Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

471. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 1205.

Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) in 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na nadaljevanju 2. redne seje dne 21. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet) je delovno telo občine, ki opravlja naloge s področja vzgoje, načrtovanja in preventive v cestnem prometu.
2. člen
Svet skrbi za uveljavljanje prometne vzgoje na področju prometne varnosti, skrbi za dvig varnostne in prometne kulture udeležencev v prometu, razvijanje solidarnosti in humanih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu ter za ustvarjanje pogojev za varen prometni režim in s tem v zvezi opravlja naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivno aktivnostjo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo, izobraževanje in etiko udeležencev v cestnem prometu;
– sodeluje pri delu organov, društev in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo v cestnem prometu;
– razširja prometno vzgojne publikacije ter razvija varnost v cestnem prometu preko sredstev javnega obveščanja;
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– predlaga ugotovitve v zvezi s pravico do brezplačnega prevoza učencev v cestnem prometu in njihovo uresničevanje;
– skrbi za razvijanje posameznih programov s področja varnosti v cestnem prometu in njihovo uresničevanje;
– pospešuje organizacijo razprav, strokovnih predavanj, posvetovanj, delavnic in predstavitev s področja varnosti cestnega prometa;
– posreduje pomoč mentorjem in organizatorjem prometne vzgoje pri izvajanju kolesarskih izpitov v izobraževalnih organizacijah ter organizacijam, ki se ukvarjajo s pospeševanjem prometne kulture na lokalni ravni;
– ter opravlja druge naloge na podlagi predpisov in sklepov občinskega sveta.
3. člen
Svet lahko društvom in zvezam, ki delujejo v interesu na področjih pomembnih za preventivo in vzgojo varnosti cestnega prometa, podeli status društva ali zvez v javnem interesu skladno z Zakonom o društvih, če razvijajo področja preventive in varnosti v cestnem prometu (to je usposabljanje, dodatno izobraževanje, predstavitve, promocije, razstave s področja varnosti cestnega prometa in podobno).
4. člen
Svet sestavljajo predstavnika občine, upravnega organa ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti, in sicer: predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov, Rdečega križa, avtošol, občinskega redarstva, policije, osnovnih in srednjih šol, vrtca ter zavarovalnic.
5. člen
Svet sestavlja 9 članov in ga imenuje občinski svet na predlog uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive navedenih v 4. členu tega odloka.
6. člen
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta.
Vsi ali posamezni člani so lahko razrešeni še pred potekom mandata.
7. člen
Predsednika in namestnika ter tajnika sveta se imenuje izmed članov sveta na prvi konstitutivni seji.
8. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove zadržanosti ga nadomešča namestnik predsednika sveta.
9. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah.
Gradivo za sejo sveta mora biti poslano članom sveta najmanj 3 dni pred sejo.
Seja sveta je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
10. člen
Predsednik praviloma povabi na sejo sveta predlagatelja gradiv in predstavnike institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavane problematike.
11. člen
Svet je dolžan enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojem delu.
12. člen
Strokovno in administrativno tehnično delo za delo sveta zagotavlja občinska uprava s tajnikom sveta.
13. člen
Izvrševanje nalog in programa, ki ga svet sprejme vsako leto, se financira iz sredstev proračuna občine ter iz sponzorskih sredstev.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/97).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.