Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

468. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu, stran 1200.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) – v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 15. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/07 z dne 2. 10. 2007.
2. člen
Za drugim odstavkom 1. člena (Ocena stanja in razlogi za pripravo) se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(3) Občinski svet Mestne občine Novo mesto je s sklepom št. 350-6/2011 dne 27. 1. 2011 potrdil lokacijo za umestitev večnamenske dvorane na območju Športno-rekreacijskega parka Portoval.
(4) Zaradi časovne omejenosti priprave prostorske in projektne dokumentacije za gradnjo večnamenske dvorane se priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval (v nadaljevanju: SdUN) s tem sklepom nadaljuje le za potrebe umestitve večnamenske dvorane zahodno od stadiona (4. točka prvega odstavka 2. člena Programa priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski park Portoval, Uradni list RS, št. 90/04) s spremljajočimi ureditvami.«
3. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»(Okvirno območje urejanja)
Območje SdUN je omejeno na jugovzhodni del območja urejanja z veljavnim ureditvenim načrtom in obsega dostopno cesto na vzhodnem delu do pomožnega nogometnega igrišča na severu, atletski stadion z nogometnim igriščem v osrednjem delu, zahodno tribuno stadiona z lokacijo, ki je namenjena za večnamensko dvorano na zahodu in parkirno hišo z delom Topliške ceste na jugu. V območje urejanja so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami: 6/11, 6/32, 6/33, 6/34, 6/5, 6/6, 8/10, 1328/10, 1341/2, 1371/4, 1371/6, 1371/7, 1372/1, 1379/1, 1379/2, 1379/3, 1380/8, 1386/6, 1386/8, 1386/10, 1386/11, 1387, 1388/5, 1388/6, 1414/4, 1414/5, 1448/6, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu. Območje je okvirno določeno in se lahko na podlagi strokovnih podlag ter zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SdUN tudi razširi ali spremeni.«
4. člen
Besedilo 2. člena (Način pridobitve strokovnih rešitev) se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihove analize ter v skladu z veljavno zakonodajo. Strokovna rešitev za večnamensko dvorano in spremljajoče zunanje ureditve se pridobi z javnim arhitekturnim natečajem.«
5. člen
Besedilo drugega odstavka 3. člena (Roki za pripravo) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(2) Priprava SdUN predvidevana naslednje faze in roke:
– izdelava dopolnjenega osnutka SdUN za javno razgrnitev (30 dni)
– javna razgrnitev z javno obravnavo, prvo obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu (30 dni)
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (15 dni)
– izdelava predloga SdUN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (15 dni)
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– dopolnitev predloga SdUN na podlagi pripomb nosilcev urejanja prostora in izdelava usklajenega predloga SdUN za sprejem (15 dni)
– priprava in oddaja kompletiranega gradiva – sprejetega dokumenta (10 dni po objavi v Uradnem listu RS).
6. člen
Besedilo drugega odstavka 4. člena (Nosilci urejanja prostora) se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo podal mnenja, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SdUN.«
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-8/2011
Novo mesto, dne 15. februarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.