Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

473. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki, stran 1208.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je župan Občine Škofja Loka dne 11. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta
Območje Žovšč se nahaja v južnem delu mesta Škofja Loka in je trenutno nepozidan prostor, ki je v veljavnem prostorskem planu Občine Škofja Loka opredeljen kot območje stanovanj, podrobneje kot območje za stanovanja z eno ali dvostanovanjskimi stavbami. Le-ta so namenjena bivanju v eno-, dvo- ali večstanovanjskih (enodružinskih) stavbah nižje gostote in dopolnilnim oblikam dela na domu. Za območje je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: podrobni načrt).
Pobudo za izdelavo podrobnega načrta »Livada Žovšče« je podala interesna skupina občanov Livada Žovšče, Odbor pooblaščencev, zanj predsednik odbora Roman Starman, Trnje 4a, Škofja Loka.
Načrtovalec načrta je podjetje Struktura, Dušan Balderman, s.p., Puštal 128, Škofja Loka.
Podrobni načrt obsega gradnjo stanovanjskega naselja v obliki gručaste skupine cca 65 hiš, z možnostjo opravljanja dejavnosti dela na domu brez prekomernih vplivov na bivanjsko okolje, in izgradnjo otroškega igrišča. Načrt ureja tudi gradnjo garaž, pomožnih objektov, prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske gospodarske javne infrastrukture, opornih zidov in postavitev pomožnih objektov za skupne potrebe. Pogoj za izvedbo ureditev po podrobnem načrtu je predhodno zgrajena južna obvoznica ter komunalna ureditev območja Žovšč.
2. člen
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo in sprejem podrobnega načrta predstavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06, 64/07 Odl. US: U-I-116/05-21, popr. 28/10), v katerem je za to območje predvidena izdelava podrobnega načrta. Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot območja stanovanj. Urbanistična zasnova mesta Škofja Loka kot sestavni del veljavnega odloka o prostorskem planu glede prometnega urejanja za napajanje novega poselitvenega območja Žovšče predvideva povezavo med južno obvoznico ter Puštalom.
Pri pripravi podrobnega načrta za območje Žovšč je potrebno upoštevati naslednja vsebinska izhodišča:
Območje predstavlja proste površine za individualno stanovanjsko gradnjo, ob predhodni ureditvi prometnega dostopa in ureditvi druge javne gospodarske infrastrukture. Urediti potrebne površine za otroško igrišče. Predvidena gostota do 80 preb./ha.
Predvidene ureditve: ureditev zahodnega roba, ureditev peš povezav z zelenim zaledjem, ureditev dostopa z južne obvoznice, rob ob predvideni južni obvoznici se ustrezno krajinsko uredi.
Priporočena tipologija: stanovanjska gradnja nižjih oziroma srednjih gostot, primerna je gosta nizka zazidava v obliki prostostoječih individualnih hiš oziroma vrstnih hiš.
Priporočena izraba: FSI od 0.4–0.5.
Podrobni načrt se pripravi v skladu z določili veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja in njegovimi podzakonskimi predpisi.
3. člen
Območje podrobnega načrta
Ureditveno območje podrobnega načrta zajema območje planske celote PUS-SE 02.
Površina ureditvenega območja znaša približno 6,2 ha.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine in urbanistične zasnove mesta Škofja Loka, strokovnih podlag, investicijskih namer investitorjev in izhodišč občine ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156 do 160 veljavnega Zakona o urejanju prostora.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V postopku priprave podrobnega načrta se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških in drugih izvedbenih prostorskih aktov Občine Škofja Loka. Če se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi pobudnik.
5. člen
Roki za pripravo podrobnega načrta in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo podrobnega načrta:
– izdelava osnutka podrobnega načrta oziroma eventualnih variantnih strokovnih rešitev v 30 dneh po objavi sklepa župana o začetku priprave načrta;
– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice k osnutku podrobnega načrta;
– izdelava dopolnjenega osnutka v 30 dneh po preteku roka za pridobitev smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s strani občine;
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 30 dneh po končani razgrnitvi in priprava predloga podrobnega načrta na podlagi stališč v 14 dneh po njihovi potrditvi;
– v 7 dneh po potrditvi predloga podrobnega načrta s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh predložijo mnenje;
– priprava usklajenega predloga v 14 dneh po preteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta po potrditvi le-tega s strani občine;
– objava v Uradnem listu RS po sprejemu na seji občinskega sveta.
Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje vplivov na okolje; v primeru, da je postopek potrebno izvesti, se roki ustrezno podaljšajo.
6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje – postopek CPVO;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Kranj;
6. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
7. Telekom Slovenije, PE Kranj;
8. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki);
9. Občina Škofja Loka;
10. Krajevna skupnost Škofja Loka - mesto;
11. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave podrobnega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če nosilci mnenja ne preložijo v roku, občina lahko nadaljuje s pripravo podrobnega načrta.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega načrta
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag, geodetskega načrta in prostorskega načrta zagotovi pobudnik.
8. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Št. 35013-0005/2005
Škofja Loka, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.