Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

466. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, stran 1198.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 3. seji dne 15. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodeljevanje subvencije za otroke iz Občine Medvode, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, določa upravičence, višino subvencije ter postopek dodelitve subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencije je upravičen otrok, ki izpolnjuje navedene pogoje:
– ima vsaj z enim od staršev, na dan uveljavitve tega pravilnika, stalno prebivališče v Občini Medvode;
– ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva, ki jo predvideva Zakon o vrtcih, in Občina Medvode (v nadaljevanju: občina), zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov;
– je dopolnil starost najmanj 11 mesecev (v primeru podaljšane pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela enega od staršev se pravica do subvencije po tem pravilniku uveljavi z naslednjim mesecem po izteku te pravice) in ki ni starejši od 3 let;
– je bil zavrnjen njegov sprejem v Vrtec Medvode;
– ima zaposlena oba starša – kot zaposlenost se upoštevajo oblike zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08 in 83/09 – odl. US); v enostarševski družini mora biti zaposlen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, do subvencije pa so upravičeni tudi starši, ki imajo status študenta.
Do subvencije po tem pravilniku je upravičen tudi otrok, ki izpolnjuje pogoje iz prve, tretje in pete alineje, starši pa so po 1. 1. 2011 zavrnili odobreno mesto v Vrtcu Medvode oziroma so po tem datumu otroka iz Vrtca Medvode izpisali.
3. člen
Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pod pogojem, da imata oba z otrokom/-ci, ki ni/-so vključeni v vrtec, stalno prebivališče v Občini Medvode.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
4. člen
Višina mesečne subvencije za posameznega otroka znaša 200,00 eur.
Občinski svet Občine Medvode lahko s sklepom določi novo višino subvencije.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije z vlogo. Obrazec vloge je dosegljiv na spletni strani občine: www.medvode.si.
Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
– podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva;
– dokazilo o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela;
– potrdilo delodajalca o zaposlenosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dne vložitve vloge oziroma izpis iz poslovnega registra RS, ki ne sme biti starejši od 15 dni, oziroma potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.
6. člen
V primeru, da vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska uprava vlagatelja pozove za dopolnitev vloge. Če vlagatelj vloge v 8 dneh po prejemu poziva ne dopolni, občinska uprava po preteku roka za dopolnitev vlogo s sklepom zavrže.
7. člen
Vlagatelj lahko vloži vlogo, ko otrok dopolni 11 mesecev starosti. V primeru podaljšane pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela enega od staršev, vlagatelj vloži vlogo po izteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Kolikor vlagatelj uveljavlja subvencijo za več kot enega otroka, odda le en obrazec vloge za vse otroke.
8. člen
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo v roku enega meseca od prejema popolne vloge.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
Občinska uprava izplačuje subvencije na podlagi dokončne odločbe do 10. v mesecu za pretekli mesec, na račun vlagatelja.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
9. člen
Otrok je upravičen do prejemanja mesečne subvencije do vključno meseca, v katerem dopolni 3 leta oziroma do vključitve v organizirano predšolsko vzgojo in varstvo.
Z dnem vključitve otroka v program vrtca otrok izgubi pravico do subvencije po tem pravilniku. V primeru vključitve v vrtec pripada otroku sorazmerni del subvencije, glede na število dni v mesecu, ko ni bil vključen v program vrtca.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
10. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in prilogah.
Vlagatelj je dolžan v 15-ih dneh občinski upravi sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije.
Kolikor se ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, vlagatelj izgubi pravico do subvencije. Vse neupravičeno prejete subvencije je v roku 8 dni od vročitve sklepa o vračilu prejete subvencije, dolžan vrniti v proračun Občine Medvode, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
11. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Po uveljavitvi tega pravilnika objavi občina javni poziv.
Prve subvencije po tem pravilniku se bodo začele izplačevati po sprejemu proračuna Občine Medvode za leto 2011. Vlagatelju se, ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika, prizna subvencija od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Št. 410-272/10-2
Medvode, dne 15. februarja 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.