOM       |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM    |     75.919|
|     |    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI     |    459.961|
|     |    |TRANSFERI          |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|414   |    |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO  |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|42    |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |   1.653.821|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |   1.653.821|
|     |    |SREDSTEV          |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|43    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    312.325|
|     |    |(430)            |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|431   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    179.794|
|     |    |pravnim in fiz. osebam, ki |        |
|     |    |niso neposredni pror.    |        |
|     |    |uporabniki         |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|432   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    132.531|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    –254.271|
|     |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |        |
|     |    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |        |
|     |    |SKUPAJ ODHODKI)       |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|75    |IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH    |     3.823|
|     |    |POSOJIL IN PRODAJA     |        |
|     |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |    |(750+751+752)        |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|750   |    |PREJETA VRAČILA DANIH    |       0|
|     |    |POSOJIL           |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|751   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|752   |    |KUPNINE IZ NASLOVA     |     3.823|
|     |    |PRIVATIZACIJE        |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|44    |V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       0|
|     |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |    |(440+441+442+443)      |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|440   |    |DANA POSOJILA        |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|441   |    |POVEČANJE KAPITALSKIH    |       0|
|     |    |DELEŽEV IN NALOŽB      |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|442   |    |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ  |       0|
|     |    |NASLOVA PRIVATIZACIJE    |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|443   |    |POVEČANJE NAMENSKEGA    |       0|
|     |    |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH |        |
|     |    |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH  |        |
|     |    |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO   |        |
|     |    |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI  |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     3.823|
|     |    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |        |
|     |    |DELEŽEV (IV. – V.)     |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|50    |VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|500   |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5001   |    |Najeti krediti pri poslovnih|       0|
|     |    |bankah           |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5002   |    |Najeti krediti pri drugih  |       0|
|     |    |finančnih institucijah   |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5003   |    |Najeti krediti pri drugih  |       0|
|     |    |domačih kreditodajalcih   |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5004   |    |Sredstva, pridobljena z   |       0|
|     |    |izdajo vrednostnih papirjev |        |
|     |    |na domačem trgu       |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|55    |VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)    |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|550   |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  |       0|
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5501   |    |Odplačila kreditov poslovnim|       0|
|     |    |bankam           |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5502   |    |Odplačila kreditov drugim  |       0|
|     |    |finančnim institucijam   |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5503   |    |Odplačila kreditov drugim  |       0|
|     |    |domačim kreditodajalcem   |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|5504   |    |Odplačila glavnice     |       0|
|     |    |vrednostnih papirjev,    |        |
|     |    |izdanih na domačem trgu   |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |    –250.448|
|     |    |SREDSTEV NA RAČUNIH     |        |
|     |    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |X.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|    254.271|
|     |    |VIII.-IX=-III.)       |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
|     |XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    487.525|
|     |    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA  |        |
+---------+--------+----------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2009 ter njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-003/2009
Šmartno pri Litiji, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.