Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

462. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Letališče«, stran 1191.

Občinski svet Občine Bovec je na osnovi 2. točke 11. člena in 5. točke 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Letališče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in Odlokom o OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje »Letališče« (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
OPPN je izdelal Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., iz Idrije, pod številko naloge 4302-11/2010, v decembru 2010.
2. člen
(predmet OPPN)
OPPN določa merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo odločitev v smislu urejanja območja »Letališče« z namenom gradnje objektov letališke ploščadi, letališke zgradbe, hangarjev za letala in vzletno pristajalne steze, da se uredi športni park z objekti, večje število javnih parkirnih mest za potrebe letališča in naselja Bovec.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del OPPN vsebuje:
I. splošne določbe
II. ureditveno območje
III. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
IV. umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
V. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
VI. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
VII. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
VIII. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela
IX. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
X. etapnost izvedbe prostorske ureditve
XI. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
XII. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
XIII. prehodne in končne določbe.
Grafični del OPPN vsebuje:
2.1. izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2.2. območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
2.3. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
2.4. zazidalna oziroma ureditvena situacija
2.5. prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
2.6. prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
2.7. prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
2.8. načrt parcelacije.
Priloge OPPN:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– povzetek za javnost,
– spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg OPPN)
Območje OPPN poteka na severu med obvoznico in križiščem južne vpadnice v Bovec, preko lokalne ceste do letališča, vzletno pristajalne steze (VPS) in območje športnega parka na ledeniški terasi reke Soče. Območje je veliko 14,1 ha skupnih površin.
Območje OPPN obsega celoto oziroma dele parcel v k.o. Bovec št.: 8150/2, 8150/3, 8150/4, 8150/5, 8150/6, 8150/7, 8150/10, 2564/1, 2564/4, 2590/2, 2590/3, 8095/1 in 2591/4.
Na območje vzletno pristajalne steze odpade 7,71 ha, območje letališča 2,08 ha, športni park 3,41 ha, območje za zaščito in reševanje z Gasilskim domom 0,52 ha površin in 0,38 ha na dovozne poti. (karta št. 2.2).
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN (v nadaljevanju: ureditveno območje) so Letališče, Športni park in območje centralnih dejavnosti za zaščito, pomoč in reševanje na lokaciji gasilskega doma Bovec.
V prostorskem aktu OPN Bovec so zemljišča opredeljena kot stavbna s podrobnejšo namensko rabo centralnih dejavnosti CU, posebna območja centri BC, območja za obrambo izven naselij f in območja prometnih površin letališč PL. V ureditvenem območju so obstoječe zgradbe gasilski dom s pomožnim objektom, pomožni objekti letališča, manjša meteorološka postaja, nogometna travna površina in travna VPS. Objekti v ureditvenem območju so v funkciji, letališki objekti predvsem ob lepem vremenu v poletni sezoni, športni park pa občasno. Pozimi so okoli letališča urejene smučarske tekaške proge.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM
6. člen
(opis prostorskega urejanja)
Glavni namen prostorskega urejanja območja je, da se revitalizira t.i. degradirane in neurejene površine letališča, zgradi letališke objekte za normalno obratovanje z javnimi parkirišči v neposredni bližini in športni park. Športni park v tej fazi obsega nogometno igrišče s tekaško progo, tribunami, sanitarijami in garderobi ter igrišča za podobne dejavnosti. Proste zelene površine pa se kasneje lahko nameni tudi ostalim športnim aktivnostim z ureditvijo dodatnih igrišč. Na območju Gasilskega doma pa se zgradi večnamenski objekt za potrebe prostovoljnega gasilskega društva (PGD), gorske reševalne službe (GRS) in civilne zaščite (CZ).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Na severni strani se OPN Letališče navezujejo na naselje Bovec in južno obvoznico. Obstoječe križišče in površine v neposredni bližini so primerne za izrabo površin za mirujoči promet v času poletne in zimske turistične sezone. Na parkirišču bo mogoče parkirati večje število avtomobilov in turističnih avtobusov, tako da se zmanjša promet v samem centru naselja Bovec. Dostop do centra je mogoč po obstoječi cesti Rupa. Preko OPPN potekajo obstoječe peš povezave in kolesarske poti med Bovcem in Čezsočo, rečnim obrežjem in Sočo kot športno rekreacijskim območjem, ki se jih z urejanjem ne spreminja. Vse javne površine območja OPPN Letališče se navezujejo na obstoječo in predvideno javno infrastrukturo.
8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
Koncept območja temelji na osnovi strokovnih podlag – Idejni zasnovi objektov, ki jo je izdelalo podjetje Studio M – Lidija Manfreda s.p. iz Tolmina v letu 2009 in Idejne arhitektonske rešitve letališča iz leta 1982, izdelane v firmi Projekt d.d. Nova Gorica ter zasnove večnamenskega objekta PGD, GRS in CZ.
Na območju OPPN Letališče je predviden poslovno, turistično-letališki objekt, hangar 1, hangar 2 in upravna stavba.
9. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gradbene linje objektov, potekajo po projektiranih oseh A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, I-I in II-II, ki so določene kot meje parcel ali osi objektov v naravi, tako da je mogoč prenos objektov v prostor. Odmiki gradbenih objektov – stavb od meje območja OPPN morajo biti večji od 4 m, odmiki ploskovnih objektov pa več kot 0,5 m. Zasnova objektov, tlorisni gabariti, dispozicija in oblika so lahko tudi drugačne, saj s tem ne vplivajo na okolje, vendar morajo upoštevati odmike, gradbene linje in višinske gabarite določene po tem odloku. Tolerance so dopustne do gradbene linje, višinsko pa omejene na +/- 10%.
Oblikovanje objektov je zaradi namembnosti objektov modernistično, objekt PGD in GRS pa mora biti oblikovan skladno z obstoječim Gasilnim domom. Objekti morajo imeti horizontalne poudarke, vzdolžne tlorisne oblike in nizkih višin v primerjavi s tlorisno dimenzijo. Delovati morajo horizontalno in ne smejo vertikalno dominirati okoliškim reliefnim strukturam. Nakloni streh so položni, največ do 30° ali ravni z izkoriščeno streho pri gostinskem objektu kot razgledno ploščadjo z nadstrešnico. Na območju gasilnega doma so novi objekti, razen hangarja, oblikovani tradicionalno s klasično strmo dvokapno streho do 60° in vzdolžno tlorisno zasnovo.
1.0 LETALIŠKI OBJEKTI
1.1 Hangar
Na vzhodnem delu letališke ploščadi se postavita dva hangarja za garažiranje letal v predvideni velikosti cca 32x26 m, višine kapi 8 m s streho v naklonu do 15°, ki hkrati varujeta letališče pred pretežnimi SV vetrovi. Objekta sta lahko v prefabricirani konstrukciji ali masivna. Uvoz za letala v hangarje je direkten iz letališke ploščadi.
1.2 Upravna stavba
Upravna stavba služi za delovanje letališča in je postavljena na južni del območja ob hangarju, tako da ima kontrolna soba letališča pregled na obe strani prileta. Predvidena velikost objekta je cca 30x10 m, višinsko pa P+N, vendar največ 8 m do kapi. V pritličju objekta se nahajajo prostori uprave, delavnica in skladišča, v nadstropju pa so prostori za letalce, predavalnica in komandna soba. Objekt je izven bočne ravnine letališča (20%) in ne predstavlja ovire VPS. Na strehi objekta se lahko postavi tudi meteorološka postaja. Vhod v objekt je na južni fasadi objekta.
1.3 Gostinski objekt
Na severni strani letališke ploščadi se postavi večnamenski gostinski objekt, ki služi tako za potrebe letališča kot športnemu parku. Predvidena velikost objekta je cca 50x15 m, višinsko pa je pritličen objekt s podkletitvijo in z nadkrito razgledno ploščadjo. V pritličju je gostinski lokal s turistično ponudbo in centralne sanitarije, v kleti je predviden nočni lokal, na strehi pa je razgledna ploščad z zunanjim dostopom.
1.4 Letališka ploščad
Letališka ploščad služi za servisiranje, parkiranje in polnjenje letal z gorivom in je locirana na zahodni strani hangarjev. Velikost ploščadi je cca 80x40 m v utrjeni vodo nepropustni izvedbi.
1.5 Letališka vzletno pristajalna steza
Letališka vzletno pristajalna steza se ohrani neograjena, v travnati izvedbi in dolžini 850 m.
2.0 ŠPORTNI PARK
2.1 Nogometno igrišče
Nogometno igrišče se izvede v travni max. površini 75x110 m, orientirano v smeri S–J. Okoli igrišča je predvidena atletska 6-pasovna steza (tartan ali umetna masa) za tek dolžine 400 m. Ob dovozni cesti se zgradijo garderobe, sanitarije, prostori za sodnike, novinarje in shrambe za športno opremo. Na vzhodni oziroma zahodni strani igrišča se postavijo tribune, ki so lahko prekrite z nadstrešnico v lahki konstrukciji.
Ostale površine so travnate, ki se jih lahko uporabi in uredi za druge atletske dejavnosti oziroma športe ali pa za sprostitvene dejavnosti. Površina se zasadi s parkovnim drevjem in opremi s klopmi in vrtno opremo.
2.2 Večnamenska ploščad
Večnamenska ploščad v velikosti 35x25 m služi predvsem kot padalski poligon za urjenje in za zlaganje padal. Ob prostih terminih lahko služi utrjena površina za druge športe kot so rolkanje, kotalkanje, skatanje, ulično košarko in podobne dejavnosti.
3.0 OBJEKTI ZA POTREBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
3.1 Večnamenski objekt
Za potrebe PGD, GRS in CZ je predviden objekt za garažiranje vozil in upravni prostori za potrebe delovanja sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambo. Objekt se locira znotraj gradbene linje, ki je določena za območje, višinsko pa je prilagojen obstoječemu Gasilnemu domu. Tlorisni gabariti objekta so cca 22,5x18,5 m. Višina slemena strehe je enaka ali nižja višini slemena obstoječega objekta.
Znotraj območja, ki ga določa gradbena linja je mogoča gradnja objektov z osnovno namembnostjo in v gabaritih, ki so določeni s tem odlokom.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
10. člen
(prometno urejanje in javne površine)
OPPN Letališče je po vsebini namenjen predvsem urejanju javnega dobra in navezavi na obstoječe javne površine (v smislu javno zasebnega partnerstva). Parkirišča se uredi ob dovozni cesti obojestransko mimo športnega parka in pred zgradbo letališča. Cesta in krožišči morata dopuščati vožnjo priklopnega vozila za dovoz jadralnih letal in opreme. Ob cesti se uredi zelen pas in posadi drevored dreves za senčenje in vizualni poudarek komunikacije. Priključek na južno obvoznico je obstoječe križišče.
Ob uvozu proti gasilskemu domu se uredi tudi postajališče za 5 turističnih avtobusov z info točko s pomožnim objektom in sezonskimi sanitarijami.
11. člen
(priključevanje na okoljsko, energetsko in telekomunikacijsko GJI)
Ker je območje komunalno neopremljeno, je potrebno izvesti vse infrastrukturne priključke na novo. Vsa GJI bo praviloma potekala po ali v telesu voznih površin javnega dobra. Medsebojni odmiki, globina in križanja morajo biti v skladu s predpisi.
Fekalna kanalizacija
Za potrebe odvajanja in čiščenja odplak je potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omrežje do priključka na primarni FK vod v Rupi. Ker pa je za izvedbo teren neugoden, saj se v smeri kanalizacije dviga je potrebno zgraditi tudi vmesno prečrpališče FK. Kolikor se izkaže, da je tovrstna FK tehnično neizvedljiva ali ekonomsko neupravičena, se lahko na območju OPPN zgradi tudi manjšo ČN v mehanski ali biološki izvedbi, ali pa se izvede nova trasa FK ob južni obvoznici do ČN. Višinska kota priključnega jaška kanalizacije znaša Kp = 440,49, Kd = 438,29 (skladno s smernicami Komunale Tolmin št. 31/10-K z dne 25. 5. 2010).
Meteorna kanalizacija
Meteorna kanalizacija je ločena in poteka proti jugu. Vse vode iz utrjenih površin se vodijo preko maščobolovilca v ponikovalnico. (skladno s smernicami Komunale Tolmin št. 31/10-K z dne 25. 5. 2010).
Vodovodno in hidrantno omrežje
Priključek na vodovodno in hidrantno omrežje se izvede v jašku pri križišču z obvoznico (skladno s smernicami Komunale Tolmin št. 40/10-V z dne 25. 5. 2010).
Odpadki
Odpadki se bodo za območje OPPN zbirali ločeno na za to predvidenem ekološkem otoku.
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
Za potrebe NNO napajanja se izvede na območju letališča nova TP, ki je postavljena na lokaciji parkirišč in priključena na že izvedeno zanko vkopanega SN omrežja. Območje bo opremljeno z novo energetsko kanalizacijo (skladno s smernicami Elekro Primorske z dne 24. 5. 2010).
Priključek na telekomunikacijsko omrežje se izvede v jašku pri Gasilskem domu na parceli 2564/1.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
12. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN Letališče, niti v vplivnem območju ni v registru KD objektov ali območij KD.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
13. člen
(varstvo okolja)
Z vidika varstva okolja bodo po Uredbi o vrstah objektov za katere je potrebna presoja vplivov na okolje vsi načrtovani objekti manjši, kot zahteva uredba, saj je skupna površina poslovnih prostorov cca 500 m2, načrtovanih je do 300 parkirnih mest in ne bodo imeli večjih vplivov na okolje – zrak, vodo in zemljo. Vse padavinske vode se vodi v meteorno kanalizacijo, s parkirišč in letališke ploščadi pa preko lovilca olj, odpadne vode v fekalno kanalizacijo in čistilno napravo, odpadki se bodo zbirali v skladu s predpisi. Glede hrupa in izpustnih plinov zaradi prometa in mirujočega prometa se količine ne bodo povečale. Meja hrupa je določena na III. stopnjo za območja centralnih dejavnosti.
14. člen
(naravni viri)
Na območju OPPN Letališče ni prisotnih naravnih virov ali mineralnih surovin.
15. člen
(ohranjanje narave)
Glede ohranjanja narave poseg ne bo vplival na elemente narave, saj jih v tem območju ni. Ob posegih se maksimalno ohranja zeleni sistem, uredi nove parkovne površine in drevje, ki služi za stabilizacijske, sanitarne, humane, estetske, biološke, protihrupne in mikro klimatske namene.
VIII. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA ALI NJEGOVEGA DELA
16. člen
(prenova naselja)
Na območju OPPN Letališče se ne načrtuje prenova naselja ali njegovega dela, saj gre za urejanje infrastrukturnega območja.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
17. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Del območja OPPN predstavlja območje možne izključne rabe za potrebe obrambe in obsega območje vzletno pristajalne steze, letališke ploščadi in območje obeh hangarjev za plovila.
Območja možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe so primarno namenjena za druge potrebe, ki se jih v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na območjih možne izključne rabe ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo v zgoraj navedenih primerih oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo izključno za obrambne potrebe takoj vzpostaviti. Zanje je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
18. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarom)
Najbolj pomembno z vidika urejanja je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer protipotresna varnost, saj bovško območje leži na potresno aktivnem območju – ob Ravenskem prelomu s projektno intenziteto 0,200–0,225 G. Ker pa lokacija objektov ni na homogenem terenu je potrebno intenziteto povečati za 1–2 stopnji.
Varstvo pred požarom. Območje trenutno nima potencialne nevarnosti za nastanek požara, se pa bo le ta povečal z gradnjo poslovnega objekta in javnih parkirišč. Za preprečitev in omilitev požara je območje odprto in dostopno glede evakuacijskih in dostopnih poti za intervencijska vozila, območje bo v celoti pokrito s hidrantnim omrežjem. Upoštevati je potrebno ustrezne odmike med objekti in parcelami ter protipožarne ločitve z namenom širjenja požara na sosednje objekte.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
(etapnost izvedbe posegov)
OPPN Letališče se bo izvajal v skladu z investicijskimi zmožnostmi zasebnega investitorja, zasebnega in javnega partnerstva, javnih sredstev občinskega proračuna, državnih sredstev in sredstev EU. V prvi fazi se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture, letaliških objektov – obeh hangarjev, letališke ploščadi in športni park. Za območja znotraj OPPN s katerim ni določena nova namembnost se lahko izvajajo vsa vzdrževalna in druga gradbena dela, kolikor ustrezajo definiciji dejavnosti. Dopustna je začasna gostinska dejavnost na mestu predvidenega gostinskega objekta.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
20. člen
(dovoljena odstopanja)
Tolerance glede namembnosti območja (vsebinskih in funkcionalnih rešitev) so mogoče znotraj centralnih dejavnosti, dejavnost športa in za dejavnost prometa za potrebe letališča CC-SI od šifre 12112, 12203 in 124 kolikor ni neka dejavnost moteča za opravljanje obstoječih dejavnosti. Na območju športnega parka je mogoča gradnja objektov za potrebe športa, gostinke dejavnosti in zabavišča po CC-SI 12112, 1265. Dopustna je tudi samo ena ali več vrst dejavnosti.
Tolerance glede odmikov in gabaritov:
Gradbena linija objektom je določena z osmi, ki potekajo po parcelnih mejah z oznakami, tako da je mogoč prenos objektov v prostor.
OPPN določa osnovne gabarite objektom in ureditvam, lahko pa so ti tudi večji ali manjši, če ustrezajo osnovnim pogojem glede gradbene linije. Višinski gabariti stavb lahko odstopajo v višino +/- 10%. Objekti, ki so po ZGO zgradbe, morajo biti najmanj 4 m od meje območja OPN, infrastrukturni objekti pa min. 0,5 m.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
21. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta (ko se OPPN realizira v celoti), velja na tem območju OPN Bovec in sicer merila in pogoji za območje centralnih dejavnosti, območje centrov in območje za promet – letališča in obrambo in zaščito.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2011
Bovec, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.