Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem, stran 1206.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OLN)
Na podlagi pobude lastnika nepremičnine in investitorja parc. št. 979/45 v k.o. Spodnja Polskava, podjetja Jagros d.o.o., se na območju, ki ga urejajo določila Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem (Uradni list RS, št. 50/06) začne postopek priprave sprememb in dopolnitev predmetnega odloka (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OLN).
Območje obravnave obsega površino cca 12.000 m2 in je v obstoječem stanju nepozidano. Locirano je na obrobju naselja Pragersko. Območje obravnave predstavlja zaključeno celoto.
Investitor, ki je hkrati tudi lastnik zemljišča na obravnavanem območju, je na Občino Slovenska Bistrica posredoval pobudo za začetek postopka sprememb in dopolnitev odloka, skupaj z idejno urbanistično zasnovo pozidave območja, ki je funkcionalno razdeljeno na dva sklopa. Severni del vključuje večji trgovski center s pripadajočimi parkirnimi prostori in nepozidanim prostorom za skladiščenje blaga. Južni del obravnavanega območja pa je namenjen gradnji manjšega naselja nizkoenergijskih individualnih stanovanjskih hiš. Celotno območje se infrastrukturno opremi.
Sprejeti odlok o spremembah in dopolnitvah odloka bo predstavljal pravno podlago za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN je 57. člen ZPNačrt, na območju Občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06),
– Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem (Uradni list RS, št. 50/06).
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OLN in program
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem (Uradni list RS, št. 50/06). Obravnavano – ureditveno območje meri približno 12.000 m2, in sicer vključuje parcelne številke: 979/45, v k.o. Spodnja Polskava.
Sestavni del tega odloka so lahko tudi zemljišča izven ureditvenega območja, kolikor bi se izkazalo, da so neposredno potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OLN so:
– ureditev celotnega območja kot zaključene celote;
– usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z obstoječo v neposredni bližini;
– izgradnja trgovskega objekta s pripadajočimi parkirnimi prostori in nepozidanim prostorom za skladiščenje blaga
– izgradnja nizkoenergijske individualne stanovanjske gradnje;
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, prostih površin;
– zaključena ureditev hortikulturne zasnove.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– izdelani idejni zasnovi: IDEJNA UREDITEV OBMOČJA PRAGERSKO – TRGOVSKI CENTER/STANOVANJSKI OBJEKTI JAGROS d.o.o., BB Produkt – Benedikt Boršič s.p., september 2010,
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske dokumentacije,
– analizi prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za nemoteno funkcioniranje ureditvenega območja OLN.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov, ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave sprememb in dopolnitev OLN.
Za območje OLN je izdelan osnovni geodetski elaborat iz leta 2006. Kolikor se ugotovi, da le-ta ne ustreza oziroma so bile v vmesnem obdobju spremembe, se po potrebi izdelajo dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec sprememb in dopolnitev OLN izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN.
Spremembe in dopolnitve OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve OLN se izdelajo v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki izdelave sprememb in dopolnitev OLN
Za pripravo sprememb in dopolnitev OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+--------+------------------------------+-----------------------+
|    |Aktivnost           |Rok izdelave      |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|1.   |priprava osnutka sprememb in |60 dni po sprejemu   |
|    |dopolnitev OLN        |sklepa župana o    |
|    |               |začetku prostorskega  |
|    |               |akta          |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|2.   |priprava gradiva in      |45 dni         |
|    |pridobivanje smernic     |            |
|    |pristojnih nosilcev urejanja |            |
|    |prostora ter odločitve MOP o |            |
|    |izdelavi CPVO         |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|3.   |izdelava strokovnih podlag,  |v času pridobivanja  |
|    |okoljskega poročila      |smernic – 120 dni   |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|4.   |izdelava dopolnjenega osnutka |30 dni po pridobitvi  |
|    |sprememb in dopolnitev OLN na |smernic        |
|    |podlagi pridobljenih smernic |            |
|    |nosilcev urejanja prostora  |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|5.   |posredovanje dopolnjenega   |15 dni         |
|    |osnutka sprememb in dopolnitev|            |
|    |OLN in okoljskega poročila  |            |
|    |ministrstvu v pregled     |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|6.   |javna razgrnitev dopolnjenega |prične 7 dni po objavi |
|    |osnutka sprememb in dopolnitev|javne razgrnitve in  |
|    |OLN in okoljskega poročila  |traja 30 dni      |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|7.   |javna obravnava        |v času javne      |
|    |               |razgrnitve       |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|8.   |predaja pripomb in predlogov |7 dni po zaključeni  |
|    |načrtovalcu          |javni razgrnitvi    |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|9.   |opredelitev načrtovalca do  |7 dni od predaje    |
|    |pripomb in predlogov     |pripomb        |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|10.   |stališča do pripomb in    |30 dni od opredelitve |
|    |predlogov, obravnava na    |načrtovalca      |
|    |občinskem svetu        |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|11.   |izdelava predloga odloka   |15 dni         |
|    |sprememb in dopolnitev OLN  |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|12.   |pridobitev mnenj na predlog  |30 dni         |
|    |sprememb in dopolnitev OLN in |            |
|    |potrdilo o sprejemljivosti  |            |
|    |vplivov sprememb in dopolnitev|            |
|    |OLN na okolje         |            |
+--------+------------------------------+-----------------------+
|13.   |sprejem usklajenega predloga |na seji občinskega   |
|    |odloka sprememb in dopolnitev |sveta po pridobitvi  |
|    |OLN              |mnenj         |
+--------+------------------------------+-----------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave sprememb in dopolnitev OLN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo; Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Društvo KKS Pragersko – Gaj, Kolodvorska 9–11, 2331 Pragersko
– Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, Kolodvorska ul. 3, 2331 Pragersko
– Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev OLN
– pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave sprememb in dopolnitev OLN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo sprememb in dopolnitev OLN, bo financiral pobudnik oziroma naročnik sprememb in dopolnitev OLN. Program opremljanja stavbnih zemljišč ni sestavni del sprememb in dopolnitev OLN.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-26/2007-34-1032
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.