Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

465. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode, stran 1196.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 3. seji dne 15. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije ter določa kriterije za sprejem otrok v Vrtec Medvode (v nadaljevanju: vrtec), katerega ustanoviteljica je občina.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.
4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca in občine.
Vlogo oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.
5. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge enote vrtca, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto prve izbire, prav tako lahko vlagatelj v vlogi navede, da želi vključiti otroka v katerokoli enoto vrtca.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali pošti. Vrtec v 8 dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno obvesti o šifri, pod katero se bo vodil otrok.
6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja v 15 dneh pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma ob obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.
8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti vsi otroci s čakalnega seznama ter je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
9. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
10. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi neskladnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen
Komisija glede na razpoložljiva prosta mesta v posameznih enotah najprej obravnava vloge za premestitev že vključenih otrok.
12. člen
Komisija nato izmed novo vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
13. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku, glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku in glede na datum želenega vstopa, pri čemer imajo prednost pri vključitvi v vrtec otroci, ki jih starši želijo vključiti prej.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec se, glede na prednostni vrstni red, uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
14. člen
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
16. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok, vrtec oblikuje čakalni seznam, po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo številko.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Čakalni seznam se objavi na oglasni deski vrtca, na njegovi spletni strani ter na spletni strani občine.
17. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v enoto vrtca, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli to enoto vrtca kot eno izmed izbir ali če so se v vlogi opredelili za katerokoli enoto, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku, glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku in glede na datum želenega vstopa, pri čemer imajo prednost pri vključitvi v vrtec otroci, ki jih starši želijo vključiti prej.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.
18. člen
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
19. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko, oziroma v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8 dan od odpreme na pošto.
20. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko vrtec prejme pisno odpoved.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
21. člen
Komisijo imenuje župan, sestavljajo pa jo en predstavnik delavcev vrtca, en predstavnik staršev in en predstavnik občinske uprave.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let.
Predstavnika delavcev vrtca predlaga ravnatelj vrtca, predstavnika staršev predlaga svet staršev, predstavnika občinske uprave imenuje župan.
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj vrtca.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Ravnatelj vrtca pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije župana občine, da imenuje člane komisije.
22. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na prvi seji. Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija veljavno sklepa, če so na seji prisotni vsi člani komisije. Sklep je sprejet, če zanj glasujejo vsi člani komisije.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja vrtec.
23. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
24. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------------------------------------------------+-------------+
|          Kriteriji          | Število točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|1.a   |Otrok in oba starša imajo stalno    |      40|
|     |prebivališče na območju Občine Medvode |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|1.b   |Otrok v enostarševski družini ima   |      40|
|     |skupaj s staršem stalno prebivališče na|       |
|     |območju Občine Medvode         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|1.c   |Otrok in eden od staršev ima stalno  |      20|
|     |prebivališče na območju Občine Medvode |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|2.    |Otrok je bil uvrščen na prednostni   |      15|
|     |vrstni red v preteklem letu in v vrtec |       |
|     |ni bil sprejet, ker ni bilo prostora  |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|3.    |Gre za sprejem dvojčkov, trojčkov ali |      15|
|     |za sprejem dveh ali več otrok iz iste |       |
|     |družine v istem šolskem letu      |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|4.    |Otrok živi v enostarševski družini  |      8|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|5.    |Otrok obeh zaposlenih staršev, otrok  |      7|
|     |dveh študentov oziroma otrok enega   |       |
|     |zaposlenega in drugega študenta    |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|6.    |V vrtec je že vključen otrokov     |      3|
|     |sorojenec               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|7.    |Gre za družino z več otroki do 15. leta|       |
|     |starosti                |       |
|     +---------------------------------------+-------------+
|     |4 otroci ali več            |      3|
|     +---------------------------------------+-------------+
|     |3 otroci                |      2|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|8.    |Starši ali eden od staršev, s stalnim |      2|
|     |prebivališčem izven Občine Medvode, je|       |
|     |zaposlen na območju Občine Medvode  |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
25. člen
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev neznan ali je umrl, pa otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje;
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe oziroma kadar pred pristojnim sodiščem še teče postopek, otrok pa po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
Za zaposlenost po tem pravilniku se štejejo samozaposlenost ter oblike zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08 in 83/09 – odl. US). V enostarševski družini mora biti zaposlen tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
26. člen
Vlagatelj sam pridobi dokazila o izpolnjevanju kriterijev iz 4., 5. in 8. točke 24. člena tega pravilnika, pri čemer mora za posamezen kriterij priložiti:
– enostarševska družina: potrdilo centra za socialno delo, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– študent: potrdilo fakultete o vpisu za tekoče študijsko leto;
– zaposleni: potrdilo delodajalca o zaposlitvi;
– samozaposleni: izpis iz poslovnega registra Slovenije, pridobljen s strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES, ki ne sme biti starejši od 15 dni.
Podatke iz gospodinjskih evidenc in stalnem prebivališču pridobi vrtec pri pristojnih upravljavcih zbirk po uradni dolžnosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Vrtec pozove vse vlagatelje, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2010/2011, pa njihovi otroci niso bili sprejeti v vrtec, ker v vrtcu ni bilo prostih mest, da v roku 8 dni po prejemu poziva vrtca, sporočijo morebitne spremembe podatkov v že oddani vlogi.
28. člen
Komisija iz 21. člena tega pravilnika, ki je bila imenovana v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Medvode (Uradni list RS, št. 41/08), nadaljuje z delom do izteka mandatne dobe, za katero je bila imenovana.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode (Uradni list RS, št. 41/08) s prilogami.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/11
Medvode, dne 15. februarja 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti